Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Podrobné informácie o voľbách na stránke Ministerstva vnútra SR nájdete tu.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prievidza
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva
Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia o počte obyvateľov mesta Prievidza
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Prievidzi
Oznámenie - Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Usmernenie Ministerstva vnútra SR - Prehľad základných povinností pri vedení volebnej kampane v obci nad 5 000 obyvateľov
Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky Mestskej volebnej komisie dňa 10.9.2018
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie o delegovaní členov volebných komisií

Mestská volebná komisia
Do mestskej volebnej môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Politickým stranám a koalíciám odporúčame pri výbere členov do okrskových volebných komisii prihliadať na to, aby delegovaný člen mohol uplatniť svoje volebné právo v tom volebnom okrsku, kde vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. (Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná pre voľby do orgánov územnej samosprávy inštitút hlasovacieho preukazu, volič môže uplatniť svoje volebné právo len v tom volebnom okrsku, kde je zapísaný v zozname voličov.)

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a podpis osoby- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiadúce, aby na účely efektívnej komunikácie delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol aj:
- telefonický kontakt a
- e-mailovú adresu.
Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

E-mailová adresa mesta Prievidza na doručenie oznámení o delegovaní člena náhradníka do volebnej komisie je: lenka.panisova@prievidza.sk

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát.

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta môžu doručiť zapisovateľke Mestskej volebnej komisie Mgr. Jane Královej v úradných hodinách Mestského úradu v Prievidzi na adrese: Námestie slobody č.14,budova A MsÚ, 1. poschodie, kancelária č. dverí 107 A, tel. kontakt: 046/ 5179 410, 0904 752 665, e-mailová adresa: jana.kralova@prievidza.sk.

Termín odovzdania kandidátnych listín je 11.9.2018 ( t.j. utorok ) do 24.00 hod. Dňa 11.9.2018 (t.j. v utorok) môžu politické strany, koalície a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny v čase úradných hodín MsÚ v Prievidzi a v čase od 21.00 hod do 24.00 hod na adrese: Námestie slobody č.14, Prievidza, budova MsÚ, 1. poschodie, č. dverí 107 A.

Upozornenie na neprítomnosť zapisovateľky Mestskej volebnej komisie dňa 10.9.2018: Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Mgr. Jana Králová sa dňa 10.9.2018 v čase od 13.00 hod – do 15.00 hod zúčastní povinného školenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí a nebude v tomto čase preberať kandidátne listiny.