Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné posielať na e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019
Návrh - Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
Návrh - DOPLNOK č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3