Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné posielať na e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh - Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9/2019, o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza.