Predkladanie žiadostí o dotácie


Termíny na predkladanie žiadostí

Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie:
a) v termíne do 30. 9. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. polroku  nasledujúceho kalendárneho roku,
b) v termíne do 31. 3. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 2. polroku príslušného kalendárneho roku,
c) v mimoriadnych prípadoch aj mimo termínov uvedených v bode 7 a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom období.

Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené aktivity.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti na určenom formulári (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). Žiadosť sa spolu s prílohami (viď. § 5 ods. 1 - 4 VZN č. 131/2012) zasiela poštou na adresu mesta alebo sa podáva do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom podacej pečiatky s dátumom podania. Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č. 1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť patrí a bude ju prerokovávať.

Doklady pri predkladkladaní žiadostí

Predkladané doklady, uvedené v § 5, bode 1. písm. b) a c) VZN 131/2012, musia byť originály alebo overené kópie. Mesto uzná aj kópie týchto dokladov, ak žiadateľ v deň predloženia žiadosti do podateľne MsÚ predloží kópie dokladov zamestnancovi mesta v príslušnom útvare, ktorý plní funkciu zapisovateľa príslušnej komisie MsZ, a ktorý overí svojim podpisom, dátumom a pečiatko zhodnosť kópií s originálom.

Žiadosť musí obsahovať najmä:
a) presnú identifikáciu žiadateľa a IČO v súlade s označením na výpise z príslušného registra vrátane uvedenia sídla alebo trvalého pobytu,
b) v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby,  fyzickej osoby – podnikateľa, pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  pokiaľ tieto nie je možné overiť/dohľadať (viď. Zákon č. 177/2018 Z. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
c) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby (štatutára) konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. b), d) podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky,
e) údaje o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru a požadovanú výšku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta,
f) účasť ďalších subjektov na financovaní aktivity a podiel vlastných finančných prostriedkov,
g) formu prezentácie mesta pri poskytnutí finančných prostriedkov – uviesť preukázateľný spôsob, akým bude zabezpečená publicita (napr. fotografia, text v tlači, materiáloch a pod.),
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a voči organizáciám zriadeným a založeným mestom,  nesplatené záväzky po lehote splatnosti a vyhlásenie ku konfliktu záujmov, a že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (Príloha č. 2),
i) bankové spojenie, číslo účtu,
j) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby žiadateľa.

Žiadateľ predkladá doklady uvedené v § 5, bode 1. písm. a), b) a c) vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže namiesto dokladov uvedených v § 5, bode 1. písm. a), b) a c) predložiť notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012) ico_doc_46
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 2 k VZN č. 131/2012)
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej  z rozpočtu mesta (Príloha č. 5 k VZN 131/2012)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 3 ico_pdf_46
Prílohy VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v archíve ZIP ts_46