Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2015Lorem ipsum dolor sit amet 30. 3. 2015 12:53

V piatok 27.3. 2015 sa v KaSS v Prievidzi uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov spojené so slávnostným oceňovaním. Ďakovný list či Plaketu J. A. Komenského si z rúk primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej prevzalo 35 pedagógov. Za celoživotnú vynikajúcu prácu v oblasti školstva udelila primátorka mesta aj Cenu primátora mesta Prievidza.

Primátorka mesta Prievidza udelila Ďakovný list za aktívnu prácu v prospech školstva a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu detí a mládeže

1. Mgr. Daniele Bezákovej, Základná škola Mariánska ul.
Je učiteľkou s odbornosťou pre 2. stupeň základného vzdelávania s aprobáciou anglický jazyk – dejepis. Úspešne pracuje ako triedna učiteľka a vedúca predmetovej komisie jazyk a komunikácia. Svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti a praktické schopnosti žiakov, upevňuje ich zručnosti v komunikácii v anglickom jazyku. Jej žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v olympiáde v anglickom jazyku. Je to pani učiteľka so zázračnou silou pretvárať detskú dušu a otvárať jej brány poznania dokorán.
       
2. Mgr. Eve Čičmancovej, Základná škola Malonecpalská ul.
Pani Čičmancová pracuje v školstve 27 rokov, z toho 25 rokov na Základnej škole, Malonecpalská ul. v Prievidzi. Je učiteľkou pre primárne vzdelávanie s rozšírenou pedagogickou spôsobilosťou v predmetoch etická výchova a informatika. Aktívne sa venuje sebavzdelávaniu. Je triednou učiteľkou a školskou koordinátorkou informatizácie. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti, vzťah k práci s deťmi, zručnosti v oblasti využívania digitálnych technológií aplikuje v každodennej práci. Aktívne a úspešne zapája žiakov do viacerých súťaží a projektov, vedie počítačový krúžok, čím výrazne rozvíja kompetencie žiakov v oblasti informačno - komunikačných technológií. Už 6 rokov spolu so žiakmi vydáva školský časopis Po zvonení, ktorý pravidelne získava popredné ocenenia v súťažiach školských časopisov. Je dlhoročnou členkou rady školy.
       
3. Mgr. Tatiane Dolákovej, Základná škola Ul. P. J. Šafárika
Je skúsenou učiteľkou a vedúcou predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy so 40 ročnou praxou. Okrem telesnej výchovy vyučuje aj anglický a ruský jazyk. Dosahuje výborné výsledky vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach na úrovni okresných a krajských kôl. Aktívne sa venuje žiakom aj po vyučovaní, je dlhoročnou vedúcou zdravotníckeho krúžku, s ktorým sa pravidelne zúčastňujú súťaží a aktivít organizovaných Červeným krížom. Uznanie si zaslúži aj za svoj individuálny prístup k žiakom a profesionálny postoj pri riešení problémov v spolupráci s rodičmi. Úprimnosť, pracovitosť, čestnosť a trpezlivosť sú jej charakterové vlastnosti, vďaka ktorým má prirodzenú autoritu a je obľúbená u žiakov aj kolegov.

4. Mgr. Valérii Jánošovej, Spojená škola internátna, Úzka ul.
Jej neskonalá láska k handicapovaným a sociálne slabším deťom ju priviedla k ušľachtilému povolaniu špeciálneho pedagóga. Viac ako 30 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov zo zdravotným znevýhodnením. Dlhé roky vykonávala funkciu vedúcej predmetovej komisie slovenský jazyk, hudobná výchova. Je na slovo vzatý odborník vo oblasti špeciálneho školstva . Vždy vie povzbudiť, pomôcť, je nesmierne empatická. Vedenie školy veľmi oceňuje jej pracovitosť, dôslednosť a ochotu vždy pomôcť žiakom, rodičom, ale aj kolegom.

5. Kamile Krškovej, Základná škola Ul. energetikov   
Pani Kršková pracuje ako vedúca vychovávateľka školského klubu detí. Žiakov zapája do rôznych súťaží, projektov a humanitárnych aktivít. Je spoluorganizátorkou tradičných kultúrno-športových podujatí, tiež sa aktívne podieľa na celkovej výzdobe školy. Nezastupiteľné miesto v škole si vybudovala ako vedúca školskej knižnice, v ktorej pravidelne organizuje celoškolské súťaže, rôzne podujatia a projekty, prostredníctvom ktorých upevňuje u žiakov pozitívny vzťah ku knihe a rozvíja čitateľskú gramotnosť. Pani vychovávateľka je obetavá, vždy nápomocná kolegom a hlavne rodičom pri riešení problémov. Osobne sa angažuje pri zviditeľňovaní školy na verejnosti, ochotne sa zapája do celomestských podujatí a je aktívna v získavaní sponzorských príspevkov pre školu.

6. Adriane Kuklovej, Materská škola Ul. M. Gorkého
Vo svojej práci vo veľkej miere využíva inovatívne, progresívne formy a metódy predškolskej výchovy, dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v práci s najmladšou vekovou skupinou detí, organizačne zabezpečuje a aktívne sa zúčastňuje mimoškolských podujatí materskej školy.

7. Marte Oršulovej, Spojená piaristická škola Františka Hanáka   
Pani vychovávateľka školského klubu detí sa už viac ako 30 rokov venuje deťom - učí od roku 1983 a v Piaristickej spojenej škole F. Hanáka od r.1995. Je obetavá, ochotná, deti ju majú rady, venuje sa im aj vo svojom voľnom čase – po sobotách chodí s nimi plávať, v školskom klube organizuje rôzne športové aktivity ako napríklad švihadlové šialenstvo. Má veľmi rada kvety, stará sa o kvetinovú výzdobu v celej škole. Ochotne pomáha a venuje sa aj zdravotne znevýhodneným deťom, ktoré sa vzdelávajú v Spojenej piaristickej škole.

8. Mgr. Jaroslavovi Pánikovi, Spojená súkromná škola Ul. Ľuda Ondrejova
Vyniká kreativitou a inovatívnym prístupom k vyučovaniu hudobnej výchovy a aktívne sa podieľa na prezentácii školy.

9. Mgr. Jane Peniaškovej, Základná škola Ul. P. Dobšinského
Pani učiteľka svoje vedomosti a životné skúsenosti už 25 rokov odovzdáva žiakom na hodinách matematiky a biológie. Využíva pritom nové trendy a inovačné metódy vzdelávania, o čom svedčia vynikajúce výsledky žiakov v krajských aj celoslovenských kolách biologickej olympiády. Aktívne pracuje ako predsedníčka okresnej komisie pre biologickú olympiádu. Každoročne pripravuje svojich talentovaných žiakov aj na matematické súťaže. Deti dokáže správne motivovať a zapájať ich tak do školských a regionálnych projektov. Aktívne sa venuje žiakom aj v mimoškolskej činnosti - je vedúcou moderného krúžku Viac ako peniaze, kde žiakom simuluje prostredie banky či firiem, a tak rozvíja ich finančnú gramotnosť. Aktívne sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, zúčastňuje sa inovačných a špecializačných kontinuálnych vzdelávaní. Od septembra 2014 pracuje aj ako zástupkyňa riaditeľky školy.
       
10. Mgr. Márii Reindlovej, Základná škola Ul. S. Chalupku   
Počas jej 40-ročnej praxe pracovala ako učiteľka, vychovávateľka aj zástupkyňa riaditeľa školy. V súčasnosti je učiteľkou na 1. stupni základnej školy. Mimoriadnu aktivitu prejavuje pri tvorbe a realizovaní výzdoby a dekorácií na kultúrne programy školy. Svojim žiakom neodovzdáva iba vedomosti, ale aj kus svojho srdca. Jej pedagogický takt a ľudskosť prinášajú veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci. Veľa rokov pôsobí v škole ako vedúca turistického krúžku. Pod jej vedením už vyrástlo mnoho zdatných turistov a obdivovateľov krás prírody. Svoje pracovné povinnosti si plní zodpovedne a svedomito, a tak sa vo veľkej miere podieľa na vytváraní dobrého mena školy.

11. Mgr. Helene Ševčíkovej, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Vyštudovala operný spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, po skončení štúdií začala pedagogicky pôsobiť na Konzervatóriu v Žiline, neskôr vyučovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 1993 je učiteľkou spevu a vedúcou speváckeho oddelenia v ZUŠ Ladislava Stančeka. So svojimi žiakmi sa úspešne zúčastňuje rôznych speváckych súťaží regionálneho a celoslovenského charakteru, kde získavajú popredné umiestnenia. Aktívne spolupracuje s vedením školy pri organizácií speváckej súťaže Stančekova Prievidza. Počas svojej pedagogickej práce vychovala veľa úspešných spevákov, ktorí pokračovali v štúdiu spevu a v súčasnosti pôsobia na profesionálnych operných scénach v Bratislava, Ostrave, Banskej Bystrici, Prešove alebo učia v ZUŠ, konzervatóriách či vysokých školách.

Primátorka mesta Prievidza udelila Plaketu Jána Amosa Komenského za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno – vzdelávacej práci

1. Daniele Brundzovej, Materská škola Ul. P. Benického
Má za sebou 25 ročnú pedagogickú prax v materskej škole , ale i v detskom domove. Svoju prácu vykonáva mimoriadne zodpovedne, neustále sa venuje sebavzdelávaniu a osobnostnému rastu. Je tvorivou učiteľkou, ktorá do výchovno-vzdelávacieho procesu aplikuje inovatívne metódy a formy práce, má bohaté skúsenosti v práci s didaktickou technikou. Podieľa sa na aktívnom rozširovaní materiálneho zabezpečenia školy. V materskej škole prispieva k udržiavaniu ľudových zvykov a tradícií, s deťmi sa zúčastňuje verejných vystúpení, ktoré spestruje svojou hrou na akordeóne. Píše články a príspevky do časopisov, spracováva školské portfólio a vedie fotodokumentáciu materskej školy. Je láskavá a kolegiálna, vždy pripravená pomôcť, rešpektuje individualitu detí, rodičov, ale aj kolegov.

2. Márii Dubinovej, Materská škola Malonecpalská ul.
Pani učiteľka si rozširuje svoje odborné vedomostí a poznatky, ktoré následne aplikuje do praxe. Pri výchove a vzdelávaní detí dosahuje výborné výsledky. Poznatky odovzdáva nielen deťom, ale aj svojim kolegyniam. K jej charakterovým vlastnostiam patrí čestnosť, obetavosť. Na pracovisku vytvára vhodnú sociálno-emocionálnu klímu.

3. Ing. Marte Gaplovskej, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka   

Práci so žiakmi sa venuje neúnavne a kladie na nich vysoké požiadavky. Ako triedna učiteľka vedie žiakov k zodpovednosti, tolerancii a pomoci spolužiakom. Ako vedúca predmetovej komisie hotelovej akadémie je svojou aktivitou vzorom pre ostatných kolegov. K jej mimoriadnym aktivitám patrí :
- pomoc pri zachovaní kamenných gúľ v lokalite Chrenovec – Brusno, čím sa do rozpočtu obce podarilo získať 3000 €,
- realizácia animačného dňa pre seniorov v Prievidzi,
- organizovanie Konferencie cestovného ruchu v rámci podujatia Gastrodni,
- organizovanie Hospodárskeho týždňa pre žiakov 5. roč. hotelovej akadémie,
- aktívna spolupráca s regionálnym združením cestovného ruchu.

4. Patrícia Horváthová, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Pracuje ako učiteľka hry na klavíri, venuje sa aj korepetíciám. Ako korepetítorka sprevádza žiakov na rôznych krajských a celoslovenských prehliadkach a súťažiach, kde získala aj ocenenie najlepšieho korepetítora. Vychovala radu dobrých klaviristov. Niektorí absolventi jej klavírnej triedy zostali verní hudbe a v súčasnosti pôsobia ako učitelia na rôznych typoch umeleckých škôl. 12 rokov pracovala ako predseda Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza. Svoje pedagogické skúsenosti zúročila aj ako okresný metodik v hre na klavíri.

5. Mgr. Jane Hraňovej, Obchodná akadémia
Od roku 1990 vyučuje slovenský jazyk a dejepis v Obchodnej akadémií v Prievidzi. Prakticky od začiatku vykonáva funkciu výchovnej a kariérnej poradkyne a zodpovedá za integráciu zdravotne znevýhodnených žiakov v škole. Predovšetkým jej zásluhou má Obchodná akadémia v Prievidzi veľmi dobrú úspešnosť pri prijímaní na VŠ a na vysokej úrovni je aj starostlivosť o integrovaných žiakov. Je výborným pedagógom a odborníkom, svojim žiakom neustále odovzdáva vedomosti na vysokej profesionálnej úrovni.

6. Mgr. Monike Hrubinovej, Základná škola Malonecpalská ul.
V základnej škole učí 22 rokov, z toho 6 rokov pracuje vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy. Jej pedagogické pôsobenie je spojené hlavne s výučbou hudobnej výchovy so zavádzaním informačno–komunikačných technológií, s trpezlivým a profesionálnym prístupom k deťom. Prostredníctvom záujmovej činnosti rozvíja nadanie detí v hre na flaute, podieľa sa na tvorbe kultúrnych programov školy. Dlhoročne úspešne zapája žiakov do súťaží : Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska a Európa v škole. Je spoluautorkou úspešných projektov zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu.

7. Mgr. Márii Hudecovej, Základná škola Ul. S. Chalupku   
Plných 34 rokov sa venuje práci pedagóga. Úspešne pripravuje žiakov 9. ročníkov na zvládnutie Testovania a recitačné nadanie detí rozvíja ich prípravou do súťaží : Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko či Hviezdoslavov Kubín, v ktorých pracuje aj ako porotkyňa. Každoročne sa podieľa na organizovaní školských súťaží zameraných na zlepšenie čitateľskej gramotnosti detí a neúnavne sa venuje tvorbe výchovných relácii pre žiakov na tému ochrany ľudských práv.
Za svoj ľudský a priateľský prístup k žiakom, rodičom a kolegom, za svoju obetavosť, trpezlivosť a precíznosť je obľúbeným a rešpektovaným pedagógom.

8. Ivete Chalupčíkovej, Materská škola Ul. D. Krmana
Aktívne využíva progresívne formy a metódy práce, prostredníctvom ktorých dokáže vo výchovno-vzdelávacej činnosti jednoduchou a zábavnou formou približiť deťom obsah predprimárneho vzdelávania a zároveň účelne rozvíjať ich osobnosť. Podieľa sa na organizovaní pobytov detí v škole v prírode orientovaných na utváranie enviromentálneho cítenia, návykov zdravého spôsobu života, rozvoja sociálnej komunikácie, ale aj zabezpečovaní finančných prostriedkov na modernizáciu interéru materskej školy.

9. Renáte Kotianovej, Materská škola Nábr. sv. Cyrila

Pani učiteľka pracuje v školstve 31 rokov . Patrí k spoľahlivým, svedomitým a zodpovedným pracovníčkam .Svojou trpezlivosťou pri práci s 2,5 - 3 ročnými deťmi je veľkým príkladom pre ostatné pani učiteľky a zároveň vyhľadávanou pani učiteľkou medzi rodičmi malých detí , ktoré idú po prvýkrát do kolektívu svojich rovesníkov. Svoju kreativitu využíva pri skrášľovaní interiéru materskej školy a jej veľkým prínosom je otvorená komunikácia v pracovnom kolektíve. Aktívne pracuje v rade školy a spolupracuje s rodičovskou verejnosťou.
   
10. Mgr. Beáte Kurajskej, Základná škola Rastislavova ul.
Významne sa podieľa na rozvoji školy, so svojimi žiakmi dosahuje výborné výchovno – vzdelávacie výsledky, úspechy žnú najmä v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Už niekoľko rokov vedie mimoriadne žiakmi obľúbený turistický záujmový útvar, veľa času a úsilia venuje práci na environmentálnych projektoch organizovaných nielen školou, ale aj mestom Prievidza. Vďaka svojej vysokej odbornosti a nesmiernej ľudskosti je pani učiteľka autoritou a vzorom svojim kolegom aj žiakom.
   
11. Mgr. Ivete Luermannovej, Spojená piaristická škola Františka Hanáka   
Už viac ako štvrťstoročie sa pani učiteľka venuje deťom. Počas týchto rokov si získavala dôveru vedenia školy. Pracovala ako zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň ZŠ, v súčasnosti je vedúcou metodického združenia pre 1. stupeň ZŠ a predsedníčkou rady školy. Deťom sa venuje nielen v škole, ale aj v čase mimo vyučovania. Od októbra 1996 vedie školský spevokol Rosnička, kde učí deti nielen spievať, ale aj spríjemňovať život a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Súbor Rosnička vystupuje na mnohých charitatívnych podujatiach napr. : vianočná oslava invalidov a ľudí so zrakovým postihnutím, benefičné koncerty pre detský hospic Plamienok či pre Charitu sv. Vincenta v Prievidzi. Súbor Rosnička zo svojho repertoáru nahral 3 CD nosiče, výťažok z predaja tretieho CD poputoval do detského hospicu Plamienok.

12. Ing. Márii Medľovej, Obchodná akadémia
Po ukončení štúdia začala pracovať ako stredoškolská učiteľka v Gymnáziu v Prievidzi. V roku 1980 zmenila svoje pôsobisko na Obchodnú akadémiu v Prievidzi a až doteraz jej zostala verná. Od roku 1996 vedie predmetovú komisiu odborných predmetov, túto prácu vykonáva výborne až doteraz. Je sama skvelou a obľúbenou učiteľkou účtovníctva a ekonomických cvičení. Pod jej vedením dosahujú žiaci aj učitelia veľa úspechov v rôznych celoslovenských súťažiach, ako je stredoškolská odborná činnosť, súťaže v účtovníctve , v písaní na osobných počítačoch, v cestovnom ruchu a pod. Aj jej pričinením sa podľa hodnotenia agentúry INEKO radí Obchodná akadémia v Prievidzi k najlepším odborným školám v regióne.

13. Mgr. Ivete Michalíkovej, Základná škola Ul. P. Dobšinského
Pani Michalíková pracuje ako učiteľka 1. stupňa ZŠ. Počas svojej praxe sa intenzívne venuje výtvarno-kreatívnej činnosti a práce s nadanými deťmi vo výtvarnej výchove, ich práce získali popredné ocenenia v regionálnych i celoslovenských súťažiach. Okrem výtvarných činností prispieva aj k literárnemu či hudobno - pohybovému rozvoju žiakov 1. stupňa. Dlhodobo spolupracuje s Klubom diabetikov v Prievidzi, pod jej vedení žiaci pravidelne vystupujú na rôznych podujatiach organizovaných týmto klubom. Podieľa sa aj na príprave a realizácii školských kultúrno - spoločenských programov. Okrem školskej a mimoškolskej činnosti má neustály záujem o ďalšie vzdelávanie a sebavzdelávanie. Je aktívnou členkou rady školy a predsedníčkou metodického združenia pre 1. stupeň ZŠ.
   
14. Mgr. Tiborovi Mlynárikovi, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
V roku 1979 ukončil štúdium v odbore učiteľstvo pre školy druhého cyklu, aprobáciu telesná výchova a biológia. V tomto roku sa stal aj členom pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a je ním bez prestávky až dodnes. Počas svojej pedagogickej praxe absolvoval celý rad rozličných kurzov a školení zameraných na modernizáciu vyučovania či na zvládnutie nových vyučovacích metód a techník. Venuje sa i práci s talentovanou mládežou najmä v oblasti športu. Je trvalou súčasťou množiny učiteľov, ktorí majú leví podiel na tom, že Gymnázium V.B. Nedožerského je už niekoľko rokov najlepšou školou Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných a športových súťažiach. Statusu učiteľa je oddaný a učiteľstvo vníma ako životné poslanie. Svojou pracovitosťou, húževnatosťou či nezdolnou ( pevnou) vôľou prijímať výzvy a zdolávať prekážky je vzorom pre všetkých. Je kreatívny a plný inovatívnych nápadov. Aj keď vekom patrí už k najstarším členom pedagogického zboru gymnázia, svojím pedagogickým majstrovstvom, vernosťou inštitúcii, na ktorej pôsobí, a prirodzenou autoritou spojenou s rešpektom zo strany žiakov i kolegov tvorí jeden zo základných pilierov školy, a to nepretržite už tridsiaty piaty rok.

15. Marte Obžerovej, Materská škola Ul. M. Mišíka
Pani učiteľka sa už 41 rokov venuje výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku. Vo svojej práci neustále hľadá nové inovatívne postupy, ktoré skvalitňujú starostlivosť o deti. Mimoriadne výsledky dosahuje nielen v práci s výtvarne nadanými deťmi, ale svoje pedagogické majstrovstvo vie v plnej miere uplatniť aj pri výchove detí so sociálne znevýhodneného prostredia. Významný podiel má tiež na rozvoji záujmových činností detí a to najmä v oblasti folklórneho umenia. Svojou úspešnou celoživotnou prácou sa zaslúžila o rozvoj a šírenie dobrého mena Materskej školy na Ul. Mišíka v Prievidzi.

16. Anna Pánisová, Materská škola Ul. J. Matušku
Vzorne si plní úlohy učiteľky predprimárneho vzdelávania, príkladne spolupracuje s rodičmi, má svedomitý a zodpovedný postoj k zvereným úlohám.
Pani učiteľka dlhoročne dosahuje mimoriadne výsledky, kvalitne pripravuje deti na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je trpezlivá a má cieľavedomý prístup k práci s deťmi v najmladšej vekovej skupine.

17. Jarmile Pauličkovej, Materská škola Ul. P. Dobšinského
Ocenenie jej patrí za aktivity, ktorými sa už 30 rokov snaží skvalitňovať a inovovať výchovno-vzdelávací proces so zameraním na zdravie a zdravý životný štýl detí. Je autorkou interného projektu školy „Soľná izba“, prostredníctvom ktorého deti realizujú denné dychové cvičenia v klimaticko-inhalačnej miestnosti. Dosahuje však úspechy aj v ostatných oblastiach predškolskej výchovy, prostredníctvom výtvarného krúžku rozvíja umelecký talent detí, úzko spolupracuje s mestskou knižnicou, čím sa významne podieľa na rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti detí.

18. Mgr. Lenke Pažitnej, Stredná odborná škola CA&TS    
Pani Pažitná vyučuje slovenský jazyk, literatúru a dejepis. Má profesionálny, svedomitý a tvorivý prístup k práci. Aktívne sa venuje sebavzdelávaniu, vo vyučovacom procese intenzívne využíva informačno-komunikačné technológie, nové trendy, inovačné metódy vzdelávania. Svojimi kladnými povahovými vlastnosťami vytvára v škole príjemnú sociálno - emončnú klímu.
   
19. Mgr. Eve Rovňákovej, Základná škola Ul. P. J. Šafárika   
Počas svojej dlhoročnej praxe učiteľky primárneho vzdelávania odovzdáva svoje skúsenosti študentom pedagogických fakúlt a začínajúcim pedagógom. Výborné výsledky dosahuje pri vzdelávaní žiakov s individuálnymi potrebami. Nadaných žiakov úspešne pripravuje na recitačné, literárne a výtvarné súťaže. V mnohých matematických a informatických súťažiach sú jej žiaci úspešní riešitelia. Aktívne rozvíja športovú a pohybovú zdatnosť detí, žiaci dosahujú úspechy v okresných športových súťažiach. Venuje sa aj mimoškolskej činnosti, vedie turistický krúžok a so žiakmi sa každoročne zúčastňuje okresného kola Pretekov turistickej zdatnosti. Pre svoj obetavý prístup k deťom, svoju trpezlivosť, svedomitosť a čestnosť je obľúbená nielen u žiakov, ale aj v kolektíve učiteľov.

20. PaedDr. Ľubici Schutovej, Základná škola Rastislavova ul.   
Už 32 rokov pracuje ako učiteľka slovenského jazyka, literatúry a dejepisu, triedna učiteľka a vedúca predmetovej komisie. Vďaka intenzívnej práci s talentovanými žiakmi každoročne dosahuje mimoriadne výsledky v umelecko – vedomostných súťažiach na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Svojou zodpovednou prácou sa výraznou mierou podieľa na vytváraní dobrého imidžu školy.

21. Eve Šlosárovej, Materská škola Ul. D. Krmana
Vyniká schopnosťou pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň. Jej prístup k práci je profesionálny, má zmysel pre originalitu, tvorivosť je nápomocná pri skrášľovaní interiéru materskej školy. Vytváraním priaznivej sociálno – emociálnej klímy v materskej škole prispieva k rozvoju pozitívnych osobnostných vlastností detí a dobrým vzťahom na pracovisku.

22. Mgr. Dagmar Šmidákovej, Základná škola Mariánska ul.
Je učiteľkou s odbornosťou pre 1. stupeň základného vzdelávania a vyučovanie anglického jazyka. Už piaty rok sa aktívne podieľa na realizácii koncepcie netbookov v škole. Príslušnosť k učiteľskému stavu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto, nie raz obetovala práci svoj voľný čas. K žiakom prejavuje veľkú mieru pedagogického citu. Dokáže ich podporovať, viesť a odovzdávať im nielen múdrosti v podobe poznatkov a zručností, ale aj správne životné postoje. Vo výchovno - vzdelávacom procese naplno využíva svoje bohaté pedagogické skúsenosti, zručnosti v oblasti využívania digitálnych technológií a neutíchajúcu kreativitu. Byť učiteľkou je pre ňu veľkou cťou.

23. Mgr. Alene Štorcelovej, Základná škola Ul. energetikov
Žiakov vedie k samostatnosti, k logickému mysleniu, k analýze a tvorivosti. Dlhodobo pozitívne motivuje žiakov k účasti na predmetových súťažiach a olympiádach. Pod jej odborným vedením dosahujú žiaci vynikajúce výsledky v okresných a krajských kolách geografickej a biologickej olympiády. Ochotne sa zapája do tvorby rôznych projektov a mimoškolských aktivít. Aktívne spolupracuje s rodičmi, podieľa sa na estetizácií triedy a školy. Svojimi postojmi a názormi prispieva k pozitívnej atmosfére na pracovisku. Je prirodzene rešpektovaná okolím, dokáže spravodlivo a pohotovo riešiť problémové situácie. Uplatňovaním motivačných učebných postupov, vytváraním podporujúcej sociálnej klímy a stanovením edukačných cieľov so zreteľom na žiakov dáva priestor vyniknúť každému žiakovi a zažiť pocit úspechu.

24. Ing. Mariane Vaňovej, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka   
Od roku 1984 pracuje ako učiteľka odborných predmetov ekonomického zamerania. Dlhé roky vykonáva funkciu triednej učiteľky. Predmetová komisia ekonomických predmetov pod jej vedením pracuje aktívne a kreatívne. Výnimočne bohatá je však najmä jej práca so žiakmi nad rámec každodennej pedagogickej činnosti:
- organizuje „mini“ sprievodcovský kurz pre žiakov,
- spolupracuje s Nadáciou Petit Press – Súťaž o naj zošit, na rôzne témy, napr.: základy ekonomiky, banková sústava.
Venuje sa :
- krúžkovej činnosti žiakov,
- tvorbe prezentácií, organizovaniu odborných exkurzií pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu,
- vyučovaniu účtovných programov a organizácii súťaže Mladý účtovník prostredníctvom firmy Kros,
- tvorbe projektov pre vidiecky cestovný ruch, prezentácie agroturistiky na Slovensku.
Jej ďalšie aktivity sú :
- súťaže Môj nápad pre región, Modulové programy,
- projekt do súťaže Zápisník cestovateľa,
- projekt Poznaj svoje peniaze,
- súťaž Global Money week a tvorba podnikateľských plánov prostredníctvom Nadácie Michala Bosáka.

Pri príležitosti životného jubilea bola udelená Cena primátora mesta Prievidza za významnú celoživotnú prácu v oblasti rozvoja školstva v meste Prievidza
Ing. Alene Mikulášovej - vedúcej Oddelenia správy a ekonomiky školstva Odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu  v Prievidzi
Po ukončení štúdia na Fakulte služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej  v Banskej Bystrici začala pracovať ako ekonómka na okresnom úrade, neskôr na školskej správe a v súčasnosti na mestskom úrade v Prievidzi. Stala uznávaným a renomovaným odborníkom v oblasti personalistiky, miezd a ekonomiky školstva. V práci uplatňuje vysoko odborný prístup, precíznosť, pracovnej problematike sa častokrát venuje aj nad rámec svojich povinností či na úkor osobného voľna. Vyniká ľudskosťou, zmyslom pre spravodlivosť, vie pochopiť, poradiť a pomôcť. Je vzácnym človekom, kolegyňou, ktorá má srdce na mieste pre svoju prácu, profesiu, ale aj záľuby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri