Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov
Návrh  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014  o miestnych daniach  v znení VZN č. 162/2015 a VZN č. 9/2016        
ico_pdf_46
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2018
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách