Predaj a prenájom majetku


</

Dátum zverejnenia Celý dokument
04.08.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/6, ostatná plocha s výmerou 30,75 m2 a areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/21, ostatná plocha s výmerou 1 m2, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t.j. ročného  nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
22.07.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra CKN č. 356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha s výmerou 10m2 zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN  č. 87,  záhrada s výmerou 5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa 3.7.2020, pozemky spolu vo výmere 83 m2, vedené na LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča a manželky,  spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP.
22.07.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2 pre Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, za cenu 30,00 €/m2, na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné účely.
14.07.2020 Zrušenie obchodnej verejnej súťaže: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 06.07.2020 uznesením číslo 186/20 schválilo zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 148/20 zo dňa 08.06.2020, ktorým bola schválená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru na liste vlastníctva č. 12116, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B.
07.07.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, IČO: 31 623 069, vo výmere 16 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku, s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku.
07.07.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša Březovského, A. Rudnaya 217/34, Prievidza, s využitím na záhradkárske účely.
16.06.2020 Nasledujúca obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
16.6.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116 ako budova školy, druh stavby  11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 13.11.2019 pod č. 1213/2019, vedené na liste vlastníctva č. 12116.
16.06.2020 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1, umiestnený mimo zastavaného územia obce.
15.06.2020 Oznámenie o výsledku opakovanej obchodnej verejnej súťaže
10.06.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, vo výmere 25 m2, nachádzajúci sa na Námestí slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021.
10.06.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním.
21.05.2020 Oznámenie o výsledku obchodných verejných súťaží
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2 pre Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, na účel vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie tvárnice, za podmienok – nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s tým že nedôjde k výrubu vzrastlých stromov a narušeniu zelene, po prevádzkovom čase objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti a po skončení nájmu má prenajímateľ prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic za 1€.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2850/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 106 m2, v celosti a pozemok parcela registra C KN č.  2852/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 52 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2852/2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 605 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-27/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 28. 02. 2020 pod číslom 236/2020, pozemky spolu s výmerou 158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Mateja Kovalíka, trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel prístupu k rodinnému domu.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 1161/12, záhrady  s výmerou 98 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 1161/2, záhrady s výmerou 395 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 92712/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 02. 2020 pod číslom 164/2020, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Máriu Halahyjovú, trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 55 m2, pre spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, so záberom pozemku počas celého roka.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č.  5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana, so záberom pozemku počas celého roka.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok pod garážou, parcelu registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1, pre Miroslava Cebáka, T. Milkina, 586/8, Prievidza, za účelom majetkovoprávneho usporiadania, za cenu 41,31 €/m2.
19.05.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového stánku.
29.04.2020 Opakovaná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014.
13.03.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parciel registra C KN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3102 m2, C KN č. 2120/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6859 m2 a C KN č. 2121, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4370 m2, zapísaný na LV č. 1, v celkovej výmere 70 m2, pre Jozefa Sekereša, Sebedražie, Priehon 112/37, IČO: 17947090, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou kaviarne „History caffe a bakery“, nachádzajúcej sa v Meštianskom dome, so záberom pozemku počas celého roka.
10.03.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta Prievidza, pozemky v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN č.: 6316/6 – záhrada s výmerou 98 m2, 6317/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 226 m2, 6314/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2, 6319 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50 m2, 6320 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, evidované na LV 1, pre Jozefa Chudého, bytom Poľná 912/32, Prievidza, za cenu vo výške 20 €/m2.
10.03.2020 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 30 m2, pre Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská ulica 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, za účelom rozšírenia terasy na požadovaných 50 m2 pre mliečny bar pred prevádzkou predajne, nachádzajúcej sa na parcele reg. CKN č. 6652/105, s celoročným užívaním.
09.03.2020 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI, rok výroby 2007, evidenčné číslo PD 720 ED, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 612,30 eur.
09.03.2020 Obchodná verejná súťaž - Prebytočný majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, minimálne za cenu 6 813,00 eur.
04.03.2020 Zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, zverejnenej dňa 23. 01. 2020: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 02. 03. 2020 uznesením číslo 65/20 schválilo zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 417/19 zo dňa 09. 12. 2019, ktorým bola schválená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedeného na liste vlastníctva  ako budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2
05.02.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a  pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn,  spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
05.02.2020 Obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, v celosti, vedený na LV č. 1, nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi.
05.02.2020 Opakovaná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou  8 602 m2,  v celosti,  nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1.
03.02.2020 Oznámenie predaj vozidla
30.01.2020 Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
23.01.2020 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedeného na liste vlastníctva ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 12116.
09.01.2020 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely reg. EKN č. 4269, ostatná plocha vo výmere 91 m2 (z nej novovytvorená parcela CKN č. 1770/12 s výmerou 74 m2) a časť pozemku parcely reg. EKN č. 4267/3, ostatná plocha vo výmere 339 m2 (z nej novovytvorená parcela CKN č. 1770/14 s výmerou 50 m2), evidovaných na LV č. 10652, ktoré sú odčlenené geometrickým plánom č. 3/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP PRIEVIDZA s.r.o. dňa 08.01.2020,  pre Máriu Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza,  za cenu vo výške 11,62 €/m2.
30.12.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2 , pred kaviarňou na Námestí slobody  2  v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,  pre  spoločnosť AMPA, s.r.o. so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 47184094 spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi.
18.12.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 3598 m2, evidovaný na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorého boli Geometrickým plánom č. 185/2019, vyhotoveným geodetom Patrikom Sovom – GEOSKTEAM dňa 12.08.2019, odčlenené a novovytvorené parcely CKN č. 2157/42 s výmerou 359 m2, č. 2157/43 s výmerou 61 m2,  č. 2157/44 s výmerou 91 m2,  č. 2157/45 s výmerou 162 m2, č. 2051/30 s výmerou 10 m2, spolu vo výmere 683 m2, ktoré budú využité ako parkovisko pre účely Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza, za pozemok parcela registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (Hviezdoslavova ulica) pre účely mesta na zabezpečenie parkovania pre verejnosť
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI, rok výroby 2007, evidenčné číslo PD 720 ED, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 2 269,00 eur.
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo KIA CEÉD 1.4, rok výroby 2009, evidenčné číslo PD 654 DE, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 134,00 eur.
05.12.2019 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI, rok výroby 2004, evidenčné číslo PD 882 DZ, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 011,00 eur.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na parcele registra C KN č. 7809/23 a  pozemok parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn,  spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  a to: pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou  8 602 m2,  v celosti,  nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1.
21.11.2019 Obchodná verejná súťaž: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41,  pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  982 m2,   všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Na základe výsledkov hospodárenia spol. TSMPD s.r.o. z predchádzajúcich rokov v časti zisku z centrálnej mestskej parkovacej zóny, sa navyšuje nájomné za parkovacie miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne, a to uzavretím Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatku č. 1, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako nájomcom.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Gazdovská ulica – osvetlenie pred bytovým domom č.3010/ 5A a 5B, Svätoplukova ul. – osvetlenie dvora č. 22, Ul. A. Rudnaya – osvetlenie dvora č. 13 a 15, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 30, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
20.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby Domu kultúry v Prievidzi – rekonštrukcia kaviarne v priestoroch budovy, technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Hradci – rekonštrukcia strechy, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
19.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nebytové priestory nachádzajúce sa v budove, súp. číslo 773, evidovanej na pozemku parcela reg. CKN č. 5027/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 394 m2, v správe Zariadenia pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, Prievidza, IČO: 00648698, v rozsahu výmery cca 30 m2, ambulanciu na 1. nadzemnom podlaží, pre MUDr. Zoru Mráčkovú, bytom J. Kráľa 175/8, Prievidza, IČO: 36 131 873, na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Prievidza
7.11.2019 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
4.11.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6859 m2, z toho spolu v rozsahu výmery 250,4 m2, pre  Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Green box, so záberom pozemku  počas celého roka
15.10.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica), v rozsahu výmery podľa zamerania geometrickým plánom, pre spoločnosť Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824, v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, za účelom vybudovania vstupu do budovy a parkovacích miest  pred nebytovou budovou súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnutel'nosť v k. Ú. Prievidza, pozemok, časť parcely registra C KN Č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 94 m2 pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica Č. 698/8 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €Im2/ rok, na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou a spätným doplatením ušlého nájomného za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Veľkonecpalská ul. – odberné miesto pre príležitostné akcie, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 30, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – rekonštrukcia Futbalového štadióna – rekonštrukcia starej tribúny, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 19, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, evidovaná na LV č. 1, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pre Katarínu Géczyovú, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, za účelom realizácie spevnenej plochy a vytvorenia 5 ks parkovacích miest k polyfunkčnému objektu – pizzérii, navrhnutému na pozemku parc. reg. CKN č. 6335 vo vlastníctve p. Géczyovej 
05.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2157/2 – ostatná plocha s výmerou 3598 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 15 m2 pre spoločnosť Špeciál s.r.o., so sídlom Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, za účelom rozšírenia  vonkajšieho sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom pozemku počas celého roka a súčasne prechod nájmu spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, zastúpená konateľom: Senad Saliji, po nájomcovi  Atilla Saliji, IČO: 37 370 171, (NZ č. 13/2005 uzatvorená 07.07.2005 za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2).
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností  Okresného úradu Prievidza, katastrálneho  odboru,  a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41,  pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  982 m2,   všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
05.09.2019 Opätovná obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
05.09.2019 Ďalšia obchodná verejná súťaž: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery  32,70 m2 . Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského).
04.09.2019 Oznámenie vyhodnotenia Obchodných verejných súťaží
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2 , pred kaviarňou na Námestí slobody  2  v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,  pre  Annu Petrášovú AMPA, miesto podnikania J.Matušku 761/6, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/244, ostatná plocha s výmerou 145 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-187/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 20. 08. 2019, úradne overeným Ing. Barborou  Petriskovou dňa 26. 08. 2019 pod   č. G1-885/2019,   z pozemku parcela registra C KN č.  5400/42, ostatná plocha s výmerou
11 470 m2, zapísaného na LV č. 1,  pre Františka Zubáňa a manželku, spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel revitalizácie pozemku.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.  Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 829/40, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 41 m2, vedený na LV č.1, pre spoločnosť EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37, 971 01 Prievidza,  za cenu 75 €/m2, na účel zriadenia prístupu s podmienkou, že sa nebude zasahovať do vedľajších parciel v zmysle uzavretých nájomných zmlúv.
04.09.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta  a spoločnosti SMMPD, s. r. o., so sídlom Ul. T. Vansovej č. 24, 971 01 Prievidza, nehnuteľností v k. ú. Prievidza: pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01  Prievidza.
07.08.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela CKN č. 6342/8 s výmerou 218 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, odčlenený geometrickým plánom č. 73/2019-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., so sídlom Hollého 7, Žilina, dňa 31.07.2019 z pozemku parcela reg. CKN č. 6342/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 273 m2, evidovaného na LV 1, pre Miroslava Brontvaja, bytom Veľkonecpalská ulica č. 85/3, Prievidza  za cenu vo výške 20 €/m2, za účelom rozšírenia záhrady.
12.07.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 20 m2, pre Vladimíra Borka   T 613, so sídlom Veľkonecpalská ulica 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, za účelom vybudovania terasy pre plánovaný mliečny bar pred prevádzkou predajne, nachádzajúcej sa v danej polyfunkčnej budove na parcele reg. CKN č. 6652/105, s celoročným užívaním.
12.07.2019 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2, zapísaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 6 m2, pre spoločnosť ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej stavby – obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C KN č. 1295/9, ostatné plochy s výmerou 1 130 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 48185655-C-78/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 02.04.2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 05. 04. 2019 pod číslom 316/2019  z pozemku parcela registra E KN č. 5029, ostatné plochy s výmerou 5 313 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 ( pozemok parcela registra C KN č. 1295/1, ostatné plochy s výmerou 2 667 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený ),   pre Petra Mjartana, trvalý pobyt Cigeľ č. 332, 971 01 Prievidza, za cenu  12,18 €/m2 ( cena podľa ZP č. 22/2019, vyhotoveným Ing. Annou Žiakovou, znalcom v odbore Stavebníctvo – Odhad hodnoty nehnuteľností), na účel revitalizácie pozemku.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 5075/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  13 m2, zameraného a odčleneného Geometrickým plánom č. 48185655-B-98/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 15.04.2019, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 25. 04. 2019 pod č. 375/2019  z pozemku parcela registra C KN č. 5075/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 92 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  pre spoločnosť  GRINGO, s. r. o., so sídlom 971 01  Prievidza, Ul. A Žarnova č. 820/16,   za cenu 75,00 €/m2,   na účel prístavby konštrukcie schodiska k autoumyvárni s podmienkou, že v nadstavbe budovy súpisné číslo 820 sa budú nachádzať len byty a kancelárie v zmysle  predloženého pôdorysu.
11.07.2019 Zverejnenie zámeru prevodu vlast