Aktuálne platné opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania4. 1. 2021 12:45

Vláda SR rozhodla o sprísnení protiepidemiologických opatrení. Prinášame podrobný prehľad sprísnení a výnimiek platných pre zákaz vychádzania.

Vláda prijala aktuálne platný zákaz vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa v nasledovnom rozsahu.

Zákaz vychádzania sa rozširuje na:

- akékoľvek návštevy,
- prevádzkovanie lyžiarskych stredísk,
- ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach,
- otvorenie kostolov pre verejnosť,
- konzumáciu jedál v exteriéri prevádzok. Konzumácia jedla je možná len v službe „vezmi so sebou“,
- pobyt v prírode je možný iba v rámci okresu,
- zamestnanie (len formou home-office) Výnimka pre zamestnancov je možná v vzhľadom na povahu ich práce, na základe rozhodnutia zamestnávateľa.

Predmetný zákaz vychádzania platí až do 24. januára 24.00 hod.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné výnimky:
- cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na po-vahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,

- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných život-ných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších po-trieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti,

- zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplne-nie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, pois-ťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloob-chodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,

- cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných ob-chodov a cestu späť,

- cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostli-vosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostli-vosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej staros-tlivosti a cestu späť,

- cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mo-bilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifi-kovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

- cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

- cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

- cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

- cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnos-ti,

- cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. 

- cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

- cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,

- cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislos-ti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

- cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,

- cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,

- cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. aktuálne platného uznesenia vlády a cestu spať,

- osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociál-nych služieb a sociálnej pomoci.

Vláda odporučila všetkým osobám na území Slovenskej republiky:
- uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
- umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home-office v maximálnej možnej miere,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri;

Kompletné uznesenie vlády o zákaze vychadzania nájdete na stránke Úradu vlády SR nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri