Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2
ico_pdf_46
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, pozemky parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova.
ico_pdf_46
13.02.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1:
   -  parcela registra C KN  č. 562/11, ostatné plochy s výmerou 3 626 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/27, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 359 m2,
      v celosti 
      (na pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho),
   -  parcela registra C KN  č. 560/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 344 m2, 
      v celosti, 
   -  parcela registra C KN č. 560/54, trvalé trávnaté porasty s výmerou 42 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 560/49, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 276 m2,
      v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/61, trvalé trávnaté porasty s výmerou 143 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č.  560/62, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 907 m2,
      v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/63, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 731 m2,
     v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/64, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 764 m2,
     v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/66, trvalé trávnaté porasty s výmerou 331 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/68, trvalé trávnaté porasty s výmerou   88 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/7, ostatné plochy s výmerou 1 254 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/8, ostatné plochy s výmerou      66 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/9, ostatné plochy s výmerou    124 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/10, ostatné plochy s výmerou   491 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/24, ostatné plochy s výmerou   564 m2, v celosti,
pozemky spolu s výmerou 12 110 m2, spôsobom  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pre spoločnosť BVH, spol. s r. o., so sídlom v  Prievidzi, Ul. stavbárov č. 21,  za cenu  13,31 €/m2 (cena stanovená priemerom dvoch ZP),  na účel vybudovania viacúčelovej športovej haly,  prevádzkovanie minigolfového a športového areálu a vybudovanie parkovacích plôch pre zákazníkov areálu spoločnosti
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru – kožušníckej dielne, nachádzajúcej sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 105 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 105/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 750 m2 vo veľkosti 105/1412, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8821, na účel prevádzkovania služby „Opravy a zákazkové šitie kožuchov, kožušinových výrobkov a doplnkov, pre Janu Madajovú
10.02.2017
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 52 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 52/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 750 m2
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5289/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 193 m2 na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, priľahlého k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, pod už zrealizovaným oplotením a priľahlého pozemku k oploteniu po betónový žľab s vynechaním zadnej časti pozemku, kde sa nachádza betónová pätka a parovod, pre Miroslava Dovalu, trvalý pobyt Klenovec, Ul. SNP 107, za cenu 20,00 €/m2.
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5940/6, ostatné plochy s výmerou 142 m2, v celosti,  pre Ľudovíta Bahnu, trvalý pobyt Prievidza, Astrová ul. č. 780/14,  za cenu  9,05 €/m2; na účel využitia pozemku ako trávnatej plochy.
07.02.2017 Zverejnenie zámeru zámeny prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5345/41, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 197 m2, vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. A-8/2016 zo dňa 18.1.2017, vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAM Prievidza, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou  pod číslom 49/2017 zo dňa 27.1.2017 z pozemku parcela registra C KN č. 5345/1, vedľa supermarketu COOP Jednoty na Ulica K. Novackého v časti trávnatej plochy,  čo predstavuje 2/3 dĺžky budovy ico_pdf_46
06.02.2017 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
01.02.2017 OVS:
objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné číslo 12 D, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/12,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 552 m2, v celosti,
-    objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné číslo 12 E, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/11,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 546 m2, v celosti,
-    objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné číslo 9, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/10,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 526 m2, v celosti,
a  pozemky priľahlé k objektom:
-    parcela registra C KN č. 829/6, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  947 m2, 
-    parcela registra C KN č. 829/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  874 m2,
-    parcela registra C KN č. 829/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  598 m2,
 
ico_pdf_46
01.02.2017 OVS: Nehnuteľností v k. ú. Prievidza,
- stavba súpisné číslo 603 (na liste vlastníctva č. 1 vedená ako rodinný dom – prac. TEZAS), na pozemku parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m²,
- pozemok parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m², v celosti (vedený na liste vlastníctva č. 1), pozemok parcela registra C KN č. 3103/1, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 m2, pozemok parcela registra C KN č. 3102/11, diel 3, záhrady s výmerou 193 m2, pozemok parcela registra C KN č. 3102/5, diel 6, záhrady s výmerou 489 m2, všetky tri pozemky s výmerou 684 m2
ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN č. 3081/10, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2 ), pre Jozefa Baleja a Moniku Tomášikovú, obaja trvalý pobyt Prievidza, Gramantíka č. 26, každému v podiele ½ k celku, na  účel zriadenia predzáhradky, za cenu  20,00 €/m2. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 1755/1, orná pôda s výmerou 67 m2, v celosti, za cenu 5,00 €/m2, Pavlovi Milatovi, trvalý pobyt Hlavná ulica 503/81, Sebedražie, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8065/3, záhrada s výmerou 261 m2 záhrada s výmerou 280 m2, na ktorú LV nie je založený), pre Margitu Cagáňovú, trvalý pobyt Urbárska ulica 946/8, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 467/1, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 85 m2, za cenu 10 €/m2, pre Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 183/34, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Marián Grič – Motopres, Prievidza ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – AKKRAM, s.r.o. – Motopres, Prievidza

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.