Audit opäť potvrdil oprávnenosť udelenia certifikátu21. 6. 2010 14:53
V polovici júna t.r. sa na prievidzskej radnici konal v poradí už druhý recertifikačný audit používania manažérskej normy kvality STN ISO 9001:2000, ktorou mesto riadi svoje procesy už od roku 2004. Manažérska norma kvality, aplikovaná pre výkon komunálnej správy a prenesený výkon štátnej správy, prešla v uplynulom období novelizáciou, v zmysle ktorej vykonávali audítori nezávislej audítorskej spoločnosti Elbacert Ján Čeman a Peter Pavlenda dozorný audit procesov, ktoré mesto realizuje vo vzťahu k svojim zákazníkom – obyvateľom.
Audit bol zameraný na schopnosti zlepšovania jednotlivých procesov a celého systému manažérskej normy kvality, pričom audítori pri kontrole procesov postupovali takzvaným vzorkovaním, teda systémom výberu niektorých procesov a ich dôkladnejšou kontrolou oproti ostatným procesom. Keďže norma ukladá tvorivý prístup a prispôsobovanie sa aktuálnym zmenám systému, audítori sa zaujímali aj o túto oblasť. Po dvojdňovom preverovaní kariet procesov na jednotlivých odboroch mestského úradu audítori skonštatovali, že „preverovaná organizácia má zavedený a udržiavaný manažérsky systém, v ktorom neboli zadefinované nezhody. Boli zadefinované zistenia a príležitosti na zlepšenie.“ Vzhľadom na uvedené navrhol hlavný audítor Ján Čeman udelenie certifikátu podľa manažérskej normy EN ISO 9001:2008, pričom dňom udelenia certifikátu stratí platnosť pôvodný certifikát.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri