60. výročie založenia MŠ na Ul. D. KrmanaLorem ipsum dolor sit amet 2. 12. 2020 10:38

27. mája 2020 uplynulo 60 rokov odo dňa, kedy MŠ na Ul. D. Krmana 334/6 po prvýkrát otvorila svoje priestory pre prievidzské deti predškolského veku. Toto krásne okrúhle jubileum MŠ oslávila až v jesenných novembrových dňoch, kedy to epidemiologická situácia umožnila.

Počas uplynulých 60 rokov navštevovalo školu takmer tritisícpäťsto detí, ktorým bola poskytovaná kvalitná výchova a vzdelávanie v ovzduší plnom tvorivosti, hravosti, pochopenia a príležitostí na vyjadrenie vlastného názoru a sebahodnotenie. Pani učiteľky, no i prevádzkoví zamestnanci vedení pani riaditeľkami Annou Vaňovou, Evou Ficelovou, Zlaticou Špendlovou, Máriou Pasovskou a dnes Ingrid Okenkovou pomáhali a stále pomáhajú deťom odhaľovať silné a slabé stránky svojej osobnosti, aby v každodenných aktivitách zažívali  pocit úspechu. Je potešujúce, keď deti ďalej stavajú na základoch získaných v materskej škole, pokračujú v kultivovaní svojej osobnosti na základných, stredných ba i vysokých školách. Väčšina dnes už dospelých „detí“ sa dokázala v živote úspešne uplatniť na rôznych pracovných pozíciách nielen u nás doma, ale v celom svete.

Za posledné desaťročie sa exteriér aj interiér  materskej školy postupne menil – staré drevené okná nahradili plastové, bola vymenená strešná krytina, vonkajšia omietka, chodníky v areáli, pribudla ďalšia bránička na vstup do areálu. Schodište, predškolské  triedy a spálne  majú nové podlahy, školská jedáleň nové lampy, rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia. Triedy sa rozžiarili farbami, novým nábytkom, hračkami a digitálnymi učebnými pomôckami. Všetky tieto zmeny bolo možné uskutočniť len v úzkej spolupráci so zriaďovateľom, s rodinami a ostatnou komunitou  mesta Prievidza za výraznej finančnej pomoci MŠVVaŠ SR, mesta Prievidza a mnohých ďalších subjektov.  

Základom výchovno-vzdelávacej činnosti je školský vzdelávací program „Malé šťastia“. Jeho názov vyplýva z motta a z filozofie školy - urobiť všetko preto, aby boli deti šťastné, aby bol pre nich čas prežitý v materskej škole radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania.  

Na záver sa patrí poďakovať všetkým učiteľkám a zamestnancom školy, ktorí zodpovedným prístupom k plneniu si každodenných povinností formovali osobnosti detí za 60 rokov existencie školy. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí nielen že vychovávali svoje deti, ale boli ochotní hľadať spôsob  ako pomôcť škole. Vďaku patrí zriaďovateľovi Mestu Prievidza, pracovníkom odboru školstva, firmám, ale aj všetkým, ktorí v priebehu uplynulých rokov pomáhali škole formou odbornej i finančnej pomoci.

Veríme, že zariadenie bude aj v nasledujúcich rokoch prosperovať a naďalej plniť svoje poslanie v zmysle školského vzdelávacieho programu – robiť deti šťastnými v každom dni ich pobytu v Materskej škole na Ul. D. Krmana 334/6 v Prievidzi.

Ingrid Okenková, Mária Pasovská


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri