Predaj a prenájom majetku


Dátum zverejnenia Celý dokument
12.10.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – technické zhodnotenie stavby kultúrneho domu v Malej Lehôtke – realizácia podhľadu, ktorý slúži na účel zabezpečovania a vykonávania kultúrnych a spoločenských činností, alebo im podobným činnostiam, vrátane sprievodných akcií, pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 4, t. j. ročného nájomného za majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
12.10.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – verejné osvetlenie pri bytovom dome č. 2903/21 a 23 na Gazdovskej ulici v Prievidzi, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov   č. 1 až č. 26, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
11.10.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v K. ú. Prievidza, vedenej na LV 9041, vo výmere 23,25 m2.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5 m2, na Ulici Ľ. Ondrejova, pre Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s 3 – mesačnou výpovednou lehotou.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 6 m2, na Námestí slobody, pre Jána Gajdu, trvalý pobyt Poľná ul. 491/44, Prievidza, na účel umiestnenia stánku s využitím na požičiavanie a brúsenie korčúľ počas prevádzkovania ľadovej plochy, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu určitú od 05.12.2017 do 08.01.2018.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5511/3, diel č. 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 (pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou),  Geometrickým plánom č. 31562388-125-97/208 (položka úradného overenia číslo 581/97),  pre Ivana Ondrejku a manželku, spoločne trvalý pobyt Poľná ul. č. 78, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel zarovnania pozemku so susedmi.
09.10.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka,  pozemok parcela registra C KN č. 640/2, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 90 m2, odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 151, záhrady s výmerou 586 m2 (parcela registra C KN č. 640, ostatná plocha s výmerou 755 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený)  a pozemok  parcela registra C KN č. 644/17, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, odčlenený z pozemku parcela  registra E KN č. 2516/1, ostatné plochy s výmerou 1 916 m2 (parcela registra C KN č. 644/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 683 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený), obidva pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1599, zamerané Geometrickým plánom č. 160/2017, vypracovaným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 13.07.2017,  overeným Ing. Strapatou Katarinou dňa 20.07.2017 pod č. 741/2017, pre  Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel scelenia pozemkov.
09.10.2017 Vyhodnotenie OVS
2.10.2017 OVS -prenájom nehnuteľnosti na zverejnenie. Účel využitia:prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie
11.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú.Prievidza, parcela registra C KN č. 2903/6, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 66m 2 , zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 7.09.2017 pod č. 953/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 11 – 3814/70, ostatná plocha s výmerou 359 m 2 , uvedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Slovenský rybársky zväz – Mestskú organizáciu Prievidza, so sídlom Bottova ul. 5, Prievidza, za cenu 20 €/m 2 , na účel rozšírenia záhrady.
11.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú.Prievidza, parcela registra C KN č. 2903/7, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 67m 2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2017, vyhotoveným PatriciusomSovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa7.09.2017 pod č. 953/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 11 – 3814/70, ostatná plochas výmerou 359 m 2, uvedený na liste vlastníctva č. 10652, pre Helenu Pavecovú, trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, za cenu 20 €/m 2 , na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 20 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Gazdovská ul. 1338/13, Prievidza, na účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, počas prevádzky mobilnej plochy, za podmienok nájomného vo výške 0,02 €/m2/deň na dobu určitú od 1.12.2017 do 01.01.2018 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 370/67, orná pôda s výmerou 2 865 m2 v celosti, č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171 m2 v celosti, č. 370/26, záhrady s výmerou 124 m2 v celosti a č. 370/24, záhrady s výmerou 48 m2 v celosti, pozemky spolu s výmerou 3 208 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre  Ing. Jozefa Somolániho a manž., spoločne trvalý pobyt Hečkova ul. č. 1210/27, Bojnice, v podiele ½ k celku a pre Vlastu Šrámkovú, trvalý pobyt Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, Dolné Vestenice, v podiele ½ k celku, za cenu 13,10 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8062/2, diel 1, orná pôda s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 8061/2, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 69 m2 a parcela registra C KN č. 8059/3, diel 3, orná pôda s výmerou 118 m2, spolu s výmerou 191 m2, všetky tri pozemky odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 1713/1, ostatné plochy s výmerou 505 m2, zamerané Geometrickým plánom č. 181/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 08.08.2017, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.08.2017 pod č. G1 846/2017, pre Jozefa Müllera, trvalý pobyt Sebedražská cesta č. 660/7, Prievidza, za cenu 25 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/13, ostatná plocha s výmerou 41 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Miloslava Jalakšu, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželku Katarínu, trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 663/10, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/12, ostatná plocha s výmerou 40 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Jaroslava Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 662/8, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 126/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 12. júna 2017 pod č. 599/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Janu Gregorovú a manžela, spoločne trvalý pobyt Záhradnícka ul. č. 611/2, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
08.09.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľ: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4756/11, ostatná plocha s výmerou 40 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 769/2, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú realizovať pevné oplotenie. Táto podmienka sa netýka živých plotov.
06.09.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8117, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 a parcela registra C KN č. 8120/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, pozemky spolu 17 813 m2, vo vlastníctve mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre AEROKLUB Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8, na účel riešenia modernizácie letiska, za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. ico_pdf_46
05.09.2017 OVS na  nájom nebytového priestoru 00.3 a 00.4 nachádzajúci sa v podchode na Ul. Matice slovenskej
05.09.2017 OVS na nájom  nebytového priestoru 00.2 nachádzajúci sa v podchode na Ul. Matice slovenskej
05.09.2017 OVS na predaj bytu na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi ico_pdf_46
05.09.2017 OVS na predaj bytového domu na Ciglianskej ceste v Prievidzi ico_pdf_46

Archív predaj a prenájom majetku