Priznania k miestnym daniam


Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta. Druhy miestnych daní a ich náležitosti sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach (predmet dane, náležitosti dane, sadzby dane, oslobodenie alebo zníženie dane).

Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.1. v kalendárnom roku
a) priznanie k dani z nehnuteľnosti  pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti),
b) čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom  sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu (zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva, zmena účelu využitia stavby alebo bytu).

K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti (rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti do katastra, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie).

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam