Mestská rada


V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestskej rady. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania. Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú neverejné. Okruh pozvaných na rokovanie MsR určí primátor alebo členovia MsR.

Členovia mestskej rady

Ing. Branislav Bucák
branislav.bucak@prievidza.sk

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

Helena Dadíková
helena.dadikova@prievidza.sk

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
kvetoslava.durcova@prievidza.sk

JUDr. PetraHajšelová
petra.hajselova@prievidza.sk

Ing. Ľuboš Jelačič
lubos.jelacic@prievidza.sk

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina PhD.
zastupcaprimatora@prievidza.sk

Plánované zasadnutia MsR v I. polroku  2019:

14.1., 18.2., 18.3., 6.5., 17.6.

Rokovací poriadok Mestkej rady v Prievidzi

ico_pdf_46

Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi

Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 22.10. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17. 9. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 13. 8. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.06.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21.05.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23.04.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.03.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.02.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 29.01.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 22.01.2018

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011