Mestská rada


V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestskej rady. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania. Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú neverejné. Okruh pozvaných na rokovanie MsR určí primátor alebo členovia MsR.

Členovia mestskej rady

Ing. Branislav Bucák
branislav.bucak@prievidza.sk

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

Helena Dadíková
helena.dadikova@prievidza.sk

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
kvetoslava.durcova@prievidza.sk

JUDr. PetraHajšelová
petra.hajselova@prievidza.sk

Ing. Ľuboš Jelačič
lubos.jelacic@prievidza.sk

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina PhD.
zastupcaprimatora@prievidza.sk

Plánované zasadnutia MsR v roku  2019:

14.1., 18.2., 18.3., 6.5., 17.6., 20.8., 23.9., 21.10.,2.12. Rokovania MsR sa konajú v zasadacej miestnosti Mestského domu spravidla so začiatkom o 8.00 h.

Rokovací poriadok Mestkej rady v Prievidzi

ico_pdf_46

Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi

Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 14.1.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.2.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.3.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 15.4.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 6.5.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17.6.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.08.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23.09.2019
Zápisnica a uznesenia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21.10.2019
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 2.12.2019

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011