Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
7.11.2019 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
4.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6859 m2, z toho spolu v rozsahu výmery 250,4 m2, pre  Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Green box, so záberom pozemku  počas celého roka
15.10.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica), v rozsahu výmery podľa zamerania geometrickým plánom, pre spoločnosť Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824, v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, za účelom vybudovania vstupu do budovy a parkovacích miest  pred nebytovou budovou súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnutel'nosť v k. Ú. Prievidza, pozemok, časť parcely registra C KN Č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 94 m2 pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica Č. 698/8 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €Im2/ rok, na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou a spätným doplatením ušlého nájomného za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Veľkonecpalská ul. – odberné miesto pre príležitostné akcie, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 30, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – rekonštrukcia Futbalového štadióna – rekonštrukcia starej tribúny, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 19, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, evidovaná na LV č. 1, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pre Katarínu Géczyovú, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, za účelom realizácie spevnenej plochy a vytvorenia 5 ks parkovacích miest k polyfunkčnému objektu – pizzérii, navrhnutému na pozemku parc. reg. CKN č. 6335 vo vlastníctve p. Géczyovej 
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2157/2 – ostatná plocha s výmerou 3598 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 15 m2 pre spoločnosť Špeciál s.r.o., so sídlom Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, za účelom rozšírenia  vonkajšieho sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom pozemku počas celého roka a súčasne prechod nájmu spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, zastúpená konateľom: Senad Saliji, po nájomcovi  Atilla Saliji, IČO: 37 370 171, (NZ č. 13/2005 uzatvorená 07.07.2005 za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2).
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41,  pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  982 m2,   všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
05.09.2019 Ďalšia obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery  32,70 m2 . Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).
04.09.2019 Oznámenie vyhodnotenia Obchodných verejných súťaží
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2 , pred kaviarňou na Námestí slobody  2  v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,  pre  Annu Petrášovú AMPA, miesto podnikania J.Matušku 761/6, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/244, ostatná plocha s výmerou 145 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-187/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 20. 08. 2019, úradne overeným Ing. Barborou  Petriskovou dňa 26. 08. 2019 pod   č. G1-885/2019,   z pozemku parcela registra C KN č.  5400/42, ostatná plocha s výmerou
11 470 m2, zapísaného na LV č. 1,  pre Františka Zubáňa a manželku, spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel revitalizácie pozemku.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.  Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/40, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 41 m2, vedený na LV č.1, pre spoločnosť EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37, 971 01 Prievidza,  za cenu 75 €/m2, na účel zriadenia prístupu s podmienkou, že sa nebude zasahovať do vedľajších parciel v zmysle uzavretých nájomných zmlúv.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta  a spoločnosti SMMPD, s. r. o., so sídlom Ul. T. Vansovej č. 24, 971 01 Prievidza, nehnuteľností v k. ú. Prievidza: pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01  Prievidza.
07.08.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela CKN č. 6342/8 s výmerou 218 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, odčlenený geometrickým plánom č. 73/2019-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., so sídlom Hollého 7, Žilina, dňa 31.07.2019 z pozemku parcela reg. CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 273 m2, evidovaného na LV 1, pre Miroslava Brontvaja, bytom Veľkonecpalská ulica č. 85/3, Prievidza  za cenu vo výške 20 €/m2, za účelom rozšírenia záhrady.
12.07.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 20 m2, pre Vladimíra Borka   T 613, so sídlom Veľkonecpalská ulica 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, za účelom vybudovania terasy pre plánovaný mliečny bar pred prevádzkou predajne, nachádzajúcej sa v danej polyfunkčnej budove na parcele reg. CKN č. 6652/105, s celoročným užívaním.
12.07.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 6 m2, pre spoločnosť ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej stavby – obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 1295/9, ostatné plochy s výmerou 1 130 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-C-78/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 02.04.2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 05. 04. 2019 pod číslom 316/2019  z pozemku parcela registra E KN č. 5029, ostatné plochy s výmerou 5 313 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 ( pozemok parcela registra C KN č. 1295/1, ostatné plochy s výmerou 2 667 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený ),   pre Petra Mjartana, trvalý pobyt Cigeľ č. 332, 971 01 Prievidza, za cenu  12,18 €/m2 ( cena podľa ZP č. 22/2019, vyhotoveným Ing. Annou Žiakovou, znalcom v odbore Stavebníctvo – Odhad hodnoty nehnuteľností), na účel revitalizácie pozemku.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 5075/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  13 m2, zameraného a odčleneného Geometrickým plánom č. 48185655-B-98/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 15.04.2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 25. 04. 2019 pod č. 375/2019  z pozemku parcela registra C KN č. 5075/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 92 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  pre spoločnosť  GRINGO, s. r. o., so sídlom 971 01  Prievidza, Ul. A Žarnova č. 820/16,   za cenu 75,00 €/m2,   na účel prístavby konštrukcie schodiska k autoumyvárni s podmienkou, že v nadstavbe budovy súpisné číslo 820 sa budú nachádzať len byty a kancelárie v zmysle  predloženého pôdorysu.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN č. 4755/16, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 11-5060/24,  ostatné plochy ( pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou – parcela pred THM ) s  výmerou 4 121 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652  ( parcela registra C KN č. 4755/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 286 m2,   na ktorú list vlastníctva nie je založený ), Geometrickým plánom č. 48185655-131/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 11. 06. 2019, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 14. 06. 2019 pod č. 608/2019  pre spoločnosť BC REALITY SERVIS s. r. o., so sídlom  Ul.  Š. Závodníka 510/49,  971 01 Prievidza, za cenu 75,00 €/m2, na účel priameho vstupu z miestneho chodníka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok, parcela registra C KN č. 316/4, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 185 m2, zameraný a odčlenený z pozemku, parcela registra E KN č.  313/1, ostatné plochy s výmerou        4 667 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1599, Geometrickým plánom č. 213/2018 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 15. 08. 2018 úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 17. 08. 2018 pod č. 972/18,  pre Ing. Eugena Sokača a manželku, spoločne trvalý pobyt Poruba 38, pošta 972 11  Lazany, za cenu 10,00 €/m2, na účel zlúčenia  pozemku s podmienkou, že prílohou kúpnej zmluvy bude presné zakreslenie budúceho oplotenia predmetného pozemku odsúhlasené architektkou mesta a následné vytýčenie pozemku  geodetom, na náklady kupujúcich.
01.07.2019 Opakovaná Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn,  spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
01.07.2019 Opätovná Obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery  32,70 m2 . Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).
27.06.2019 Vyhlásenie o výsledkoch Obchodných verejných súťaží na : objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytový priestor 00.3. a 00.4 a stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie
04.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Prípojka VO cesty Nábr. sv. Cyrila – Cesta pod skalou (2 svetelné body) a Prípojka VO priechodu na Mierovom námestí pred žel. mostom, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 29, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
04.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok - Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien a dverí, Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2, ostatná plocha s výmerou 15 873 m2, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 8, t.j. ročného  nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
04.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Studňa v športovom areáli ZŠ S. Chalupku, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, na úseku športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 07.09.2007 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výške 0,30 €, na dobu neurčitú.
04.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Hradci – rekonštrukcia omietok, technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – rekonštrukcia strechy, technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Malej Lehôtke – rekonštrukcia strechy, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 7, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
03.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody pred OD Prior, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2019 do 06.01.2020. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
03.06.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5416 m2, zapísaný na LV 1, v rozsahu 10 m2, pre Máriu Ďurtovú - MIRIA, so sídlom: Veľkonecpalská ulica 925/79, Prievidza, IČO: 34 637 494, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku v súčasnosti rekonštruovanej kaviarne, nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana č. 42, so záberom pozemku počas celého roka
21.05.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 7056/158, diel 1, orná pôda s výmerou 144 m2, zameraný a odčlenený z parcely registra E KN č. 4037/101, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 230 m2 ( parcela registra C KN č. 7056/30, orná pôda s výmerou 1 230 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený ), Geometrickým plánom č. 30/2019-PD, vypracovaným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s. r. o., so sídlom Hollého 7, 010 50  Žilina, pracovisko Mišíka 26, 971 01  Prievidza, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 10 apríla 2019 pod číslom 329/2019, pre Jozefa Polereckého, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu č. 343/1, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel vjazdu z komunikácie k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a na realizáciu záhradného domčeka s podmienkou, že pri realizácií vstupu žiadateľom nebude mestu znemožnená výstavba chodníka v danej lokalite.
21.05.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3029/210, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 18 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 16/2019, vyhotoveným spoločnosťou GEOing s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Šumperská 60 dňa 22.02.2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 04.03.2019 pod číslom 201/19, z pozemku parcela registra  C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 6 518 m2, pre Ing. Vieroslavu Dubovanovú, trvalý pobyt Koncová ulica 154/2, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
16.05.2019
Oznámenie o vyhodnotení obchodných verejných súťaží
15.05.2019 Opakovaná obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery  32,70 m2 . Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).
15.05.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 14 m2, pre  Seljmu Iljjazi,  miesto podnikania  Ulica  A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 52 344 096 na účel  umiestnenia  zmrzlinového stánku na Ulici Matice slovenskej,   spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť aj obyvateľom mesta, za podmienok  - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú  s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
15.05.2019 Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
26.04.2019 Zámer na prenájom majetku mesta Prievidza Mesto Prievidza v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS - 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prenájmu je prebytočný majetok - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú.
Prievidza, zapísané na LV č. 1:
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/195, ostatné plochy o výmere 1580 m 2 ,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/198, ostatné plochy o výmere 5614 m 2 ,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
získania užívacieho práva k pozemkom pod stavbou
10.04.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do podnájmu dočasne  prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom podnájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemkov  z parcely reg. C KN  č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242 , vo vlastníctve  Slovenskej republiky, v správe  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a  z parcely reg. C KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 10771 , vo vlastníctve  Slovenskej republiky, v správe  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava pre Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, za účelom vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne Kaufland, za podmienok  -  nájomného vo výške 1,00  €/m2/rok  za obdobie odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy na dobu určitú  do času bezodplatného odovzdania autobusovej zastávky  do majetku mesta.
10.04.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra E KN č. 769/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 131 m2, parcela registra C KN č. 5169/15 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13 m2, parcela registra C KN č. 6958/70 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2, na  Nedožerskej ceste (oproti predajne Kaufland),  pre Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava na účel vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD, za podmienok  -  nájomného vo výške 1,00  €/m2/rok  za obdobie odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy na dobu určitú  do času odovzdania autobusovej zastávky  do majetku mesta.
03.04.2019 Obchodná verejná súťaž: Prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi - nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek, a gaučov) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovania služieb s tým spojených, o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa o výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2, objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami
02.04.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN   č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3102 m2, v rozsahu výmery cca 45 m2, pre spoločnosť MARIVAB s.r.o., so sídlom: J. G. Tajovského 558/20, Prievidza, IČO: 51 888 408, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku „Naša Donuteria“, nachádzajúcej sa na Námestí Slobody, so záberom pozemku počas celého roka.
02.04.2019 Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 5345/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77618 m2, v rozsahu výmery cca 20 m2, pre spoločnosť Ďabošiana s.r.o., so sídlom Hrabová 19, Prievidza, IČO: 50 187 155, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku „Dobrá nálada“, nachádzajúcej sa na Mojmírovej ulici, so záberom pozemku počas celého roka.
02.04.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti - pozemky  v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 155/25,  ostatná plocha  s výmerou 25 m2, ktorý pozemok bol odčlenený z pozemku parcela registra C KN  č.  155/1, ostatné plochy s výmerou 21404 m², na účel na účel  výstavby transformačnej stanice.
26.03.2019 Oznámenie o vyhodnotení OVS - obchodný podiel BIC Prievidza + nehnuteľnosti
26.03.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok,  motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 1996, evidenčné číslo  PD 785 CM,  za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 80,00 eur.
15.03.2019 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  na liste vlastníctva č. 1, a to:
objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/13, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júla 2018 pod č. 885/2018 z pozemku parcela registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 698 m2  a priľahlý pozemok parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2.
15.03.2019 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m 2 , ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou plochou 65 m 2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m 2 . Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu.
15.03.2019 OVS Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“. Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 32,70 m 2 .
12.03.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela CKN č. 6335 s výmerou 483 m2 , druh pozemku zastavené plochy a nádvoria a parcela registra CKN č. 6336 s výmerou 235 m2 , druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, evidované na LV 1, pre Katarínu Géczyovú, bytom Tulská 5275/47, Banská Bystrica za cenu vo výške 20 €/m2.
12.03.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok,  motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 1996, evidenčné číslo  PD 785 CM,  za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 422,00 eur.
05.03.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Malá Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 294/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 72 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 59/2019 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 19.02.2019, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa  22. 2. 2019 pod č. 170/2019, z pozemku parcela registra E KN č. 126/1, ostatné plochy s výmerou 3 046 m2, vedený na liste vlastníctva č. 591 (parcely registra C KN č. 294/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2 a č. 298/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2 / po zapísaní GP parcela registra C KN č. 298/3 zaniká/, na ktoré list vlastníctva nie je založený), pre Róberta Švajlenku, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 39/26, 971 01 Prievidza, za cenu 10,00 €/m2,  na účel vytvorenia spevnenej plochy
05.03.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN  č. 3585/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2, odčlenený z pozemku parcela registra C KN 3585/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, zameraný Geometrickým plánom č. 17/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 19.02.2019, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 22. 2. 2019 pod č. 169/2019,  pre Ing. Jána Hanzela,  trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2,  na účel využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby autoškoly, za podmienky, že žiadateľ – kupujúci v prípade požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie IS alebo inej verejnoprospešnej stavby na časti pozemku priľahlého ku krajnici vozovky.
05.03.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť - pozemok CKN 2238/1 na účel vonkajšieho sedenia
05.03.2019 Zverejnenie zámepru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť - pozemok CKN 3976/14 na účel prevádzkovánia lunaparku
01.03.2019 Oznámenie o výsledkoch Obchodných verejných súťaží:
- prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN  č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2
- prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, zapísanej na LV č. 1, a to parcely registra C KN: č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti,  na účel výstavby samostatne stojacej garáže
01.03.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3774 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, zapísaný na LV č. 1, pre Ing. Andreja Rojka, so sídlom Rozkvet 2008/18-6, Považská Bystrica, IČO: 50 925 873, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku VegFood s výdajným okienkom, nachádzajúcej sa na Ulici Matice slovenskej, so záberom pozemku počas celého roka.