Chodník na sídlisku Kopanice je súčasťou vodozádržných opatreníLorem ipsum dolor sit amet 7. 6. 2012 15:40

Poslanec Michal Dobiaš na sociálnej sieti Facebook kritizuje pripravovanú realizáciu budovania chodníka, ktorý má spojiť ulice Gorkého a Energetikov. Tvrdí, že chodník je zbytočný. V tomto prípade však nejde iba o budovanie chodníka, ale o väčší projekt vodozádržných a protipovodňových opatrení, ktorý je financovaný z mimorozpočtových zdrojov.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, č. 175/2012/TZ/2.5 bola uzatvorená dňa 27. marca 2012 medzi Úradom vlády SR a mestom Prievidza v hodnote 100 tisíc eur. V rámci projektu majú byť vybudované štyri chodníky: na Ul. Hviezdoslavova, Mierové námestie, chodník na sídlisku Kopanice a chodník na sídlisku Žabník.

Chodník, ktorý poslanec Dobiaš kritizuje, je v súčasnosti vyšliapaný chodník v trávnatom poraste a cez sídlisko Kopanice vedie po nespevnenej vyšliapanej ploche okolo dvoch detských ihrísk. Po jeho dobudovaní bude spájať ulice Gorkého a Energetikov v dĺžke 69 m. Keďže cieľom programu, v rámci ktorého sa bude táto stavba realizovať, sú vodozádržné a protipovodňové opatrenia. Projekt treba vnímať ako komplexné opatrenie nie iba ako obyčajný chodník. Účelom bude predovšetkým zachytávanie zrážkových vôd z chodníka a priľahlých trávnatých plôch v svahovitom teréne.

Je zrejmé, že ide o mimorozpočtové prostriedky, ktoré sa podarilo Prievidzi získať na realizáciu špecifických opatrení. Mesto nemohlo žiadať v rámci tohto projektu prostriedky na opravu chodníkov bez splnenia požiadavky vodozádržných opatrení. Snaží sa preto spolu s realizáciou vodozádržných opatrení vybudovať aj nový chodník.

Opodstatnenosť projektu potvrdzuje aj jeho schválenie vo výberovom procese na Úrade vlády SR. Predpokladáme, že odborníci, ktorí projektové dokumentácie posudzujú, vedia dostatočne posúdiť, či ide o projekt, ktorý môže reálne pomôcť zadržiavaniu a regulovaniu vôd. Dovolíme si povedať, že by Úradom vlády nebol schválený, keby finančné prostriedky nemali dostatočne profesionálne spracované podklady. Domnievame sa preto, že kritický postoj pána poslanca Dobiaša je predovšetkým dôsledkom jeho nedostatočných informácií o celom projekte.

Poslanec Dobiaš tvrdí, že sa ide budovať chodník tam kde ho netreba. Aj pri tomto tvrdení nesúhlasíme. A to práve preto, že jeho účelom je okrem bežnej funkcie chodníka aj zabezpečovanie zadržania vody a jej regulácie. Veľká pravdepodobnosť, že povodeň nezasiahne priamo sídlisko Kopanice ešte nie je dôvodom na to, aby sa na ňom nerealizovali vodozádržné opatrenia. Tie totiž pomáhajú predchádzaniu povodniam v okolí vodných tokov práve tým, že regulujú zadržanie vôd na svahoch a v meste.

Podobný projekt realizuje aj mesto Handlová. RTV o ňom informuje v nasledujúcom videu od času 2:03.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri