Brusel schválil eurofondy na ďalšie budovanie R2Lorem ipsum dolor sit amet 6. 11. 2014 08:56

Ako jeden z prvých desiatich operačných programov na čerpanie eurofondov od roku 2014 v rámci celej Európy schválila Európska komisia 29. októbra 2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ide o strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu na Slovensku. Petícia obyvateľov hornej Nitry v roku 2013, ktorú podpísalo viac ako 16 500 osôb, neostala bez odozvy. Súčasťou strategického dokumentu s konkrétnymi dátumami realizácie je aj budovanie R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji.

„V novom finančnom rámci sa nám podarilo s Európskou komisiou vyrokovať viac ako štyri a pol miliardy eur na dopravu a projekty informačnej spoločnosti. Operačný program Integrovaná infraštruktúra  zohľadňuje všetky národné, ale aj európske priority, na ktoré sa budeme sústreďovať v najbližších rokoch,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek po ukončení náročných viacročných rokovaní s Bruselom.

Na rozvoj cestnej infraštruktúry je (TEN-T CORE) je alokovaných, vrátane spolufinancovania, spolu 1 344 117 648 eur. Základom nového operačného programu je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan dopravy. Tento strategický dokument je bezprecedentný svojím rozsahom a bude udávať tempo rozvoja dopravy v nasledujúcich rokoch. V júni 2014 ho schválila aj Vláda SR.

Ďalší úsek z eurofondov
Súčasťou Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 je aj stanovenie termínov ďalšieho budovania rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vďaka alokácii prostriedkov z fondov EU na rozvoj cestnej infraštruktúry je zabezpečené aj financovanie, ktoré je pre realizáciu veľmi dôležité.

Z prostriedkov fondov Európskej únie na dopravu má byť financované budovanie druhého z piatich úsekov R2 v Trenčianskom kraji. Ide o 15,5 km dlhý úsek medzi Mníchovou Lehotou a Ruskovcami. Celkové investičné náklady sú odhadované na 209,6 milióna eur. Predpokladaný termín začiatku realizácia diela je v roku 2016 a ukončenie je naplánované na rok 2019.

Prínos realizácie cestných infraštruktúrnych opatrení OP II 2014 - 2020 z hľadiska zvýšenia časovej dostupnosti okresných miest z/do krajského mesta - Trenčiansky samosprávny kraj
Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Naplánovaná aj príprava projektovej dokumentácie
Okrem realizácie druhého úseku strategický dokument stanovuje termíny na prípravu projektovej dokumentácie pre tri úseky R2 v TSK. Ide o úseky Križovatka D1 - Mníchova Lehota, Mníchova Lehota - Ruskovce a Pravotice - Dolné Vestenice. Pre všetky tri úseky sa má začať s prípravou projektovej dokumentácie už v roku 2014. Pre prvý menovaný úsek má byť projektová dokumentácia hotová v roku 2016, na zvyšné dva menované úseky v roku 2017.

Strategický dokument určuje aj termíny výstavby ďalších úsekov rýchlostných ciest. Okrem spomenutého úseku R2 medzi Mníchovou Lehotou a Ruskovcami sa v Trenčianskom samosprávnom kraji plánuje od roku 2016 začiatok budovania jedného úseku ročne. Ukončenie realizácie posledného úseku R2 medzi Trenčínom a Novákmi je naplánované na rok 2022 a úseku Nováky - Prievidza - Žiar nad Hronom na rok 2023.

Dĺžka v km
Predpokladaný termín začiatku realizácie Predpokladaný termín ukončenia realizácie
Križovatka D1 - Mníchova Lehota
8,7 2016 2019
Pravotice - Dolné Vestenice 11,5 2017 2020
Dolné Vestenice - Nováky 9,6 2018 2022
Nováky - Prievidza - Žiar nad Hronom 32,5 2019 2023

Zabojovali petíciou
Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014. Obyvatelia hornej Nitry sa však do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali a až uzavretie zmluvy o dielo na konci roka 2013 znamenalo reálny začiatok výstavby prvého z piatich sľubovaných úsekov rýchlostnej cesty.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva v Prievidzi preto spustila začiatkom februára 2013 zber podpisov pod petíciu za zaradenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády. Do zberu podpisov pod petíciu sa zapojili takmer všetky mestá a obce okresu Prievidza a podporilo ju viac ako 16 500 osôb.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri