17.ročník EKOrok-u s Nestlé Slovensko10. 10. 2019 15:14

Dňa 03.10. 2019 bola podpísaná zmluva medzi mestom Prievidza a spoločnosťou NESTLÉ Slovensko s.r.o. za účasti primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej, konateľa spoločnosti Martina Mittnera a manažérky pre korporátne záležitosti Ľubice Novotnej.

„Oslava Zeme“ -  je názov projektu na školský rok 2019/2020. Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V súčinnosti s učiteľmi  -  koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ bude realizovaná činnosť, ktorá posilní zručnosti  žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.      
Aj tento ročník, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, pozostáva z niekoľkých častí:

- „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia ZŠ, ZŠ s MŠ, resp. materskej školy. Svoje školské exteriéry upravia ZŠ Rastislavova ulica 416/4, Prievidza a ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza. Na školský dvor materskej školy na Ceste Vl. Clementisa pribudne nový hrací prvok.


- „Ekoinfo“  - školy budú zverejňovať svoje aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou na webových sídlach. 

- „Deň Zeme“ - Centrum voľného času ako organizátor pripraví sprievodný program  a aj sprievodné aktivity pri príležitosti Dňa Zeme.

- „Podporné aktivity ku Dňu Zeme“: živé ZOO, sadenie sadeníc kvetov, interaktívne hry organizácií venujúcich sa pozorovaniu prírody, environmentálnym aktivitám, ochrane prírody a pod.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri