2 % pre neziskovú organizáciu HARMÓNIA1. 3. 2012 06:56

Nezisková organizácia    H A R M Ó N I A  Prievidza sa obracia na obyvateľov Prievidze i firmy pôsobiace v meste Prievidza s prosbou o  priazeň v podobe poskytnutia  2 % zo svojej zaplatenej   dane za rok 2011 na  podporu všeobecne prospešných služieb.

Sme jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Našu organizáciu zriadilo v roku 2004 mesto Prievidza. V  zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.  prevádzkujeme dve pobytové zariadenia s celoročnou prevádzkou  – Zariadenie núdzového bývania na ul. Ľ. Štúra č. 12  a Útulok na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi s celkovou kapacitou 41 miest.  Našimi klientmi je v priebehu roka cca 80 ľudí – matiek s deťmi a dospelých obyvateľov  bez vlastného domova a záujem o poskytovanie našich služieb neustále rastie.

Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu časti výdavkov spojených s nevyhnutnou  opravou a údržbou objektov  oboch zariadení sociálnych služieb.          

 Identifikačné údaje našej organizácie:


Názov:        HARMÓNIA, n. o.

Sídlo:          Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

IČO:            36 11 96 79

DIČ:            2021959973

Č. účtu:      9015963003/5600

 

Za pochopenie, priazeň a pomoc vopred ďakujeme!

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri