Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN č. 3081/10, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2 ), pre Jozefa Baleja a Moniku Tomášikovú, obaja trvalý pobyt Prievidza, Gramantíka č. 26, každému v podiele ½ k celku, na  účel zriadenia predzáhradky, za cenu  20,00 €/m2. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 1755/1, orná pôda s výmerou 67 m2, v celosti, za cenu 5,00 €/m2, Pavlovi Milatovi, trvalý pobyt Hlavná ulica 503/81, Sebedražie, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8065/3, záhrada s výmerou 261 m2 záhrada s výmerou 280 m2, na ktorú LV nie je založený), pre Margitu Cagáňovú, trvalý pobyt Urbárska ulica 946/8, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 467/1, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 85 m2, za cenu 10 €/m2, pre Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 183/34, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Marián Grič – Motopres, Prievidza ico_pdf_46
05.01.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – AKKRAM, s.r.o. – Motopres, Prievidza

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.