Voľby do Národnej rady SR 2020


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019, Rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020.

HLASOVACIE  PREUKAZY   - Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  jana.apolenova@prievidza.sk


DELEGAČNÉ LISTINY - Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie delegačných listín pre členstvo okrskových volebných komisií mesta Prievidza: lenka.panisova@prievidza.sk

Hlasovanie poštou

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území mesta Prievidza, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Prievidza zriaďuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:
volby2020@prievidza.sk

Informácie pre voličov
Informácie o hlasovaní poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SR