Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
08.07.2016 vyhodnotenie OVS ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2059/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 5 m2, pre Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Nábrežie A. Kmeťa 127/2, Prievidza, na účel  umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 25 m2, na  Ulici Matici slovenskej (vedľa Gymnázia V.B.N.) na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou jedálne, so záberom pozemku počas celého roka, pre TRIKOSTRAV, s. r. o. ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemkov parcela registra C KN  č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria a  parcela registra C KN č. 5046/9, zastavané plochy a nádvoria, spolu  v rozsahu výmery 256 m2 na účel vybudovania 12 parkovacích miest – spevnené plochy pre 7 bytových jednotiek  na Ulici J. M. Hurbana ico_pdf_46
28.06.2016 Oznámenie o vyhodnotení OVS - bytový dom Ul. Falešníka ico_pdf_46
13.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  časť pozemku parcela registra C KN 4990/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 11 m2, na  ulici Rad  L.N. Tolstého (oproti nadchodu) pre 3G Fitnes Club, s. r. o., so sídlom Prievidza, Rad L. N. Tolstého 9A, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka
ico_pdf_46
10.06.2016 Zámer na zámenu pozemku v k.ú. Prievidza parc. C KN parc. č. 8114/208 s výmerou 51 m2 vo vlastníctve CNC Trend, s.r.o. za pozemok v k.ú. Prievidza parc. č. 8114/207 s výmerou 51m2 vo vlastníctve mesta Prievidza. ico_pdf_46
06.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 116/1, parcela registra C KN 45/1, parcela registra C KN 90/1, parcela registra C KN 3851/2,  parcela registra C KN 4870/1,  parcela registra C KN 5036/1,  parcela registra C KN 2080,  parcela registra C KN 2120/1,  parcela registra C KN 2108/1,   parcela registra C KN 1859/1, parcela registra C KN 5345/6,  parcela registra C KN 5399/10, parcela registra C KN 5646, parcela registra C KN 6652/1  a parcela registra C KN 2569/1  pre spoločnosť 2brothers, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 543 na  účel  osadenia stojanov  pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks
01.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku parcela reg. C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 75 cm x 75 cm, pre Jozefa Šimka, trvalý pobyt Ulica A. Mišúta 7/8, Prievidza, na účel umiestnenia busty M. R. Štefánika, a to za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m². Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m², bližšie smerom k Námestiu slobody. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. Slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1: parcela  registra  C KN  č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo - pristávacej dráhy. ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  pozemok vedený na LV č. 1:parcela  registra  C KN  č. 528/156, orná pôda s výmerou  1  763 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo - pristávacej dráhy. ico_doc_46

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.