45. výročie ZŠ MalonecpalskejLorem ipsum dolor sit amet 2. 11. 2017 09:16

Školský rok 2017/2018 je pre Základnú školu s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza výnimočný. Na jednej strane je rokom 45.výročia založenia základnej školy a na strane druhej prvým rokom, keď sa dva subjekty, ktoré spolu nažívali od roku 2008 v jednej budove, navzájom spojili.  Od 1. septembra sa školská rodina rozrástla o deti a zamestnancov materskej školy s názvom Základná škola s materskou školou.

Ďalším dôvodom na oslavu bolo otvorenie priestorov pavilónu telocviční, v ktorom bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia telocviční, dostavbe šatní a sociálnych zariadení. Naše veľké poďakovanie patrí tým, ktorí zabezpečili jej financovanie, a to MŠVVaŠ SR a nášmu zriaďovateľovi – mestu Prievidza,  ale aj poslancom MsZ a zamestnancom mesta za ochotu a pomoc pri hľadaní prijateľných riešení.
Vzácne okamihy sme prežívali spolu s našimi hosťami - zástupcom primátorky JUDr. Ing. Ľubošom Maxinom, PhD., Mgr. Vlastou Miklasovou, vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana, poslancom MsZ  MVDr. Vladimírom Petrášom, bývalými zamestnancami školy, členmi Denného centra Necpaly a ďalšími.

Pre školu je špecifická  činnosť v miestnej komunite Necpaly, keďže sa v nej stretávajú všetky generácie od detí v materskej škole, cez žiakov základnej školy a ich rodičov až po dôchodcov. Slávnostným prestrihnutím pásky tak dostali darček nielen deti a žiaci školy, ale aj široká verejnosť.

Slávnostná akadémia  bola prierezom celej činnosti školy, keďže sa kultúrnym programom prezentovali nielen deti z materskej školy a žiaci základnej školy, ale aj tanečné školy, ktoré v škole pôsobia, i spevácka skupina necpalských dôchodcov Dúbrava. V programe sa nielen spievalo, ale aj tancovalo, hralo na akordeónoch, odzneli piesne v slovenskom, ruskom, nemeckom i anglickom jazyku, pripomenuli sme si v podaní detí aj zvyky nášho regiónu, a videli sme aj ukážky bojového umenia našej žiačky, úspešnej karatistky.
Ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí s nami strávili príjemné popoludnie, všetkým súčasným i bývalým zamestnancom školy, predstaviteľom mesta Prievidza, zamestnancom odboru školstva a starostlivosti o občana, výboru rodičovského združenia, členom rady školy,  a taktiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o vytváranie dobrého mena našej školy a jej rozvoj. A samozrejme  všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oslavu zrealizovať, špeciálne mestu Prievidza a poslancom volebného obvodu č.1.
Zaželajme našej škole ešte veľa úspešných rokov, zodpovedných a láskavých pedagógov a ostatných zamestnancov, obetavých rodičov, slušných žiakov, pochopenie a pomoc kompetentných a vzájomnú úctu.

RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy                                


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri