Predaj a prenájom majetku


Archív zverejnených dokumentov predaja a prenájmu majetku nájdete v príslušnej sekcii.

Dátum zverejnenia Celý dokument
08.04.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom  nájmu  je časť  nebytových  priestorov nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza-prízemie stavby so súpisným číslom460 vedenej na liste vlastníctva č. 1ako Zimný štadión nachádzajúcejsa na pozemku parcela registra C KN č. 3977/3 zastavaná plocha anádvoriesvýmerou 4665 m2, vzmysle priloženého nákresu, ktorý tvorí prílohutohto zámeru, pričom predmetom nájmu nie je bufet a priestory vyznačené v tomto nákrese červeným krížikom, pre Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom Kdolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 na účel zriadenia  aprevádzkovania  vakcinačného  centra, za  podmienok –nájomného na dobu určitú od 27.04.2021do 31. 08. 2021 vnasledovnej štruktúre.
01.04.2021 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01. 02. 2021 na základe uznesenia MsZ č. 27/21 zo dňa 25. 01. 2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza a to:
- Objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku
31.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 321/2, záhrada s výmerou 70 m2 , vedený na LV č. 591, pre Ing. Miroslava Zajaca a manželky Andrei Zajacovej, spoločný trvalý pobyt S. Chalupku 338/13, Prievidza, za cenu 5,00 €/m2 na záhradkárske účely.
24.03.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Predmetom nájmu je časť nebytových priestorov nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby súpisné číslo 460 vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako Zimný štadión nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra C KN č. 3977/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 665 m2, a to: - prízemie predmetnej stavby Zimného štadiónu v zmysle priloženej grafickej situácie okrem priestoru bufetu a modrých častí vyznačených v grafickej situácií, pre Trenčiansky samosprávny kraj, na účel zriadenia a prevádzkovania vakcinačného centra, za podmienok – nájomného na dobu určitú od 10. 04. 2021 do 31. 08. 2021 v nasledovnej štruktúre
09.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa –zámenou nehnuteľného majetku - podľa prílohy - zámena Mesto prievidza a TSK
04.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5098/4 zastavané plochy a nádvorie výmerou 44 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod č. 35/21 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Petra Ščípu trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
04.03.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5098/3 zastavané plochy a nádvorie výmerou 24 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod č. 35/21 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Daniela Plaštiaka trvalý pobyt Športová ul. 14/53, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely.
23.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti nehnuteľností v k. ú. Prievidza: parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 1940/2, vedeného na LV č.1; parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2, odčlenený z pozemku parcela registra EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652; parcela registra CKN č. 1941/3 vo výmere 1 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483; parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483; všetky pozemky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom 32/2020-PD, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, pre Slovenskú republiku, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za cenu 70,00 €/m2, za účelom scelenia pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi.
23.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú časti nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1, odčlenené geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 30.10.2013.
16.02.2021 Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 20.01.2021 na základe uznesenia MsZ č. 345/20 zo dňa 07.12.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je majetok mesta Prievidza v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na pozemku parcele registra C KN č. 1940/1 v k. ú. Prievidza - nebytový priestor v celkovej výmere 530 m², ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, šatne a priľahlých chodieb, pre spoločnosť Laser therapy, k.s. so sídlom Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava – Ružinov
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť, majetok mesta Prievidza v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 36 691 291, a to na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, za podmienok – nájomného vo výške 1 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov špecifikovaných v tabuľke č. 4 pre potreby stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64
05.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2 pre potreby stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“,
2.2.2021 Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži
2.2.2021 Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha s výmerou 2629 m2, Geometrickým plánom č. 301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku, trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely.
1.2.2021 Predmet obchodnej verejnej súťaže: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/14,
29.1.2021 Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mestského domu
22.1.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/248, ostatná plocha s výmerou 12 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/42 ostatná plocha s výmerou 11 325 m2 , Geometrickým plánom č. 48185655-228/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 27. 10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 14. 01. 2021 pod č. 1417/2020 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Murka a manželku Silviu spoločne trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 748/3B, 971 01 Prievidza do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku.
21.1.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, a to na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, za podmienok – nájomného vo výške 1 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.
20.1.2021 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza- nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2.