Informácia o projekte „AdTech“26. 11. 2018 13:05

„AdTech“
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu Interreg V–A Slovenská republika - Česká republika.
Názov projektu:
AdTech
Kód ITMS2014+
304011D118
Názov operačného programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Výzva
Interreg V-A SK-CZ/2016/01
Názov prioritnej osi
Využívanie inovačného potenciálu
Špecifický cieľ
Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť na trhu práce
Vedúci partner projektu
Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner projektu
Mesto Prievidza
Termín realizácie projektu
01. 02. 2018 – 30. 06. 2020
Rozpočet projektu
Celkové výdavky projektu: 211.574,76 EUR
Výška finančnej podpory z EU (EFRR): 179.838,54 EUR
Rozpočet
Mesto Prievidza : 101 185,60 EUR
Statutární město Karviná : 110.389,16 EUR

20.11.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu a  garanta vývoja vzdelávacieho programu s vývojármi/ lektormi , ktorí sú zapojení do projektu s názvom AdTech. Na pracovnom stretnutí  boli  vývojári/ lektori  oboznámení s prípravou inovatívnych vzdelávacích programov. V diskusii si vývojári/ lektori vymieňali názory a skúsenosti s otázkami  a riešeniami ohľadom zapracovávania obsahu  nových vzdelávacích programov. Inovovaný vzdelávací program budú školy vytvárať v predmetoch biológia, fyzika, chémia, informatika, technika.
Na pracovnom stretnutí boli určené termíny školení pedagógov k získaniu kľúčových kompetencií.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri