Ciele poskytovania dotácií z rozpočtu mesta


Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

v oblasti športu:
1. Podpora mládežníckeho športu v meste Prievidza.
2. Podpora obnovy, revitalizácie a budovania športových a detských ihrísk na území mesta Prievidza.
3. Podpora športových aktivít medzinárodného rozmeru s dopadom na šírenie dobrého mena mesta Prievidza.

v oblasti mládeže a voľnočasových aktivít:
1. Aktivity pre deti a mládež v rámci neformálneho vzdelávania, podujatia zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže.
2. Aktivity v oblasti informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež.
3. Aktivity v oblasti participácie detí a mládeže na živote mesta Prievidza, aktivity priamej participácie medzi deťmi a mládežou a orgánmi mesta Prievidza, spolupráca s organizáciami partnerských miest alebo medzinárodná spolupráca.

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

1. Podpora reprezentácie mesta Prievidza.
2. Uchovávanie a propagácia kultúrneho  dedičstva.
3. Skvalitňovanie materiálnej základne kultúry.
4. Podujatia celomestského a regionálneho významu.
5. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
6. Mimoškolské aktivity.
7. Zavádzanie IKT technológií v oblasti školstva i kultúry.

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

1. Podpora výchovno–vzdelávacieho procesu, výchovno–terapeutické aktivity ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže.
2. Podpora spoločensko–kultúrnych aktivít a podujatí so zameraním na cieľové skupiny: seniori mesta, rodiny s deťmi a ťažko zdravotne postihnutí obyvatelia mesta.
3. Podpora poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova a iné skupiny ohrozené sociálnym vylúčením.