Mestská rada


V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestskej rady. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prievidzi je zložená zo siedmich členov.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania. Rokovania Mestskej rady v Prievidzi sú neverejné. Okruh pozvaných na rokovanie MsR určí primátor alebo členovia MsR.

Členovia mestskej rady

Katarína Čičmancová
katarina.cicmancova@prievidza.sk

Helena Dadíková
helena.dadikova@prievidza.sk

JUDr. Martin Lukačovič
martin.lukacovic@prievidza.sk

MUDr. Dušan Magdin
dusan.magdin@prievidza.sk

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina PhD.
zastupcaprimatora@prievidza.sk

Ing. Jozef Polerecký
jozef.polerecky@prievidza.sk

Július Urík
julius.urik@prievidza.sk

Plánované zasadnutia MsR v I. polroku  2018:

22.1., 19.2., 19.3., 23.4., 21.5., 18.6.

Rokovací poriadok Mestkej rady v Prievidzi

ico_pdf_46

Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi

Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 04.12.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 27.11.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23.10.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 25.09.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 14.08.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.06.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 09.05.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.03.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.02.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 24.01.2017
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 10.01.2017

Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi

rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011