Cintorín v Necpaloch opäť v prevádzke16. 2. 2015 09:26

Mestská spoločnosť TSMPD dostala súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach (ďalej len RÚVZ), na opätovné pochovávanie na cintoríne v Necpaloch. Mesto a správca cintorína budú počas roka 2015 vyzývať verejnosť, na zazmluvnenie nájmu hrobových miest po svojich predkov.

Mesto Prievidza a Technické služby mesta Prievidza s. r. o. ako správca mestských pohrebísk oznamujú obyvateľom, že na základe súhlasu RÚVZ, bude obnovená činnosť cintorína v Necpaloch.

Na cintorín v Necpaloch je urobený pasport, ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na www.cintoriny.sk . Správa cintorína nemá na tieto hroby ani jednu nájomnú zmluvu. S pozostalými, ktorí majú záujem obnoviť si starostlivosť o hrobové miesta, uzatvorí správa cintorína počas roku 2015 nájomné zmluvy.

Hrobové miesta, o ktoré neprejavia pozostalí záujem do 31. decembra 2015, bude správa cintorína považovať za opustené a ponúkne ich nájom ďalším záujemcom.
Hroby o ktoré nikto neprejaví záujem, budú využívané na ďalšie pochovávanie.

Bližšie informácie poskytne správca cintorína v Pohrebnej službe na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici č. 55 v pracovných dňoch od 7.30 h do 16.00 h. Obyvatelia môžu získať informácie aj telefonicky na čísle 046-5413413.

Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza, je mesto Prievidza.

Radnica mesta Prievidza získala v roku 2014 súhlas RÚVZ na ďalšie pochovávanie v Necpaloch, čím si zabezpečila rozšírenie kapacít pohrebísk. Preto budú mesto i správca bude počas celého roka využívať svoje informačné kanály, aby verejnosť v čo najširšej miere prejavila záujem o hroby svojich pozostalých.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri