Dotácie z rozpočtu mesta


Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza sa od 20. novembra 2019 prideľujú podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ico_pdf_46

Predkladanie žiadostí o dotácie (informácie, termíny, potrebné doklady)
Tlačivá a dokumenty na stiahnutie
Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2017
Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2016
Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2015
Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2014
Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2013

Informácie o poskytnutých dotáciách v rokoch 2010 – 2012
Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov