Ako správne separovať a dokonca ušetriťLorem ipsum dolor sit amet 20. 6. 2014 07:36

Za posledné obdobie zaznamenala samospráva niekoľko sťažností na preplnené zberné nádoby na plasty a to z viacerých informačných kanálov. Preplnené nádoby v drvivej väčšine prípadov nie sú dôsledkom nedostatku zberných nádob alebo ich nízkej kapacity, ale nesprávnym triedením odpadu alebo jeho nespracovaním pred odhodením do zbernej nádoby.

Plasty majú síce malú hmotnosť, ale veľký objem, najmä  PET fľaše. PET fľašu je pred vyhodením do nádoby na komunálny odpad potrebné stlačiť. Nestlačené fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku tak platcovia poplatku komunálneho odpadu platia hlavne za odvoz vzduchu! Podobne treba postupovať u všetkých odpadoch, u ktorých je možné zmenšiť ich objem.

Na Slovensku sa vyprodukuje vyše 280 kg plastov na osobu ročne. Už 30 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jednej fleecovej bundy. Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť vyrobený jeden koberec. Vyrábajú sa z ropy, ktorej je na svete čoraz menej a plasty sú v prírode prakticky nezničiteľné. 

Správny separovaním sa dokáže zmenšiť množstvo komunálneho odpadu, čím sa  znížia náklady spojené s jeho uložením na skládke. Platí teda pravidlo, že čím menej odpadu je na skládkach uloženého, tým viac finančných prostriedkov sa ušetrí.

V prospech separovania hovoria aj ďalšie čísla. Podľa viacerých odborných štúdií sa separovaním odpadu len od roku 1994 dodnes ušetrilo 10 miliónov ton ropy. V krajinách, kde sa táto činnosť aplikuje v praxi, bolo do ovzdušia vypustených o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. V Prievidzi došlo už niekoľko krát k požiaru skládky, ktorý bol zapríčinený práve neseparovaným odpadom.

Ako správne separovať nielen plasty?
Uvedená sekcia je spísaná hlavne pre obyvateľov mesta.

Plasty zberáme do označených žltých nádob alebo žltých plastových vriec, do ktorých:

Patria Nepatria
prázdne plastové obaly z nápojov všetkých objemov (PET fľaše), prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín, plastové fólie... plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami),  škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“...

Poznámka: Jednotlivé plastové obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie. Plastové fľaše pred vyhodením treba stlačiť a tým znížiť ich objem!

Sklo zberáme do označených zelených nádob alebo zelených plastových vriec, do ktorých:

Patria Nepatria
rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov.. silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika,  maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové uzávery fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice...

Poznámka: Jednotlivé sklené obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!

Papier zberáme do označených modrých nádob alebo modrých plastových vriec, do ktorých:

Patria Nepatria
noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové obaly, katalógy, cenníky, adresáre, telefónne zoznamy,  lepenky, knihy bez tvrdých obalov... papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové obaly  napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier...

Poznámka: Obaly väčších rozmerov je treba rozrezať, prípadne stlačiť z dôvodu zníženia ich objemu!

Kovové obaly zberáme do označených bielych nádob alebo bielych plastových vriec, do ktorých:

Patria Nepatria
plechovky od nápojov (pivo a nealko), kovové uzávery z nápojov, konzervy z polotovarov, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov... veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od sprejov, nádoby od farieb...

VKM Obaly (viacvrstvové kombinované materiály, „tetrapaky“) zberáme do označených červených nádob alebo červených plastových vriec, do ktorých:

Patria Nepatria
škatule od nápojov, mlieka, mliečnych výrobkov a džúsov, ostatné obalové materiály zložené z viacerých vrstiev plastu, papiera, resp. hliníka... plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami)...

Poznámka: Jednotlivé obaly treba vypláchnuť, odstrániť prípadné znečistenie a rozrezať, prípadne stlačiť jednotlivé obaly, aby sa znížil ich objem.

Bioodpad zberáme do označených hnedých nádob alebo priamo na domácich kompostoviskách, do ktorých:

Patria Nepatria
odpad z domácnosti (ovocie, zelenina) a zo záhrad (lístie, vetvy, tráva), odpad z prípravy jedál... potraviny v obaloch, mäso, kosti, tekuté zvyšky, vajcia...

Zmesový komunálny odpad zberáme do čiernych nádob, do ktorých:

Patria Nepatria
všetko to, čo sme nevyzbierali a nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi... vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, elektroodpad (napr.  domáce spotrebiče, rádia, TV,  PC, vŕtačky, holiace a depilačné strojčeky, žiarivky, mobilné telefóny a nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie, ortuťové teplomery, nábytok, drevo,  pneumatiky, obaly od farieb...

Ostatné komunálne odpady: Drobné stavebné odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, elektro odpady a orezy drevín zberáme donáškovým spôsobom v rámci prevádzky zberného dvora.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri