Aktuálne informácie k zimnej údržbe chodníkovLorem ipsum dolor sit amet 15. 2. 2012 12:31

Približujeme základné informácie o údržbe ciest a chodníkov v zimnom období so zámerom poukázať na kompetencie mesta a povinnosti obyvateľov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o.,  zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov  spoločnosť TEZAS.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza  č. 71/2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza, údržbu chodníkov zabezpečujú aj obyvatelia mesta a majitelia prevádzok.

Udržiavať chodník v zimnom období, odstraňovať sneh, ľad sú povinní:

- oprávnená organizácia alebo vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti v šírke 1,5 m - miestne komunikácie IV. triedy v zmysle § 7 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami, napr. cestičky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a pod.,

- vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti - plochy vjazdov do garáží a pás verejného priestranstva v šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi,

- oprávnená organizácia - komunikáciu alebo časť cesty určenú predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom a všetky ostatné chodníky,

spoločnosť TEZAS - zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov na ostatných verejných priestranstvách mesta, na námestiach, verejných schodoch, podchodoch, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza.

Na zimnú údržbu miestnych komunikácií počas zimného obdobia bolo v závere roku 2011 a na začiatku tohto roku (do 10.2.2012) vynaložených viac ako 79 tisíc eur.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri