Augustové zasadnutie mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 30. 8. 2013 11:15

V utorok 30. augusta 2013 zasadalo ôsmykrát v tomto roku mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Najdlhšiu diskusiu vyvolal návrh zrušiť obchodnú verejnú súťaže na odpredaj majetku slúžiaceho na dodávky tepla do centrálneho zásobovania na území mesta.

V úvode bol do programu na základe poslaneckého návrhu zaradený nový bod, ktorý sa týkal zrušenia vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku slúžiaceho na dodávky tepla do centrálneho zásobovania na území mesta Prievidza. Po niekoľkohodinovej diskusii mestskí poslanci súťaž zrušili. Takisto sa uzniesli na odvolaní Ľuboša Maxinu (nezávislý) z predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva a navrhli do tejto pozície menovať poslanca Petra Petráša (nezávislý). Poslanci následne odhlasovali obnovenie zmluvných vzťahov na prenájom tohto majetku medzi Prievidzou a Prievidzským tepelným hospodárstvom.

V ďalšom programe mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie uznesení mestského zastupiteľstva a odsúhlasilo návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám dvoch základných škôl. Ďalej vzalo na vedomie správu o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – jún 2013, prehľad o pridelených bytoch za obdobie január až jún 2013, správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., správu o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o.; výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za prvý polrok 2013; správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie prvého polroka 2013.

TIP: Materiály na rokovanie 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Poslanci odsúhlasili aj návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 a vyradenie amortizovaných osobných motorových vozidiel z evidencie majetku mesta, výstavbu nájomného bytového domu na 2 x 12 bytových jednotiek s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami na sídlisku Necpaly v Prievidzi, Gazdovská ulica a boli informovaní o pripravovaných projektoch.

V závere zasadnutia poslanci odsúhlasili poslanecký návrh Heleny Dadíkovej na udelenie mestského ocenenia čestné občianstvo mesta Prievidza J. E. Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi, CSsR, arcibiskupovi.

TIP: Róbert Bezák čestným občanom mesta Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri