Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do 16.04.2021 v písomnej forme, elektronicky (e-mailová adresa info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 5/2021 „Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza  č. 6/2017 upravujúce spôsob bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov“.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

Dátum zverejnenia: 31.3.2021