Zástupca primátorky


Zástupca primátorky : JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.


Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátorky mesta oprávnený vykonávať:

A. Počas prítomnosti primátorky:
1. podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácií rozvojových programov mesta,
2. podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
3. spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta,
4. zabezpečuje styk s poslancami, poslaneckými klubmi a výbormi volebných obvodov, postupuje pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom a organizačným zložkám mesta,
5. podieľa sa na zabezpečovaní vydávania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov v súlade s VZN, vrátane podpisovania platových výmerov,
6. spolupracuje pri zabezpečení rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ a koordinuje činnosť komisií MsZ, ich súčinnosť s mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,
7. koordinuje súčinnosť medzi mestskou radou a mestským úradom,
8. zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov primátorky mesta,
9. plní úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou,
10. podieľa sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva.


B. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta:
1. Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:

  • vykonáva všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto ustanovenia,
  • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu                                           mesta,
  • v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp.  dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., nie je oprávnená zmluvy prípadne dohody podpisovať,
  • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, nie je oprávnená podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru.

2. Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcií v zmysle § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva všetky funkcie primátorky mesta.


Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 6, Mestský dom,2. posch., č. 209, 971 01 Prievidza
Email: zastupcaprimatora@prievidza.sk