Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva


Komisie Mestského zastupiteľstva:

1. komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (9 členov) 2. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia  (10 členov) 3. komisia školstva a kultúry  (11 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda komisie
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Petra Hajšelová
Július Urík
Ing. Renáta Úradníčková
Neposlanci:
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Marián Bielický
Ing. Milan Simušiak
zapisovateľka:
Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Ľuboš Jelačič - predseda komisie
Poslanci:
Michal Dobiaš
Juraj Ohradzanský
MVDr. Vladimír Petráš
Július Urík
Ing. Miroslav Žiak
Neposlanci:
Jozef Polerecký
Ing. Dušan Kohút
Ing. Roman Bartoš
Ing. Ján Kuchárik
Ing. Lukáš Zeleník

zapisovateľka: Andrea Korčoková
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
PaedDr. Silvia Bošňovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková
Mgr. Vlasta Miklasová
 
zapisovateľka: Aneta Bartolenová
4. komisia starostlivosti o obyvateľov (9 členov) 5. komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (11 členov)
MUDr. Peter Oulehle – predseda komisie
Poslanci:
MDDr. Veronika Drábiková
MUDr. Dušan Magdin
MVDr. Vladimír Petráš
Neposlanci:
Mgr. Jozef Búry
Juraj Polák
Katarína Vráblová
Ing. Štefan Škríp
PaedDr. Iveta Lauková

zapisovateľka
: Mgr. Jana Králová
Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:
Branislav Gigac
Mgr. Libor Mokrý
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Ing. Natália Svítková
Neposlanci:
Ing. Martin Drozd
Mgr. Miriam Bencová
Slavomír Mjartan
Helena Píšová
Mgr. Alojz Vlčko

zapisovateľka:Mgr. Diana Šurkalová DušekováPoradné orgány primátora mesta :

Masmediálna rada Bytová rada Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť:

Mgr. Alojz Vlčko - predseda
Členovia:
Ing. Branislav Bucák
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Michal Ďureje
Mgr. Dana Horná
MVDr. Norbert Turanovič
Katarína Vráblová

zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Július Urík - predseda
Členovia:

JUDr. Ján Martiček
Helena Dadíková
MDDr. Veronika Drábiková
JUDr. Róbert Pietrik
MVDr. Norbert Turanovič
Ing. Iveta Bielická
   
zapisovateľka: Eva Pipíšková
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
PaedDr. Eleonóra Porubcová
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Ľuboš Jelačič
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
Tibor Tulík
Katarína Vráblová
Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Rada pre etiku
 
Helena Dadíková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Richard Takáč
Katarína Čičmancová
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Michal Dobiaš
zapisovateľ: Ing. Anton Pišta
Mgr. Peter Krško - predseda
Členovia:
Mgr. Veronika Ľahká
Ing. Renáta Úradníčková
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Vít Zajac
Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení
1.    Juraj Ohradzanský –  predseda komisie
2.    František Krško
3.    Ing. Roman Veselý
zastúpenie  Veľká Lehôtka:
4.    Pavol Gatial
5.    Jozef Petráš
6.    Matej Hlôška
zastúpenie  Hradec:
7.    Igor Čičmanec
8.    Ing. Peter Čičmanec
9.    Milan Laluha
Poslanci:
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - predsedníčka komisie
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
Ing. Ľuboš Jelačič
Neposlanci:
Mgr. Ľudmila Húsková
Mariana Kleinová
PaedDr. Iveta Lauková
Ján Sabo
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Ján Vingárik
Mgr. Alojz Vlčko
zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková