Čiastočná kompenzácia ceny za obed pre seniorov29. 5. 2014 08:35

Mesto Prievidza zmenilo výšku opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda so zámerom zvýšiť počet obyvateľov mesta, ktorým  umožní stravovanie, a tým z časti zmierni a zlepší ich životné podmienky z dôvodu nízkeho príjmu. V novej úprave, sa vytvorili tri pásma, ktoré sú oproti pôvodnej úprave pre seniorov výhodnejšie.

Kto má nárok na príspevok na obed
Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda môže  mesto poskytnúť obyvateľovi  s trvalým pobytom na území mesta, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70 %, nemá vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom a  nie je dlžníkom mesta. Ďalšou z podmienok  pre poskytnutie príspevku  je príjem občana, ktorý u jednotlivca nesmie prekročiť sumu 380 € a u manželskej dvojice 580 €.

Príspevkové stravovanie je upravené do troch pásiem podľa príjmu žiadateľa nasledovne:

Pásmo Príjem/mesiac/
jednotlivec
Príjem/mesiac/
manželská dvojica
Finančný príspevok mesta
I.
do výšky 300,00 € do výšky 500,00 € 1,20 €
II. do výšky 340,00 € do výšky 540,00 € 0,80 €
III. do výšky 380,00 € do výšky 580,00 € 0,40 €

Oproti pôvodnej úprave, už môže dôchodca požiadať mesto o príspevok na obed aj v prípade, ak jeho príjem  je do 380 eur mesačne. V pôvodnej úprave mohlo mesto podporovať príspevkom na obed seniora, ak jeho príjem neprevyšoval 297,13 eur.

Stravovanie dôchodcov je zabezpečené len v pracovných dňoch a  príspevkový stravník mesta sa môže odstravovať s poskytnutím finančného príspevku mesta v nasledovných stravovacích zariadeniach:
1)    v školských jedálňach pri ZŠ na území mesta:
-stravná jednotka v sume:  2,51 €/obed
-forma: výdaj stravy do obedára
2)    v Zariadení pre seniorov na Ulici J. Okáľa:
-stravná jednotka v sume: 2,44 €/obed
-forma: výdaj stravy do obedára
3)    v Reštaurácii Sylvia Kacinová – Turbína, Severná ulica (bývalá jedáleň družstva):
-stravná jednotka v sume: 2,76 €/obed pri forme výdaja stravy do obedára
-stravná jednotka v sume: 3,20 €/obed pri dovoze obeda do domácnosti obyvateľa
4)    v Školskom závode reštauračných služieb A-klub na Svätoplukovej ulici:
-stravná jednotka v sume: 2,84 €
-forma: konzumácia jedla priamo v zariadení alebo forma prevzatia stravy aj do obedára.

Ak máte záujem sa stravovať vo vyššie uvedených zariadeniach s možnosťou poskytovania  opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, je potrebné sa dostaviť na Mestský úrad – sociálne oddelenie, budova Priemstavu, Hviezdoslavova ulica, 5. poschodie, č.dv. 504, alebo kontaktovať  sa  telefonicky, č. tel: 5179405, 0904 752 602.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri