Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
14.03.2018 Zrušenie OVS - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemkov parcela registra CKN č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 6 m2, parcela registra CKN č. 893/6, ostatné plochy v rozsahu výmery 8 m2, parcela registra CKN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2, pre spol. TANO, s.r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava. na účel umiestnenia novinových stánkov v počte 3 ks na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou odkonzultovania vizualizácie stánkov nachádzajúcich sa na sídlisku Píly s architektkou mesta.
05.03.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2221/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 16 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Zuzanu Kutálekovú, trvalý pobyt Družby 70/12, Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou žiadateľky so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia - terasy.
14.02.2018 OVS: Nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy.
12.02.2018 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok  parcela registra C KN č. 464/30, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2 a diel 5, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 22 m2, odčlenený z parcely registra  E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 911 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 464/27, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 35 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018, pre Mariána Majtényiho a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod Hrádkom 36, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel vybudovania garáže, s podmienkou doloženia súhlasného stanoviská vlastníkov susednej parcely registra E KN č. 942.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 8037/1, diel 1, orná pôda s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 303/2017, vyhotoveným dňa 30.11.2017 Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 08.12.2017 pod č. 1386/2017, z pozemku parcela registra  E KN č. 1717/1, ostatné plochy s výmerou 2 136 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652,  pre Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta č. 684/18, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky: parcela registra C KN č. 7066/79, orná pôda s výmerou 1 706 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 22.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.01.2018 pod č. 68/2018, z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 331 m2 a parcela registra C KN č. 7066/77, orná pôda s výmerou 55 m2, pozemky spolu s výmerou  1 761 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, kupujúcim do spoluvlastníctva za kúpnu  cenu 1,00 €/m2, na účel vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie s betónovým  alebo asfaltovým povrchom.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 2121 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre spol. FANTÁZIA Prievidza s.r.o., so sídlom Kocurany 197, Kocurany, na účel vykladania tovaru počas celého roka pred prevádzkou Kvetinárstva FANTÁZIA. Ide o prechod nájmu po nájomcovi Vladimírovi Líškovi - FANTÁZIA, za podmienok  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta mz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 m2, pre spol. Kolotoče Šiatinský s.r.o., so sídlom Baníkov 75/14, Nováky, na účel prevádzkovania lunaparkových atrakcií, za podmienok nájomného vo výške 0,02 €/m2/deň.  
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva  prebytočného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: pozemok parcela registra C KN č. 370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Kolomana Nemčoka a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza, na účel vybudovania garáže, za cenu 29,27 €/m2.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Máriu Chromú Oprava obuvi CH V M,  s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Mariána Chromého AUTO MIX, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Vladimíra Chromého,  s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.
09.02.2018 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Patríciu Vreckovú, s miestom podnikania Svätoplukova ulica  92/16, Prievidza, prevádzkáreň Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.

Archív predaj a prenájom majetku