2. rokovanie mestského zastupiteľstva – marec 20203. 3. 2020 11:04

V pondelok 2. marca 2020 zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Súčasťou programu rokovania boli tieto body:
- Vyhodnotenie uznesení MsZ
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2019
- Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2019
- Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2019 do 31. 12. 2019
- Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2019
- Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza Vladimírovi Slovákovi
- Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania
- Návrh na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o.
- Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
- Majetkovoprávne veci

Činnosť mestskej polície v roku 2019

V uplynulom roku vykonala Mestská polícia Prievidza celkovo 3 287 zákrokov. V 19 prípadoch použili členovia mestskej polície donucovacie prostriedky a v 3 168 prípadoch využili zablokovanie vozidiel. Počas roka 2019 bolo zistených až 5 812 priestupkov prostredníctvom vlastnej činnosti, zatiaľ čo na útvar mestskej polície bolo oznámených 401 priestupkov. Výška finančnej hotovosti na základe priestupkov prejednaných v blokovom konaní predstavuje 39 566 eur. „Za 28 rokov svojej existencie MsP Prievidza úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi problémami a preukázala tak svoju opodstatnenosť ako neodmysliteľná súčasť Mesta Prievidza. Organizácia a systém práce MsP boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii, Štatútom MsP Prievidza, VZN mesta Prievidza a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície,“ uviedol náčelník MsP Ľubomír Pomajbo.

Nové kroje pre DFS Malý Vtáčnik, podpora kapacít verejnej správy, platba mobilom v MHD aj enviroprojekt na ZŠ Sama Chalupku

V roku 2020 sa mesto Prievidza zapojí do niekoľkých projektov, pričom využije viacero možností čerpania finančných prostriedkov. V rámci projektu Deti v tanci, ktorého cieľom je zachovávanie národného kultúrneho dedičstva, jeho šírenie medzi mladou generáciou v miestnej a regionálnej oblasti a výchova k hodnotám a tradíciám, sa bude samospráva uchádzať o dotáciu na nové krojové vybavenie Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik.

Prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa bude mesto Prievidza v spolupráci s Handlovou a Bojnicami participovať na projekte zameraného na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy. Nenávratný finančný príspevok pre mesto Prievidza bude predstavovať 301 929,60 eur.

Ďalšou inováciou bude možnosť platby mobilom v autobusoch MHD vďaka projektu Inteligentná verejná doprava v meste Prievidza. „Platba mobilom predstavuje jedinečnú metódu pre zavádzanie smart riešení v rámci mesta a nástroj určený na zvýšenie komfortu a skvalitnenie služieb cestujúcim vo verejnej doprave,“  dodal vedúci referátu pre projekty a investície Ivan Benca.

ZŠ Sama Chalupku sa zapojí do projektu Príroda v nás, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch základnej školy a v školskom areáli. Projekt bude pozostávať z viacerých aktivít – eko-učebne, malej záhradky, výrubu stromov, zelenej steny, zachytávania dažďovej vody, zapojenia rodičov či triedenia odpadu. Zároveň bude vypracovaný aj environmentálny program školy, ktorého súčasťou bude environmentálna výchova.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri