Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva


Komisie Mestského zastupiteľstva:

1. komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (9 členov) 2. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia  (10 členov) 3. komisia školstva a kultúry  (11 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda komisie
Poslanci:
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Bc. Viera Ďurčeková
Mgr. Oto Kóňa
JUDr. Martin Lukačovič
Július Urík
Neposlanci:
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

zapisovateľka:
Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Jozef Polerecký– predseda komisie
Poslanci:
Ing. Soňa Babiaková
Bc.Viera Ďurčeková
Ing. Ľuboš Jelačič
Ing. Richard Takáč
MVDr. Vladimír Petráš
Neposlanci:
Ing. Roman Hlaváč
Por. Ing. Rastislav Preťo
Ing. Roman Bartoš
Juraj Ohradzanský

zapisovateľka: Mgr. Zuzana Slavejková
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Mgr. Peter Krško
Ing.Peter Paulík
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Mgr. Ľubomír Vida
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
Mgr. art. Anton Bakyta
Gabriel Čauder
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková
Mgr. Vlasta Miklasová
 
zapisovateľka: Aneta Bartolenová
4. komisia starostlivosti o obyvateľov (9 členov) 5. komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (11 členov)
MUDr. Peter Oulehle – predseda komisie
Poslanci:
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.
Michal Dobiaš
MVDr. Vladimír Petráš
Neposlanci:
Mgr. Jozef Búry
Mgr. Ružena Dlábiková
MUDr. Helena Valovičová
Mariana Kleinová
PaedDr. Iveta Lauková

zapisovateľka
: Mgr. Jana Králová
Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD., 
Mgr. Rudolf Fiamčík
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Katarína  Vráblová
Neposlanci:
Jozef Dadík
Ing. Martin Drozd
Mgr. Jana Galanská
Slavomír Mjartan
Mgr. Alojz Vlčko

zapisovateľka:Mgr. Diana Šurkalová DušekováPoradné orgány primátora mesta :

Masmediálna rada Bytová rada Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť:

Mgr. Alojz Vlčko - predseda
Členovia:
Ing. Branislav Bucák
Gabriel Čauder
Mgr. Michal Ďureje
Mgr. Dana Horná
MVDr. Norbert Turanovič
Katarína  Vráblová

zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Helena Dadíková - predsedníčka
Členovia:

JUDr. Ján Martiček
Katarína Čičmancová  
Mgr. Ružena Dlábiková
JUDr. Róbert Pietrik
MVDr. Norbert Turanovič
Ing. Iveta Bielická
   
zapisovateľka: Eva Pipíšková
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
Tibor Tulík
Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Rada pre etiku
Helena Dadíková - predsedníčka
Členovia:
Ing. Branislav Bucák
František Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková,
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Mgr. Rudolf Fiamčík
František Krško
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
Ing. Jozef Polerecký - predseda
Členovia:
Mgr. Veronika Ľahká
MUDr. Dušan Magdin
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Vít Zajac
Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení
1.    Mgr. Rudolf Fiamčík –  predseda komisie
2.    František Krško
3.    Ing. Roman Veselý
zastúpenie  Veľká Lehôtka:
4.    Pavol Gatial
5.    Jozef Petráš
6.    Matej Hlôška
zastúpenie  Hradec:
7.    Igor Čičmanec
8.    Ing. Peter Čičmanec
9.    Milan Laluha
Poslanci:
Katarína Vráblová
predsedníčka komisie
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiáš
Ing. Ľuboš Jelačič
Ing. Jozef Polerecký
Neposlanci:
Mgr. Ľudmila Húsková
Mariana Kleinová
PaedDr. Iveta Lauková
Ján Sabo
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Ján Vingárik
Mgr. Alojz Vlčko
zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková