Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do 19.3.2020 v písomnej forme, elektronicky (e-mailová adresa info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk