55. výročie otvorenia MŠ D. KrmanaLorem ipsum dolor sit amet 1. 6. 2015 09:57

Vo štvrtok 21.mája 2015 sa za účasti detí, ich rodičov a zamestnancov školy v priestoroch KaSS v Prievidzi konala školská slávnosť pri príležitosti 55. výročia otvorenia MŠ na Ul. D. Krmana.

Pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková, poslankyňa MsZ, predsedníčka komisie školstva a kultúry a členka školskej rady Helena Dadíková, vedúca OŠaSoO Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca oddelenia hospodárskej správy Ing. Tatiana Kvočíková a zamestnanci odboru školstva a starostlivosti o občana privítala riaditeľka MŠ Mária Pasovská. Na slávnosti sa zúčastnili aj bývalé pani riaditeľky MŠ Zlatica Špendlová a Eva Ficelová a učiteľky, absolventi MŠ a členovia rady školy a rodičovskej rady pri MŠ.
Počas uplynulých 55 rokov navštevovalo školu spolu takmer tritisíc detí a vo vedení školy sa vymenili štyri riaditeľky. Vystriedalo sa množstvo pani učiteliek aj prevádzkových zamestnancov. Rovnako v minulosti ako aj dnes učiteľky poskytovali deťom kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dávali deťom príležitosť na vyjadrenie vlastného názoru a sebahodnotenie. Pomáhali im k tomu, aby odhalili silné a slabé stránky svojej osobnosti a aby v každodenných aktivitách zažili pocit úspechu. Dôležité bolo, aby sa väčšina detí dokázala úspešne uplatniť nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote na rôznych pozíciách u nás doma, ale i vo svete.
Za posledných päť rokov sa materská škola výrazne zmodernizovala. Vďaka podpore vedenia mesta Prievidza, angažovanosti poslancov mestského zastupiteľstva a vzájomnej spolupráci zamestnancov mestského úradu a školy sa podarilo veľké dielo a to skvalitniť technický stav budovy MŠ, ktorá bude slúžiť ďalším generáciam detí.
V súčasnosti je materská škola druhou najstaršou školou v meste. Desať učiteliek poskytuje predprimárne vzdelávanie pre stopätnásť detí v piatich triedach s celodennou výchovou a vzdelávaním. Základom výchovno-vzdelávacej činnosti je školský vzdelávací program „Malé šťastia“. Jeho názov vyplýva z motta a filozofie školy a tou je urobiť všetko preto, aby boli deti šťastné, aby bol pre ne čas prežitý v materskej škole radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania. 

Autor: Mária Pasovská


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri