Mestská rada


V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestskej rady. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania. Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú neverejné. Okruh pozvaných na rokovanie MsR určí primátor alebo členovia MsR.

Členovia mestskej rady

Ing. Branislav Bucák
branislav.bucak@prievidza.sk

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

Helena Dadíková
helena.dadikova@prievidza.sk

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
kvetoslava.durcova@prievidza.sk

JUDr. PetraHajšelová
petra.hajselova@prievidza.sk

Ing. Ľuboš Jelačič
lubos.jelacic@prievidza.sk

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina PhD.
zastupcaprimatora@prievidza.sk

Plán rokovaní MsR na rok 2020:

Rokovania MsR sa konajú v zasadacej miestnosti Mestského domu spravidla so začiatkom o 8.00 h.
20.1., 17.2., 6.5., 1.6. (v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ v budove B), 22.6. (začiatok o 9.00 h), 21.9. (v zasadacej miestnosti MsÚ, 2 poschodie, č. dverí 205), 19.10., 30.11. 2020.

Závery z rokovania Mestskej rady v Prievidzi

Závery z rokovania MsR zo dňa 20.1.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa zo dňa 17.2.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 6.5.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 1.6.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 22.06.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 29.06.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 17.08.2020
Závery z rokovania MsR zo dňa 21.9.2020

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011