Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Jana Babiarová - Pazúrik - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Rekostav SK s.r.o. - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosti nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, parc. reg. C KN č. 8/1, zastavané plochy a nádvoria a 8/3 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa pod parkovacími miestami vo vlastníctve žiadateľa, celkovo s výmerou 70m2, za účelom nadobudnutia vzťahu k pozemku pre potreby kolaudačného konania. Podmienky nájmu sú: nájom na dobu neurčitú, za cenu 1,- € počas doby nájmu s podmienkou, že do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadateľ prevedie do majetku mesta vybudované parkovacie plochy, chodník postavený na parcele C KN č. 86/1 a pozemok pod ním. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Tibor Harag - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Marián Chromý AUTO-MIX - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Vladimír Chromý
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ.     
ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Patricia Vrecková-
Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ.  
ico_pdf_46
09.06.2017 Zámer prenajať majetok mesta Prievidza pre Mária Chromá Oprava obuvi CH V M - Predmetom nájmu je dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12m2, na účel vybudovania parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, za cenu 150,- €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ. ico_pdf_46
07.06.2017 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo SUZUKI BALENO 1.6, rok výroby 2002, evidenčné číslo  PD 115 BC, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 695,00 eur. ico_pdf_46
07.06.2017 Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo SEAT  INCA 1.4, rok výroby 2000, evidenčné číslo  PD 066 AT, bez platnej technickej a emisnej kontroly, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 693,20 eur. ico_pdf_46
29.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 5946, záhrady vo výmere 378 m 2 , pre Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ulica 4, Prievidza, na záhradkárske účely, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok nájomného vo výške 0,10 €/m 2 /rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti    v  k. ú. Prievidza,
pozemky parcela registra C KN  č. 788/29, ostatná plocha s výmerou 7 m2, v celosti a parcela registra C KN  č. 791/12, zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou 334 m2, v celosti, pozemky spolu s výmerou 341 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Papraďová 1/A,  za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pri predaji vedľajších pozemkov, t. j. za cenu 49,30 €/m2; na účel dobudovania parkovacích miest.
ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok   parcela registra C KN č. 551/3, diel 1, záhrada s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha s výmerou 2 979 m2 ( parcela registra C KN č. 551/3, na ktorú list vlastníctva nie je založený ) Geometrickým plánom č. 58/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – Geoskteam, Prievidza, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou  dňa 23.03.2017 pod č. 312/2017,  vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt Školská ul. č. 693/15, Prievidza,  za cenu 10,00 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania  pozemku. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5896/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 5 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 72/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP  Prievidza, s. r. o. , úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č.  G1-373/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 5896/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53 m², na účel úpravy vstupu do rodinného domu, pre Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, za cenu 40,00 €/m2. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok   parcela registra C KN č. 547/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha s výmerou 2 979 m2 ( parcela registra C KN č. 547/1, na ktorú list vlastníctva nie je založený ), Geometrickým plánom č. 57/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – Geoskteam, Prievidza, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou  dňa 28.03.2017 pod č. 311/2017,  vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Jozefa Petráša, trvalý pobyt Podhorská ul. č. 461/80, Prievidza,  za cenu 10,00 €/m2,  na záhradkárske účely a oplotenie pozemku. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky podiel k pozemku vedenému na liste vlastníctva č. 7259, k novovytvorenej parcele registra C KN č. 5532/215, orná pôda s výmerou 21 m2, čo predstavuje 7/8 k celku zameranej parcely s výmerou 24 m2 (1/8 z vyčlenenej výmery, t. j. 3 m2 si kupujúca súčasne usporiada od zvyšných spoluvlastníkov nehnuteľnosti),  odčlenenej  z parcely registra C KN  č. 5532/77, orná pôda v celkovej výmere 787 m², Geometrickým plánom č. 52/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom - GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č. G1-273/17 (mesto je spoluvlastníkom 7/8 ),  pre Dagmar Marcinekovú, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. č. 24 A, na účel zarovnania pozemku,  za cenu 40,00 €/m2. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemkov na ulici Na karasiny parcela reg. C KN č. 5305/6, č. 5314/1 a č. 5298/3,  spolu v rozsahu výmery približne 2400 m2, na účel vybudovania cestnej komunikácie a chodníka, 7 parkovacích miest, 2 stojísk na komunálny odpad podľa priloženej technickej dokumentácie, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, za podmienok - nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do skolaudovania bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ s 3-mesačnou výpovednou lehotou so záväzkom nájomcu bezodplatne odovzdať spevnené plochy vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta – cestnú komunikáciu, chodník, parkovacie miesta a stojiská na komunálny odpad  do majetku mesta, vykonať prekládku jestvujúceho oplotenia MŠ Clementisa, vybudovať úplne nové oplotenie podľa zamerania a schválenia VVO č. 4 a zabezpečiť presadenie všetkých stromov, ktoré bude nevyhnutné presadiť v súvislosti s vybudovaním nových chodníkov a to tak, aby minimálna vzdialenosť stromu od chodníka bola 1,0 m. ico_pdf_46
24.05.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza pozemok parcela reg. C KN č. 5305/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 420 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 101/2017 vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 10.05.2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 5305/6, na účel vybudovania prístupovej komunikácie do garáží pod plánovanou stavbou bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, za cenu vo výške 8,47 €/m² určenú Znaleckým posudkom č. 168/2017 ico_pdf_46
23.05.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
16.05.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je prebytočný majetok: časť pozemku parcela registra C KN 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 9 m2, tesne vedľa budovy  prevádzky URBAN café na Námestí slobody  29  v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy so záberom počas celého roka, pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2,  spôsobom  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok  -  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou dodržania Regulatív letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej  mestskej zóne v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.
28.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – „Regulátor rozvádzača RVO 076“ a „Vianočná výzdoba“. Ďalej je predmetom nájmu nehnuteľný majetok – „Rozšírenie verejného osvetlenia na Bakalárskej ul. v Prievidzi“, „Rozšírenie verejného osvetlenia na Námestí J. C. Hronského“, „Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. stavbárov“, „Verejné osvetlenie na Ul. P. Dobšinského“, „Prípojka el. energie na Nám. slobody – osadenie nových rozvádzačov a prípojky“, „Prípojka el. energie na Nám. slobody – pripojenie rozvádzačov atrakcií na rozvodnú sieť“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Veľká Lehôtka“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Malá Lehôtka“, „Osvetlenie pamiatok – kostol Hradec“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Bojnická cesta (kruhový objazd pri Kauflande)“, Osvetlenie priechodov pre chodcov – Cesta Vl. Clementisa (Severka)“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Bojnická cesta (Lekáreň)“, „Osvetlenie priechodov pre chodcov – Rad L. N. Tolstého“, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 24, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
ico_pdf_46
11.04.2017 Verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 154/17 zo dňa 27.03.2017 :  Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka,  pozemok parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, ostatná plocha, (parcely registra E KN č. 2467/2 a E KN  č. 2568) – parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², všetky pozemky spolu v rozsahu  výmery 1124 m2, ktoré  sa nachádzajú vedľa Vrchárskej ulice. ico_pdf_46
04.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť nehnuteľností v k. ú. Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcela registra C KN 70, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19668 m2  na Ulici M. R. Štefánika 346 v rozsahu výmery 20 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,  pre Štefana Gonsku, trvalý pobyt I. Bukovčana 1264/16, Prievidza. ico_pdf_46
04.04.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa :  časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemku z parcely registra C KN  č. 2238/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 842 m2, v rozsahu výmery 10 m2 pre Veroniku Púchyovú, miesto podnikania Prievidza, Dlhá ulica 369/36, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou  kaviarne (stolíky bez slnečníkov) na Pribinovom námestí slobody I.16.
28.03.2017 Oznámenie o OVS Ciglianska cesta ico_pdf_46
09.03.2017 Zámer prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 1835/10,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a parcely registra E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2  na  Námestí slobody 22 pre TSG, spol. s r. o., so sídlom v Partizánskom, Veľká Okružná 1028/9,  na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – spevnená plocha pred vchodom č. 36 na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi, na účel realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014, t. j. ročného nájomného vo výške 10,00 €/1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – chladiarenské zariadenie k mobilnej ľadovej ploche, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 17, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – verejné osvetlenie na Koncovej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 – č. 23, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok - Sektor K (urnové steny) na cintoríne na Mariánskej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluvy č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 4, t.j. ročného  nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 872/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 56 m2, pre Jozefa Petráša a manželku Darinu, spoločne trvalý pobyt Školská ul. č. 15, Prievidza V.,  za cenu 10,00 €/m2,  na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve kupujúcich  s následným vybudovaním plota a odvodnením. ico_pdf_46
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 2980/3, záhrady o výmere 220 m2, na záhradkárske účely, pre Petra Bebjaka s manželkou, trvalý pobyt Urbárska 948/24, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za cenu určenú znaleckým posudkom číslo 009/2017 vypracovaný Ing. Jozefom Somolánim, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý si dal vypracovať žiadateľ na vlastné náklady, za cenu 20,51 €/m2 , kúpna cena spolu  vo výške  4512,20 €. ico_pdf_46
03.03.2017 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2
ico_pdf_46
22.02.2017 OVS - Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, pozemky parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova.
ico_pdf_46
13.02.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1:
   -  parcela registra C KN  č. 562/11, ostatné plochy s výmerou 3 626 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/27, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 359 m2,
      v celosti 
      (na pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho),
   -  parcela registra C KN  č. 560/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 344 m2, 
      v celosti, 
   -  parcela registra C KN č. 560/54, trvalé trávnaté porasty s výmerou 42 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 560/49, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 276 m2,
      v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/61, trvalé trávnaté porasty s výmerou 143 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č.  560/62, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 907 m2,
      v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/63, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 731 m2,
     v celosti,
   - parcela registra C KN č.  560/64, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 764 m2,
     v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/66, trvalé trávnaté porasty s výmerou 331 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN č. 560/68, trvalé trávnaté porasty s výmerou   88 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/7, ostatné plochy s výmerou 1 254 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/8, ostatné plochy s výmerou      66 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/9, ostatné plochy s výmerou    124 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/10, ostatné plochy s výmerou   491 m2, v celosti,
   -  parcela registra C KN  č. 562/24, ostatné plochy s výmerou   564 m2, v celosti,
pozemky spolu s výmerou 12 110 m2, spôsobom  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pre spoločnosť BVH, spol. s r. o., so sídlom v  Prievidzi, Ul. stavbárov č. 21,  za cenu  13,31 €/m2 (cena stanovená priemerom dvoch ZP),  na účel vybudovania viacúčelovej športovej haly,  prevádzkovanie minigolfového a športového areálu a vybudovanie parkovacích plôch pre zákazníkov areálu spoločnosti
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru – kožušníckej dielne, nachádzajúcej sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 105 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 105/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 750 m2 vo veľkosti 105/1412, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8821, na účel prevádzkovania služby „Opravy a zákazkové šitie kožuchov, kožušinových výrobkov a doplnkov, pre Janu Madajovú
10.02.2017
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží - 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 52 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 52/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 750 m2
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5289/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 193 m2 na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, priľahlého k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, pod už zrealizovaným oplotením a priľahlého pozemku k oploteniu po betónový žľab s vynechaním zadnej časti pozemku, kde sa nachádza betónová pätka a parovod, pre Miroslava Dovalu, trvalý pobyt Klenovec, Ul. SNP 107, za cenu 20,00 €/m2.
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom   prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5940/6, ostatné plochy s výmerou 142 m2, v celosti,  pre Ľudovíta Bahnu, trvalý pobyt Prievidza, Astrová ul. č. 780/14,  za cenu  9,05 €/m2; na účel využitia pozemku ako trávnatej plochy.
07.02.2017 Zverejnenie zámeru zámeny prebytočného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5345/41, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 197 m2, vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. A-8/2016 zo dňa 18.1.2017, vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAM Prievidza, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou  pod číslom 49/2017 zo dňa 27.1.2017 z pozemku parcela registra C KN č. 5345/1, vedľa supermarketu COOP Jednoty na Ulica K. Novackého v časti trávnatej plochy,  čo predstavuje 2/3 dĺžky budovy ico_pdf_46
06.02.2017 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
01.02.2017 OVS:
objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné číslo 12 D, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/12,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 552 m2, v celosti,
-    objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné číslo 12 E, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/11,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 546 m2, v celosti,
-    objekt bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné číslo 9, vedeného na liste vlastníctva č. 1 ako budova školy, na pozemku parcela registra C KN č. 829/10,
-    pozemok parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 526 m2, v celosti,
a  pozemky priľahlé k objektom:
-    parcela registra C KN č. 829/6, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  947 m2, 
-    parcela registra C KN č. 829/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  874 m2,
-    parcela registra C KN č. 829/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  598 m2,
 
ico_pdf_46
01.02.2017 OVS: Nehnuteľností v k. ú. Prievidza,
- stavba súpisné číslo 603 (na liste vlastníctva č. 1 vedená ako rodinný dom – prac. TEZAS), na pozemku parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m²,
- pozemok parcela registra C KN č. 3103/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m², v celosti (vedený na liste vlastníctva č. 1), pozemok parcela registra C KN č. 3103/1, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 m2, pozemok parcela registra C KN č. 3102/11, diel 3, záhrady s výmerou 193 m2, pozemok parcela registra C KN č. 3102/5, diel 6, záhrady s výmerou 489 m2, všetky tri pozemky s výmerou 684 m2
ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN č. 3081/10, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2 ), pre Jozefa Baleja a Moniku Tomášikovú, obaja trvalý pobyt Prievidza, Gramantíka č. 26, každému v podiele ½ k celku, na  účel zriadenia predzáhradky, za cenu  20,00 €/m2. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 1755/1, orná pôda s výmerou 67 m2, v celosti, za cenu 5,00 €/m2, Pavlovi Milatovi, trvalý pobyt Hlavná ulica 503/81, Sebedražie, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8065/3, záhrada s výmerou 261 m2 záhrada s výmerou 280 m2, na ktorú LV nie je založený), pre Margitu Cagáňovú, trvalý pobyt Urbárska ulica 946/8, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 467/1, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 85 m2, za cenu 10 €/m2, pre Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 183/34, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Marián Grič – Motopres, Prievidza ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – AKKRAM, s.r.o. – Motopres, Prievidza

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.