Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh Doplnku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016
o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
ico_pdf_46
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9 /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach