10. zasadnutie mestského zastupiteľstva26. 9. 2012 10:59

V utorok 25. septembra zasadalo po desiatykrát v tomto roku mestské zastupiteľstvo.

-Zastupiteľstvo muselo zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza. Toto VZN bolo napadnuté protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza z dôvodu jeho nezákonnosti. Týmto krokom mestské zastupiteľstvo v  protestu prokurátora vyhovelo.

-Zastupiteľstvom bol prijatý  štatút ocenenia Vyhlasovania najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu – Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza.Podstatou Ceny Krištáľového páva je uznanie výsledkov osobám a kolektívom, ktoré výrazne prispeli k reprezentácii a rozvoju telovýchovy a športu. Cena Krištáľového páva je prejavom verejného uznania. Má za cieľ spoločensky a morálne oceniť významné výsledky, aktivity a prínos jednotlivcov a kolektívov na rozvoji telovýchovy a športu v okrese Prievidza.

-Bola zrušená Interná smernica č. 36, ktorá určovala kritériá pre posudzovanie objektívnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených nákladov a ich následnej kontroly pri financovaní činností vybraných športových klubov pôsobiacich na území mesta Prievidza.
V zmysle IS č. 36 boli z rozpočtu mesta  v roku 2009  poskytované finančné prostriedky na podporu činnosti týmto vybraným športovým klubom: Futbalový klub Mesto Prievidza, Hornonitriansky basketbalový klub Prievidza, Mestský športový hokejový klub Prievidza, Zápasnícky klub Baník Prievidza. Odborná komisia mesta na základe uznesenia MsZ č. 360 /08 zo dňa 30.9.2008 pripravila kritériá uvedené v IS č. 36, podľa ktorých postupovala pri posudzovaní objektívnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených nákladov pri financovaní činností týchto vybraných klubov z rozpočtu mesta. Na základe výsledku kontroly NKÚ SR, ktorá bola vykonaná v meste Prievidza od 21.3.2012 do 23.7.2012, boli mestom Prievidza dňa 20.8.2012 prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledku kontroly dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta pre právnické a fyzické osoby v rokoch 2009, 2010 a 2011. Jedným z dôvodov na zrušenie Internej smernice č. 36 je strata jej opodstatnenosti, pretože mesto ju nepoužívalo.

- V bode rôzne boli  prerokované tieto materiály:

1. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 212/12, ktorým MsZ schválilo zvýšenie
základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.

2. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o pripravenom projekte s názvom „AGORA 2013“.

3. Návrh na vyradenie dlhodobého nehmotného majetku z evidencie majetku mesta
Prievidza.

4. Informácia súvisiaca so zmenou  termínu zvolania MsZ v mesiaci november 2012. Mestské zastupiteľstvo bude zasadať v stredu 28. novembra 2012.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri