Voľby do orgánov samosprávneho kraja 2017


Dňa 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.. Viac informácií na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oznámenie o volebných obvodoch ico_pdf_46
Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 4.11.2017 na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prievidza: primator@prievidza.sk a lenka.panisova@prievidza.sk.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov ico_pdf_46

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v meste Prievidza ico_pdf_46

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu TSK :

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do Zastupiteľstva TSK Podľa volebných obvodov.

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja predložili vo Volebnom obvode č. 7 - Prievidza tieto politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí kandidátne listiny: