35. výročie založenia Denného centra PílyLorem ipsum dolor sit amet 12. 4. 2016 08:01

Mesto Prievidza si v pondelok  11.4.2016 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi za účasti viac ako 70 pozvaných slávnostne pripomenulo 35.výročie založenia prvého Klubu dôchodcov v Prievidzi, ktorý vznikol na sídlisku Píly.

V úvodnom slove, ktoré predniesla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, spomenula, že pred 35.rokmi mnohí z prítomných boli ešte v mládežníckom veku alebo aktívne zamestnaní a podporovali v takejto činnosti svojich rodičov. Pri tejto príležitosti odovzdala predsedníčke DC Pamätný list a symbolický šek v hodnote 200 €. 

V slávnostnej časti podujatia bolo ďakovným listom primátorky mesta Prievidza ocenených 15 zakladajúcich a dlhoročných   a 12 najaktívnejších členov DC, ktorí sa najmä v posledných  rokoch zaslúžili o rozvoj záujmových vzdelávacích, zábavných a spoločenských aktivít seniorov, ktorých v súčasnom období  DC Píly navštevuje 82.

V radách vedúcich klubov, ktorých spomenula menovite vo svojom príhovore predsedníčka DC p. Cápayová, sa odvtedy vymenilo veľa obetavých obyvateľov mesta, ktorí pomáhali vytvárať záujmový klub pre seniorov s aktivitami, ako ich poznáme dnes.

S krátkym príhovorom k seniorom vstúpil aj MVDr. Norbert Turanovič, prednosta Mestského úradu, ktorý poukázal na dlhoročnú spoluprácu so seniormi, ktorí sú niekedy aj prvými kritikmi  zmien, ktoré sa v meste majú udiať.

V slávnostnom programe sa predstavila  spevácka skupina NÁDEJ, pod vedením p. Šuníkovej,  ktorá bude svoje 35. narodeniny oslavovať o rok. Reprezentuje nielen denné centrum,  ale aj mesto Prievidza na rôznych spoločenských podujatiach. Tiež prišli oslávencov pozdraviť a zaspievať mužská spevácka skupina JASS pod vedením Tibora Tulika. 

V  meste Prievidza pôsobí na  jej území  celkom 6 denných centier, kde je združených celkom 685 seniorov. Za ocenených vystúpila s poďakovaním p. Pekárová, dlhoročná členka DC a poďakovala mestu  Prievidza  za ocenenie ich práce v prospech iných, ktorú robia radi, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Záujem o stretávanie sa seniorov či už pri hudbe, tanci, spoločenských hrách, vzdelávacích a poradenských prednáškach, športe, výletoch alebo zájazdoch je značný. Mesto Prievidza má na tieto účely vyčlenené finančné prostriedky vo svojom  rozpočte. Podujatie bolo v popoludňajších hodinách zavŕšené neformálnym stretnutím seniorov a hostí v Dome kultúry  v Prievidzi.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri