Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do 30.11.2021 v písomnej forme, elektronicky (e-mailová adresa info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021
„Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Dátum zverejnenia: 1.2.2021
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta.
Dátum zverejnenia: 1.2.2021