Predkladanie žiadostí o dotácie


Termíny na predkladanie žiadostí

Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie:
a) v termíne do 30. 9. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. polroku  nasledujúceho kalendárneho roku,
b) v termíne do 31. 3. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 2. polroku príslušného kalendárneho roku,
c) v mimoriadnych prípadoch aj mimo termínov uvedených v bode 7 a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom období.

Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené aktivity.

Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti na určenom formulári (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). Žiadosť sa spolu s prílohami (viď. § 5 ods. 1 - 4 VZN č. 131/2012) zasiela poštou na adresu mesta alebo sa podáva do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom podacej pečiatky s dátumom podania. Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č. 1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť patrí a bude ju prerokovávať.

Doklady pri predkladkladaní žiadostí

Predkladané doklady, uvedené v § 5, bode 1. písm. b) a c) VZN 131/2012, musia byť originály alebo overené kópie. Mesto uzná aj kópie týchto dokladov, ak žiadateľ v deň predloženia žiadosti do podateľne MsÚ predloží kópie dokladov zamestnancovi mesta v príslušnom útvare, ktorý plní funkciu zapisovateľa príslušnej komisie MsZ, a ktorý overí svojim podpisom a dátumom zhodnosť kópií s originálom.

Žiadosť musí obsahovať najmä:
a) presnú identifikáciu žiadateľa a IČO v súlade s označením na výpise z príslušného registra vrátane uvedenia sídla alebo trvalého pobytu,
b) v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa,
c) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby (štatutára) konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. b), d) podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky,
e) údaje o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru a požadovanú výšku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta,
f) účasť ďalších subjektov na financovaní aktivity a podiel vlastných finančných prostriedkov,
g) formu prezentácie mesta pri poskytnutí finančných prostriedkov – uviesť preukázateľný spôsob, akým bude zabezpečená publicita (napr. fotografia, text v tlači, materiáloch a pod.),
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a voči organizáciám zriadeným a založeným mestom, nesplatené záväzky po lehote splatnosti a vyhlásenie ku konfliktu záujmov (Príloha č. 2),
i) bankové spojenie, číslo účtu,
j) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby žiadateľa.

Žiadateľ predkladá doklady uvedené v § 5, bode 1. písm. a), b) a c) vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže namiesto dokladov uvedených v § 5, bode 1. písm. a), b) a c) predložiť notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012) ico_doc_46
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 2 k VZN č. 131/2012)
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej  z rozpočtu mesta (Príloha č. 5 k VZN 131/2012)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2 ico_pdf_46
Prílohy VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v archíve ZIP ts_46