15. ročník Projektu Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o.Lorem ipsum dolor sit amet 9. 11. 2017 09:36

„Zachráňme...!“ je názov projektu, ktorú mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili  na školský rok 2017/2018. Zmluva o spolupráci bola podpísaná v piatok 3. novembra 2017.

Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
V súčinnosti s učiteľmi  -  koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ bude realizovaná činnosť, ktorá posilní vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.      

Téma je pre školy otvorená, sami si vyberú, aktivity akého zamerania budú realizovať, napr.: pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí  rastlinného a živočíšneho tela; tvorivé aktivity, znázorňujúce životné prejavy živočíchov, bádateľské aktivity, triedne projekty, čistenie okolia školy, zberové aktivity aj  s vyhodnotením najlepších zberačov.
Tento školský rok revitalizujú svoje vonkajšie priestory Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14 a Materská škola, Športová ulica 134/34.

Uskutočnia sa aj sprievodné aktivity, ktoré sú pripravené pri príležitosti 15. výročia vzniku úspešného projektu. Už teraz môžu žiaci základných škôl vytvárať svoje návrhy na logo projektu Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o..
Ukončenie projektu v apríli spestrí uvedenie bulletinu o uskutočnených aktivitách škôl počas pätnástich rokov. Zúčastnení a aj ostatná verejnosť budú  môcť vidieť na Námestí slobody aj  výstavku činnosti škôl v priereze uplynulých rokov pod názvom „Čo sa nám už podarilo“.
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri