Blokové vyučovanieLorem ipsum dolor sit amet 14. 11. 2016 12:21

Premena tradičnej školy na modernú školu je dlhodobý a veľmi zložitý proces, ktorého podstatou je implementácia inovácií do školskej praxe. V tomto školskom roku 2016/2017 sa pedagógovia zo ZŠ, Ul. P. Dobšinského v Prievidzi pustili do pilotného overovania blokového vyučovani

Predmety, ktoré sa spájajú do bloku sú v jednotlivých triedach a ročníkoch rôzne. Keďže realizácie blokového vyučovania je časovo náročná, zaviedli sme blokové vyučovanie zatiaľ len raz za týždeň, no o prvé skúsenosti sa už môžeme s vami podeliť.
V 3.ročníku sme spojili predmety čítanie a živé čítanie s cieľom venovať sa rozvoju čitateľskej gramotnosti. Snažíme sa u detí vytvoriť pozitívny vzťah k literatúre pre deti, čítaniu, ale predovšetkým naučiť ich pracovať s textom a riešiť tvorivé úlohy. Žiaci 3.A mimoriadne radi pracujú v skupinách a vo dvojiciach kde sa navzájom podporujú a spolupracujú. Tvorivosť a tímovú prácu v nich rozvíja p. uč. Mgr. Zuzana Vrecková.

Žiaci 3.B a 6. A zažili spoločné hodiny v rámci bloku slovenský jazyk a hudobná výchova pod názvom: UČÍME SA NAVZÁJOM.  S dobrou náladou a piesňou na perách vstúpili žiaci 3. B triedy medzi kolektív 6. A triedy. Zážitkovou formou spolu strávili dve vyučovacie hodiny s cieľom: čítať s porozumením, reprodukovať text, zostaviť osnovu, pracovať v tíme, hrať roly, dramatizovať text, opakovať gramatické javy.
Deti ani netušili, že prežili obrátenú hodinu, lebo v konečnom dôsledku učili ony a učili sa navzájom tzv. rovesníckym vzdelávaním, pracovali v tíme, kde je dôležité rešpektovať sa navzájom. Pani učiteľky, Mgr. Eva Baničová a Mgr. Mária Machalíková, boli na takto realizovanej hodine len koordinátorkami celého bloku.
Nové metódy, formy práce, zážitkové vyučovanie v blokoch je u detí obľúbené a prijímajú ho s nadšením.

Text: ZŠ Dobšinského


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri