Predaj a prenájom majetku


Archív zverejnených dokumentov predaja a prenájmu majetku nájdete v príslušnej sekcii.

Dátum zverejnenia Celý dokument
16.11.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  -Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Rozšírenie verejného osvetlenia na Jánošíkovej ulici, Prípojka VO pri objekte Lúky na Ul. A. Mišúta, Prípojka VO chodníka na Ul. Š. Baniča, Prípojka VO chodník k MŠ na Ul. M. Gorkého a Prípojka VO na Astrovej ulici na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020 v znení jej Dodatku č. 1, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 12,00 €, na dobu neurčitú.
16.11.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Technické zhodnotenie priestorov budovy kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
16.11.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020, t.j. ročného nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú.
08.11.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  -Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 4990/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 4990/1, ostatná plocha s výmerou 13 718 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-116/2020, vyhotoveného Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05. 10. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 08. 10. 2021 pod číslom 1060/21, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Lukáša Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/2 k celku, za cenu 75,00 €/m2, na účel nadstavby a prístavby k objektu 3G FITNESS CLUB, súpisné číslo 1921, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich – žiadateľov“
02.11.2021 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, umiestneného mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku a to: - pozemok parcela registra C KN č. 8114/195, ostatná plocha s výmerou 1 495 m2, zameraný a odčlenený z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/195, ostatná plocha s výmerou 1 580 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-189/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08. 10. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 13. 10. 2021 pod číslom 1078/2021, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1.
28.10.2021 Obchodná verejná súťaž: prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, umiestnených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku a to:
- pozemku parcela registra C KN č. 8114/96, ostatná plocha s výmerou 1 259 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 8114/318, ostatná plocha s výmerou 594 m2, oba zamerané a odčlenené z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/96 ostatná plocha s výmerou 2 361 m2 vedený na liste vlastníctva č. 1, Geometrickým plánom č. 52433927-189/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08. 10. 2021, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou dňa 13. 10. 2021 pod číslom 1078/2021
pozemky spolu s výmerou 1 853 m2
28.10.2021 Obchodná verejná súťaž: pozemku, parcela registra C KN č. 8114/147, ostatná plocha s výmerou 276 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,
- pozemku, parcela registra C KN č. 8114/198, ostatná plocha s výmerou 5263 m2, odčlenený a zameraný z pôvodného pozemku parcela registra C KN č. 8114/198 ostatná plocha s výmerou 5 614 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-189/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 08. 10. 2021, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou dňa 13. 10. 2021 pod číslom 1078/2021, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1,
pozemky spolu s výmerou 5539 m2
28.10.2021 Opakovaná obchodná verejná súťaž: stavba – budovy učební a dielní bývalej zváračskej školy, bez súpisného čísla, ktorú tvorí časť sociálno –administratívny a učebný blok a časť dielní, vedená na liste vlastníctva č. 1 ako škola, dielne, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 1461/10 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 045 m2, v celosti, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, vrátane príslušenstva,
- pozemok pod stavbou, a to parcela registra C KN č.1461/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 045 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č.1,
- priľahlý pozemok a to parcela registra C KN č. 1461/11, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 630 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1,
všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý) 2 675 m2
28.10.2021 Opakovaná obchodná verejná súťaž: stavby – fitnes centra, predajne, nachádzajúcej sa na ulici T. Vansovej v Prievidzi, súpisné číslo 534, vedenej na liste vlastníctva č.1 ako fitnes centrum, predajňa, druh stavby 22 na pozemku parcela registra C KN č. 2214/3 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 586 m2
28.10.2021 Výsledky nasledovných OVS vyhlásených mestom Prievidza dňa 08. 09. 2021
- OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti na Nábreží A. Kmeťa podľa prílohy
- OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti na Ulici T- Vansovej podľa prílohy
- OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti Areál bývalých zberných surovín podľa prílohy
- OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti Areál bývalej zváračskej školy podľa prílohy
- OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemky v blízkosti Medzibriežkovej ulice
28.10.2021 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 27.09.2021 na základe uznesenia MsZ č. 256/21 zo dňa 27.09.2021, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior, vo výmere 15 m2, za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj občerstvenia a vianočného tovaru v termíne od 15.11.2021 do 15.01.2022.
28.10.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku na Ul. J. Francisciho z parcely reg. CKN č. 4990/1, ostatná plocha s výmerou 13718 m2, evidovaná na LV č. 1, v celkovej výmere 393 m2, ktorá je susediaca s pozemkom parcela reg. CKN č. 5013 a prevádzkou vo vlastníctvespoločnosti, pričom časť pozemku s výmerou 68 m2 na účel prevádzkovania terasy a časťpozemku s výmerou 325 m2 na účel zriadenia a prevádzkovania certifikovaného detského ihriska na trávnatej ploche, pre Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 Chrenovec- Brusno, IČO: 52544966, s celoročným využitím.
28.10.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku na Šumperskej ulici z parcely reg. CKN č. 2050/5, ostatná plocha s výmerou 347 m², evidovaná na LV 1, vo výmere 54 m², ktorá je susediaca s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, pre spoločnosť BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza, IČO: 36332151, na účel dočasného spevnenia plochy vo výmere 20 m² a starostlivosť a údržbu zelene na zvyšnej časti pozemku vo výmere 34 m²
07.10.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, nebytový priestor nachádzajúci sa v nebytovej budove so súp. č. 534 na Ulici T. Vansovej, postavenej na parcele reg. CKN č. 2214/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 586 m2, evidovaná na LV č. 1, ktorý pozostáva z miestností :vstupná chodba 12,72m², schodisko, podesta 12,72m², suterénna chodba 14,08m², miestnosť pred kotolňou 13,92m², kotolňa 29,14m², v celkovej výmere 82,58 m², pričom v jednej z miestnosti sa nachádza kotolňa s príslušenstvom, pre Európske investičné družstvo, so sídlom Dlhá ulica 426/3, IČO: 47016167, za účelom prevádzkovania a údržby kotolne
5.10.2021 Zverejnenie zámeru zmeny výšky nájomného za prenajatý majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Na základe znížených príjmov z centrálnej mestskej parkovacej zóny a zvýšených výdavkov spôsobených vypracovaním projektovej dokumentácie na rozšírenie centrálnej mestskej parkovacej zóny v lokalite Zapotôčky, sa mení výška nájomného za rok 2021 a nasledujúce obdobia, a to uzavretím Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatku č. 1 až č. 4, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako nájomcom.
30.09.2021 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to:
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2
30.09.2021 OVS: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na Ulici J Pauleho a Svätoplukovej ulici  - budovy bývalej polikliniky
30.09.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-09/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3455 m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok, s povinnosťou kupujúceho ako povinného z vecného bremena zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve mesta Prievidza vybudovať vo verejnom záujme na novovytvorených pozemkoch parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2
30.09.2021 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, umiestnených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedené na liste vlastníctva č.1 a to:
- pozemok, parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 v celosti,
pozemky spolu s výmerou 865 m2
30.09.2021 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, umiestnených mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedených na liste vlastníctva č.1 a to:
- pozemok, parcela registra C KN č. 8114/66, ostatná plocha s výmerou 13 001 m2 v celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8114/174, orná pôda s výmerou 1 006 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č. 8114/175, orná pôda s výmerou 214 m2 v celosti,
všetky pozemky spolu s výmerou 14 221 m2
27.09.2021 OVS - nájom časti pozemku pred OD Prior na dobu určitú od 15.11.2021 do 15.01.2022 na ploche 15 m2
09.09.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza pozemok parcela registra C KN č. 1859/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 96 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 67 923 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-148/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22. 06. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 25. 06. 2021 pod číslom 624/2021, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Urminského, trvalý pobyt Dlhá ulica 602/42 A, 971 01 Prievidza, za cenu 40,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania, zveľadenia pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza a ochrany majetku vo vlastníctve žiadateľa s podmienkou, že oplotenie bude riešené so súhlasom architektky mesta a hranica odpredávaného pozemku bude zarovnaná so susednou parcelou registra C KN č. 1848,
09.09.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza nachádzajúcu sa na Ulici M. Hodžu - byt č. 21, počet izieb – 3, na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu, súpisné číslo 343, v celosti, a spoluvlastnícky podiel 6695/273540–in, na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, súpisné číslo 343, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 6260, postaveného na pozemkoch parcela registra E KN č. 210/104 (C KN č. 1902/1 na ktorú LV nie je založený) a C KN č. 1902/2 , pre Silviu Jančovičovú, trvalý pobyt Ulica M. Hodžu 343/1, 971 01 Prievidza, na účel odkúpenia bytu do osobného vlastníctva za cenu 40 706,29 €, stanovenú podľa znaleckého posudku č. 050/2021, vypracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom, znalcom v odbore stavebníctvo.
09.09.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 1876/126, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 12 m2 vedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Silviu Kušnírovú, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a záhradkárske účely
08.09.2021 OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemky v blízkosti Medzibriežkovej ulice
08.09.2021 OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti Areál bývalej zváračskej školy podľa prílohy
08.09.2021 OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti Areál bývalých zberných surovín podľa prílohy
08.09.2021 OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti na Ulici T- Vansovej podľa prílohy
08.09.2021 OVS - Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti na Nábreží A. Kmeťa podľa prílohy
07.09.2021 Oznámenie o výsledkoch OVS
objektu bývalých Zberných surovín
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 10652, nachádzajúce sa za rodinnými domami na Ulici Na kamenici
31.08.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1, nachádzajúceho sa na Ul. M. R. Štefánika, vo výmere 13 m2, pre Ing. Jozefa Zajaca – U Zaja, Račice 35, 972 22 Nitrica, IČO:37462458, za účelom zriadenia vonkajšej terasy - umiestnenia 2 ks stolov a stoličiek na asfaltovej ploche pred prevádzkou, nachádzajúcou sa na prízemí bytového domu a vytvorenia oddychovej zóny pre mamičky s deťmi, starších ľudí s ochutnávkou vlastných výrobkov, s celoročným využitím.
10.08.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie zimného štadióna - mobilná plocha so samomazným umelým ľadom, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020, t. j. ročného nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú.
03.08.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s  výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku.
03.08.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-09/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3455 m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01  Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok.
03.08.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa –formou zámeny  -Predmetom zámeny je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Bazovej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 7066/85, orná pôda, s výmerou 1 440 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6 483 m2 Geometrickým plánom č. 52433927-132/2021, vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 27. 05. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 02. 06. 2021 pod č. 507/2021, vedený na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza ako zamieňajúceho 1, na účel výstavby rodinného domu a zveľadenia pozemku pre zamieňajúceho 2, za nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemky parcely registra C KN č. 562/31, ostatná plocha s výmerou 859 m2 a C KN č. 562/38, ostatná plocha s výmerou 99 m2 , vedené na liste vlastníctva č. 11585, v celosti spolu s výmerou 958 m2 vo vlastníctve Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna 365/19, 971 01 Prievidza ako zamieňajúceho 2 nachádzajúce sa v mestskom parku (Riečna ulica), pre potreby verejnoprospešného účelu a scelenia pozemkov v mestskom parku pre zamieňajúceho 1, s doplatkom vo výške 66 333,44 € zo strany zamieňajúceh
03.08.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Súkenníckej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 528/7, diel 1, záhrada s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 3226/5, ostatná plocha s výmerou 65 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 528/789, diel 2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2, pre Ing. Dávida Pavláka a manželku Mgr. Natáliu Pavlákovú spoločne trvalý pobyt Klampiarska ulica 289/9, 971 01 Prievidza do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a záhradkárske účely, s tým že kúpna cena bude uhradená jednorázovo do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
23.06.2021 Obchodná verejná súťaž
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to:- objekt bývalých Zberných surovín,
23.06.2021 Obchodná verejná súťaž: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru nachádzajúce sa za rodinnými domami na Ulici Na kamenici
02.06.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/250, ostatná plocha s výmerou 145 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/66, ostatná plocha s výmerou 207 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-106/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 10. 05. 2021, úradné overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 05. 2021 pod č. 435/2021 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Martina Ugróczy a manž. Ing. Soňu Ugróczy, spoločne trvalý pobyt Koncová ulica 3072/54, 971 01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
02.06.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 5036/1 – ostatná plocha s výmerou 50993 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 30 m2, nachádzajúceho sa pred prevádzkou žiadateľky na ul. J. Palárika 2 (kaviareň s detským kútikom), pre spoločnosť D&L events s.r.o., Prievidza, IČO: 53229371, Sídlo: J. Kráľa 178/28, Prievidza, za účelom zriadenia vonkajšej terasy bez stavebných úprav len s dáždnikom bez umiestnenia detského ihriska, s celoročným využitím.
01.06.2021 Oznámenie o vyhodnotení  o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi dňa 20.04.2021 na základe uznesenia MsZ č. 81/21 zo dňa 29.03.2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 924,58m2
10.5.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely EKN č. 333, ostatná plocha s výmerou 984 m2, evidovanej na LV č. 10652, v rozsahu výmery 18 m2 a z parcely CKN č. 1835/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 400 m2, evidovanej na LV č. 1, v rozsahu výmery 12 m2, t. j. spolu vo výmere 30 m2, pre Mariannu Gatialovú, na účel umiestnenia vonkajšej terasy pred prevádzkou reštaurácie Medellin, nachádzajúcej sa na Námestí slobody č. 16, s celoročným využitím.
27.04.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 8119/46 , zastavané plochý a nádvorie s výmerou 19 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 8119/24 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 839 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-45/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05. 03. 2021, úradné overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 30. 03. 2021 pod č. 198/2021 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Juraja Greschnera a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Kľačno 470, 972 15 Kľačno, do BSM, za cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia
27.04.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok na Sadovej ulici, parcela registra C KN č. 8119/47 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 20 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 8119/24 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 839 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927 – 45/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o , so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza 05. 03. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 30. 03. 2021 pod č. 198/2021 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jaroslava Kováča trvalý pobyt Poruba 432, 972 11 Prievidza, za cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia
20.04.2021 Obchodná verejná súťaž. Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza- nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 924,58m2 (foyer 361,28 m2, kinosála 404,20 m2, ostatné priestory 159,10 m2), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2.
08.04.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom  nájmu  je časť  nebytových  priestorov nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza-prízemie stavby so súpisným číslom460 vedenej na liste vlastníctva č. 1ako Zimný štadión nachádzajúcejsa na pozemku parcela registra C KN č. 3977/3 zastavaná plocha anádvoriesvýmerou 4665 m2, vzmysle priloženého nákresu, ktorý tvorí prílohutohto zámeru, pričom predmetom nájmu nie je bufet a priestory vyznačené v tomto nákrese červeným krížikom, pre Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom Kdolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 na účel zriadenia  aprevádzkovania  vakcinačného  centra, za  podmienok –nájomného na dobu určitú od 27.04.2021do 31. 08. 2021 vnasledovnej štruktúre.
01.04.2021 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01. 02. 2021 na základe uznesenia MsZ č. 27/21 zo dňa 25. 01. 2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to:
- Objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku
31.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 321/2, záhrada s výmerou 70 m2 , vedený na LV č. 591, pre Ing. Miroslava Zajaca a manželky Andrei Zajacovej, spoločný trvalý pobyt S. Chalupku 338/13, Prievidza, za cenu 5,00 €/m2 na záhradkárske účely.
24.03.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Predmetom nájmu je časť nebytových priestorov nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby súpisné číslo 460 vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako Zimný štadión nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra C KN č. 3977/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 665 m2, a to: - prízemie predmetnej stavby Zimného štadiónu v zmysle priloženej grafickej situácie okrem priestoru bufetu a modrých častí vyznačených v grafickej situácií, pre Trenčiansky samosprávny kraj, na účel zriadenia a prevádzkovania vakcinačného centra, za podmienok – nájomného na dobu určitú od 10. 04. 2021 do 31. 08. 2021 v nasledovnej štruktúre
09.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa –zámenou nehnuteľného majetku - podľa prílohy - zámena Mesto prievidza a TSK
04.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5098/4 zastavané plochy a nádvorie výmerou 44 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod č. 35/21 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Ščípu trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
04.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5098/3 zastavané plochy a nádvorie výmerou 24 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod č. 35/21 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Daniela Plaštiaka trvalý pobyt Športová ul. 14/53, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
23.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti nehnuteľností v k. ú. Prievidza: parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 1940/2, vedeného na LV č.1; parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2, odčlenený z pozemku parcela registra EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652; parcela registra CKN č. 1941/3 vo výmere 1 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483; parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483; všetky pozemky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom 32/2020-PD, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, pre Slovenskú republiku, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za cenu 70,00 €/m2, za účelom scelenia pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi.
23.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú časti nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, odčlenené geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 30.10.2013.
16.02.2021 Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 20.01.2021 na základe uznesenia MsZ č. 345/20 zo dňa 07.12.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je majetok mesta Prievidza v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na pozemku parcele registra C KN č. 1940/1 v k. ú. Prievidza - nebytový priestor v celkovej výmere 530 m², ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, šatne a priľahlých chodieb, pre spoločnosť Laser therapy, k.s. so sídlom Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava – Ružinov
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť, majetok mesta Prievidza v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 36 691 291, a to na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, za podmienok – nájomného vo výške 1 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov špecifikovaných v tabuľke č. 4 pre potreby stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2 pre potreby stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“,
2.2.2021 Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži
2.2.2021 Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha s výmerou 2629 m2, Geometrickým plánom č. 301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku, trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely.
1.2.2021 Predmet obchodnej verejnej súťaže: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14,
29.1.2021 Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu
22.1.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/248, o