Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú.   Mala Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 298/4, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 126/1, ostatné plochy s výmerou  3 067 m2 pre Michala Jasinského, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 730/31, Prievidza, za cenu 10,00  €/ m2,  na účel zriadenia prístupu
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3105/16, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2,  v celosti,  vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Eduarda Richtera a manželku Janku, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka č. 646/53,  Prievidza, za cenu  20,00 €/ m2,  na účel pešieho prístupu na pozemok, parcelu č. 3105/2 s podmienkou, že neobmedzia parkovanie osobných vozidiel pred Domom smútku v Prievidzi.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8114/197, ostatné plochy s výmerou 7 356 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1,  pre spoločnosť Brose  Prievidza, spol. s r. o., so sídlom 971 01  Prievidza, Max Brose  2909/20, za cenu 15,00 €/m2
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela  registra C KN č. 5345/50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela  registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 618 m2, Geometrickým  plánom č. 192/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 23.07.2018, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 26 júla 2018 pod č. 861/2018, vedený na liste vlastníctva č. 1,  pre spoločnosť BA COM spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. K. Nováckeho 37,  za cenu 75,00 €/m2, na účel vybudovania vonkajšej terasy s celoročným záberom pozemku, s podmienkou riešenia vzhľadu terasy s architektkou mesta. 
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN  č. 3256/84 spolu v rozsahu výmery 12 m², (2 ks x 6m2/reklamná stavba), na Ulici Matice slovenskej oproti OD Rozvoj – parkovisko, na ktorých sú umiestnené 2 kusy obojstranných reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že umiestnené reklamné zariadenia nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa.
7.9.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza –  časť pozemku  na Nábrežnej ulici parcela registra  C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časť pozemku na Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, a časť pozemku na Necpalskej ceste vedľa Lidla parcela registra  C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa.
30.08.2018 Oznámenie o výsledkoch obchodných súťaží ico_pdf_46
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok  parcela registra C KN č. 6987/8, diel 1, orná pôda s výmerou 71 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 131/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 18.05.2018, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 28. mája 2018 pod č. 605/2018,  z pozemku parcela registra E KN č. 91-1429/2, ostatné plochy s výmerou 1909 m2, vedeným na liste vlastníctva č. 10652, pre Máriu Krajčíkovú, trvalý pobyt Ul. energetikov č. 206/6, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel scelenia pozemkov v súlade s ÚPM.
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 6681/7, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 132/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 18.05.2018, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 22. mája 2018 pod č. 592/2018,  z pozemku  parcela registra E KN č. 1-344/17, ostatné plochy s výmerou 244 m2,  vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Milana Šmatláka a manželku, spoločne trvalý pobyt Tulipánová ul. č. 797/28, Prievidza,  za cenu 20,00 €/m2,  na účel scelenia pozemkov.
24.07.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť    v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 5946, záhrady o výmere 378 m2, pre Ivetu Sečiansku, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, Prievidza, na výstavbu rodinného domu a na záhradkárske účely, za cenu 12,82 €/m2,  cena podľa ZP č. 131/2018, vyhotoveného Ing. Antonom Machom, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností.
04.07.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely E KN č. 2567, ostatná plocha  zapísaná na LV č. 1599 (pôvodne pozemok parcela registra C KN č. 627/1 zastavané plochy a nádvoria),  v rozsahu výmery 1m2, na účel  osadenia turistickej mapy v stojane pre Klub slovenských turistov so sídlom Ul. Záborského 33, Bratislava,  za podmienok  -  nájomného vo výške 1,00 €/1m2/10 rokov, na dobu určitú 10 rokov s jednomesačnou výpovednou lehotou.
04.07.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parc. E KN č. 3533/103 (parc. reg. C KN č. 1963/1) - 1 ks reklamná stavba, parc. E KN č. 11-1640/2 (parc. C KN č. 7000/12 ) – 1 ks  reklamná stavba,  parc. C KN č. 5258/17 – 3 ks reklamné stavby, parc. C KN č. 3976/30 – Nábrežná ul. – 2 ks jednostranná reklamná stavba, parc. C KN č. 3976/35, Nábrežná ul. – 3 ks obojstranná reklamná    celkom spolu 10 reklamných stavieb,   spolu v rozsahu výmery 60  m² (10 ks x 6m2/reklamná stavba),  na ktorých je umiestnených 10 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok: nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou, vylúčenia použitia ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka v nájomnej zmluve, a to, že nájomný vzťah sa skončí uplynutím dohodnutej doby uvedenej v nájomnej zmluve, uhradiť do času uzatvorenia nájomnej zmluvy jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva, pre spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom Trenčianska 705/55, Bratislava.
27.06.2018 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
27.06.2018 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Gazdovskej ulici,  časti pozemkov parcely reg. C KN č. 6652/123, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1450 m², parcely reg. C KN č. 6652/22, záhrady s výmerou 1682 m² a parcely reg. CKN č. 6652/25, záhrady o výmere 1966  m², zapísané na LV č. 1 (v čase schválenia uznesenia), všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 2.000 m2 (podľa vyznačenia na mape z katastra nehnuteľností, ktorá bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy).
25.06.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste, vedená ako bytový dom typu A  a pozemky
25.06.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  na liste vlastníctva č. 1 a to pozemky podľa prílohy. Účel prevodu: výstavba samostatne stojacej garáže alebo samostatne stojacej dvojgaráže.
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie viacúčelovej športovej haly – rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični a v zápasníckej telocvični, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, na úseku športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o.
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – osvetlenie kruhového objazdu – Ul. Ľ. Ondrejova – Ul. P. Šafárika, osvetlenie priechodu pre chodcov – Ul. K. Nováckeho a osvetlenie Koncová ulica – k fitness ihrisku, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o
08.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Malej Lehôtke – zateplenie južnej a východnej steny a technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – zateplenie podlahy a stropu javiska, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
06.06.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra CKN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12,5 m2 (jedno stojisko v parkovisku) a časť pozemku parcely registra CKN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 46 m2 (nachádzajúce sa priamo pred predajňou), pozemky zapísané na LV č. 1,  pre Milana Syrovátku – Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ 413, na účel zabezpečenia prístupu a parkovania
1.6.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 473 m2, evidovaný naLV č. 1, nachádzajúci sa na ulici Rad L.N. Tolstého na účel majetkovoprávneho usporiadania pre spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
14.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov na Nábrežnej ulici, Nábreží sv. Metoda, Ul. A. Hlinku, Staničnej ul., Nábreží sv. Cyrila, Ul. Ľ. Ondrejova, parcela registra CKN 4859/1, parcela registra CKN 4861/1, parcela registra CKN 4857/4, parcela registra CKN 3976/18, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3983/2, parcela registra EKN 9-1944, parcela registra EKN 3493, parcela registra CKN 2374/8, parcela registra EKN 3983/2 parcela registra CKN 3264/4, parcela registra CKN 1859/1, parcela registra CKN 1963/2, parcela registra EKN 1-741, parcela registra CKN 4997/12, parcela registra CKN 5082/54, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3976/35 spolu v rozsahu výmery 87 m2, pre spol. Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ulica 10/6, na účel umiestnenia reklamných zariadení, za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú na 10 rokov do 31.12.2028 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber pozemku a s podmienkou odstránenia reklamných plôch a stavieb z historického centra a CMZ.
09.05.2018 Zverejnenie zámeru zámeny prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom zámeny je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza na Ulici Vl. Clementisa,  pozemok, parcela registra C KN č. 5400/105, ostatná plocha s výmerou 555 m2 za pozemok parcela registra C KN č. 114/2, ostatná plocha o výmere 482 m2, nachádzajúci sa v mestskom parku na sídlisku Píly v k. ú. Prievidza, zapísaný na LV č. 9902, vo vlastníctve Emila Chudého, trvalý pobyt Majerská 923/6, Prievidza, s podmienkou, že zámena bude bez doplatku pri oboch stranách
07.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza: časti pozemkov z parcely reg. CKN 3029/141, trvalé trávne porasty v rozsahu 294,11 m2, z parcely reg. EKN č. 2928/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 200,44 m2 a z parcely reg. CKN č. 3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 572,85 m2, spolu v rozsahu výmery 1070 m2, pre spoločnosť Facehome s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Golfová ulica 37, na účel vybudovania komunikácie a verejného osvetlenia za podmienok nájomného 1,00 €/celú dobu nájmu do doby odovzdania novovybudovanej komunikácie do majetku mesta.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný nehnuteľný majetok mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra E KN  č.  3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 57 m², pre Detský domov, so sídlom Ulica Š. Závodníka 494/24, Prievidza, ktorý je dlhodobo  užívaný ako súčasť areálu detského domova, na záhradkárske účely,  spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou úpravy  oplotenia pri vjazde  k susednému rodinnému domu na parc. č. 3029/32 skosením a zachovania  existujúceho stromu.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 216/1, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 51 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 4-164, ostatné plochy s výmerou 51 m2 , Geometrickým plánom č. 296/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 25.01.2018, úradne overeným  Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 01.02.2018 pod č. 86/2018, pre Ing. Igora Rybnikára a manželku, spoločne trvalý pobyt Pekná ul. č. 713/7, Prievidza a Jaroslava Krška a manželku, spoločne trvalý pobyt Na záhrade č. 891/10, Prievidza, každému manželskému páru v ½, za cenu 10,00 €/m2, na účel doriešenia prístupovej komunikácie k rodinným domom.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3029/197, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 132 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 3/2018, vyhotoveným Vlastimilom Bielikom, Fačkov 72, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 29.03.2018 pod číslom 322/2018, z pozemku parcela registra E KN č. 3871/1, ostatné plochy s výmerou 8 835 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 10652,  pre spoločnosť Facehome s. r. o., so sídlom Prievidza, Golfová 37,  na účel zriadenia prístupu k rodinným domom, za cenu 75,00 €/m2
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť    v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2251/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 310 m2, v celosti,  vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť r3nt, s. r. o., so sídlom Prievidza, Včelárska III.510/1F, na účel zriadenia prístupu a parkovania, za cenu 100,00 €/m2.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 5511/45, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený  Geometrickým plánom č. 100/2018, vyhotoveným dňa 17.04.2018 Patriciusom Sovom – Geoskteam, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 23 apríla 2018 pod číslom 440/2018,  z pozemku parcela registra  C KN č. 5511/33, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  1059 m2,  vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Moniku Bogdanovú, trvalý pobyt Poľná ul. č. 504/80, Prievidza, na účel majetkovoprávneho usporiadania  pozemku sčasti oploteného a priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky  na Poľnej ulici v Prievidzi
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2, pre zapísaný na LV č. 1, na parkovisku vedľa budovy Billa na Nábrežnej ulici v Prievidzi, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií v termíne od 16.07.2018 do 29.07.2018, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3976/18, ostatná plocha v rozsahu výmery 1,50 m2, pre spol. QEX, a.s., so sídlom v Trenčíne, Brnianska ulica 1, na ktorom je umiestnený 1 kus reklamného  zariadenia vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva za 6 m2
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor v budove bývalej materskej školy (SO2 – jasle) č. súp. 20418 na Ulici Š. Závodníka č. 18 v Prievidzi, postavenom na parc. CKN č. 3888/1 zapísaný na LV č. 1, a to hlavnú miestnosť na 2. podlaží vo výmere 49,02 m2, miestnosť s vodou na 2. podlaží vo výmere 7,6 m2, terasu na 2. podlaží vo výmere 32,49 m2, WC na 2. podlaží vo výmere 0,96 m2 a chodbu vo výmere 20,52 m2, t.j. v rozsahu celkovej výmery 110,59 m2, pre Prievidzskú labku, občianske združenie so sídlom Dlhá ulica 368/22, Prievidza, za účelom zriadenia depozitu pre mačky z ulice, ktoré sú zranené a zatúlané, za podmienok nájomného vo výške 20 €/rok + energie, na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a prekrytia terasy neprehľadnou fóliou.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre spol. Miofood s.r.o., so sídlom Ulica I. Bukovčana 1284/14, Prievidza, za účelom prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľa so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Beatricu Bariovú, miesto podnikania Hornonitrianska cesta 290/19, Prievidza, na účel uskutočňovania poradenstiev, konzultácií a terapie v oblasti alternatívneho liečiteľstva ako i numerologickej činnosti, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov na Necpalskej ceste, Nábrežnej ulici, Nábreží sv. Metoda, Ul. A. Hlinku, Staničnej ul., Nábreží sv. Cyrila, Ul. Ľ. Ondrejova, parcela registra CKN 5172/8, parcela registra CKN 4861/1, parcela registra CKN 4857/4, parcela registra CKN 3976/18, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3983/2, parcela registra EKN 9-1944, parcela registra EKN 3493, parcela registra CKN 2374/8, parcela registra EKN 3983/2 parcela registra CKN 3264/4, parcela registra CKN 1859/1, parcela registra CKN 1963/2, parcela registra EKN 1-741, parcela registra CKN 4997/12, parcela registra CKN 5082/54, parcela registra CKN 4860/1, parcela registra CKN 3976/35 spolu v rozsahu výmery 87 m2, pre spol. Jaroslav Štrbík ALFA TRADING
04.05.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nebytový priestor v administratívnej budove MsÚ Prievidza č. súp. I.418 nachádzajúceho sa  na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, postavenom na parc. CKN č. 1889, zapísaný na LV č. 1, a to jednaciu miestnosť č. 01 v podzemí o výmere 38,50 m2 a archív č. 02 v podzemí o výmere  56,90 m2, t.j. celkom 95,4 m2, pre Hornonitriansky banícky spolok so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza, za účelom uskladnenia artefaktov, literatúry a kroník dokumentujúcich banícku históriu na Hornej Nitre
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Katarínu Korcovú DAME, miesto podnikania Ul. Janka Kráľa 145/11, Prievidza, na účel predaja suvenírov a darčekových predmetov, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, pre Jozefa Sekereša, miesto podnikania Priehon 112/37, Sebedražie, na účel poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
13.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 32,70 m2, pre Emíliu Belákovú, miesto podnikania Nábrežie sv. Cyrila 30/21, Prievidza, pre Ivetu Solčániová, miesto podnikania Ul. M. Rázusa 28/11, Prievidza, pre Janu Kováčovú – Dúbravkovú, miesto podnikania SNP 375/12, Bystričany, na účel prevádzkovania kaderníctva a holičstva, za podmienok, že pôjde o dočasný nájom počas rekonštrukcie Domu služieb, za symbolické nájomné vo výške 1 €/mesiac s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
12.04.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra CKN č. 5511/44, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7 m2, vedený na LV č. 1, pre Ing. Petra Pekára, bytom Gazdovská ul. 10/16, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
04.04.2018
Vyhodnotenie OVS
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 25 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Gazdovská ul. 1338/13, Prievidza, na účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu určitú od 1.12.2018 do 01.01.2019 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5511/41, diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 279/2017, vyhotoveným GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 27.10.2017 pre Bc. Ivana Pekára, trvalý pobyt Poľná ul. 21, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2238/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 55 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Martinu Dojčinovičovú, trvalý pobyt Malookružná 4/2, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľky so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
03.04.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 48 m2, pre Máriu Bernátovú, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 582, za účelom vybudovania 4 parkovacích plôch, s podmienkami ceny nájmu 1€/celý predmet nájmu po dobu realizácie parkovacích plôch s tým, že vybudované parkovacie miesta odovzdá do majetku mesta najneskoršie do 12-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, po odovzdaní stavby parkovacích plôch do majetku mesta sa určuje výška nájmu na 1 €/rok/celý predmet nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom nájomca mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku.
14.03.2018 Zrušenie OVS - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemkov parcela registra CKN č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 6 m2, parcela registra CKN č. 893/6, ostatné plochy v rozsahu výmery 8 m2, parcela registra CKN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2, pre spol. TANO, s.r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava. na účel umiestnenia novinových stánkov v počte 3 ks na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou odkonzultovania vizualizácie stánkov nachádzajúcich sa na sídlisku Píly s architektkou mesta.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2221/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 16 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Zuzanu Kutálekovú, trvalý pobyt Družby 70/12, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľky so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
14.02.2018 OVS: Nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
12.02.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra C KN č. 464/30, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2 a diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 22 m2, odčlenený z parcely registra  E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 911 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 464/27, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 35 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018, pre Mariána Majtényiho a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod Hrádkom 36, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel vybudovania garáže, s podmienkou doloženia súhlasného stanoviská vlastníkov susednej parcely registra E KN č. 942.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 8037/1, diel 1, orná pôda s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 303/2017, vyhotoveným dňa 30.11.2017 Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 08.12.2017 pod č. 1386/2017, z pozemku parcela registra  E KN č. 1717/1, ostatné plochy s výmerou 2 136 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652,  pre Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta č. 684/18, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky: parcela registra C KN č. 7066/79, orná pôda s výmerou 1 706 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 22.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.01.2018 pod č. 68/2018, z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 331 m2 a parcela registra C KN č. 7066/77, orná pôda s výmerou 55 m2, pozemky spolu s výmerou  1 761 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, kupujúcim do spoluvlastníctva za kúpnu  cenu 1,00 €/m2, na účel vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie s betónovým  alebo asfaltovým povrchom.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 2121 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre spol. FANTÁZIA Prievidza s.r.o., so sídlom Kocurany 197, Kocurany, na účel vykladania tovaru počas celého roka pred prevádzkou Kvetinárstva FANTÁZIA. Ide o prechod nájmu po nájomcovi Vladimírovi Líškovi - FANTÁZIA, za podmienok  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta mz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 m2, pre spol. Kolotoče Šiatinský s.r.o., so sídlom Baníkov 75/14, Nováky, na účel prevádzkovania lunaparkových atrakcií, za podmienok nájomného vo výške 0,02 €/m2/deň.  
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva  prebytočného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok parcela registra C KN č. 370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Kolomana Nemčoka a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza, na účel vybudovania garáže, za cenu 29,27 €/m2.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Máriu Chromú Oprava obuvi CH V M,  s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Mariána Chromého AUTO MIX, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Vladimíra Chromého,  s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Patríciu Vreckovú, s miestom podnikania Svätoplukova ulica  92/16, Prievidza, prevádzkáreň Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.

Archív predaj a prenájom majetku