Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Plán rokovaní MsZ na I. polrok 2020: