Technologický inkubátor


BIC-TI
Prievidza vznikla v roku 1993 ako verejno-prospešná inštitúcia, ktorej úlohou je vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie pre všestranný rozvoj a realizáciu podnikateľských zámerov
malých a stredných inovačných firiem.

ZÁMERY A CIELE BIC-TI
Jedným z hlavných cieľov BIC - TI Prievidza je vytváranie tzv. inkubátorových firiem prevažne inovačného charakteru, ktorým sú poskytované počas 3 – 5 rokov zvýhodnené služby, čím sa prispieva k vybudovaniu siete malých a stredných podnikov v mestách.
 

SLUŽBY
BIC - TI Prievidza ponúka prostredníctvom interných a externých pracovníkov začínajúcim podnikateľom a rozvíjajúcim sa firmám:
 • poradenstvo pri zakladaní firmy
 • pomoc pri spracovaní podnikateľských, finančných a marketingových plánov
 • hľadanie možností financovania podnikateľských zámerov
 • konzultácia v oblasti marketingu, manažmentu, výpočtovej techniky
 • získanie informácií zo zahraničných databáz
 • prezentácia firiem doma i v zahraničí
 • pomoc pri spracovaní účtovníctva v prvom roku činnosti firmy
 • kopírovacie služby
 • starostlivosť o inkubátorové firmy
 • poskytuje finančné prostriedky podnikateľským subjektom formou mikropôžičiek
 • poskytuje poradenstvo a spracováva žiadosti a projekty prezískanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov

 
POSTAVENIE V REGIÓNE
V rámci svojej činnosti BIC – TI Prievidza spolupracuje s významnými podnikmi a rozhodujúcimi zložkami regiónu ako VÚC Trenčín, mestské úrady, finančné inštitúcie. Spolupracuje so Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra.

BIC – TI PRIEVIDZA
Je nezisková organizácia založená na princípe partnerstva verejného a súkromného sektoru. Jej hlavným cieľom je prispievať k ekonomickému oživeniu svojho regiónu a zlepšenie kvality života prostredníctvom podporovania alebo vytvárania efektívnych aktivít a programov ekonomického rozvoja. Pracuje v oblasti: finančnej, priemyselnej, poľnohospodárstvo – potravinárskej, marketingu, ekológie, cestovného ruchu.

Činnosť:
 • zadávanie a spracovávanie projektov pre rozvoj regiónu
 • podpora rozvoja vzdelania a ľudských zdrojov
 • marketing a propagácia regiónu
 • spolupráca so zahraničnými agentúrami a nadáciami

POSTAVENIE V EURÓPE
Ako člen EBN / Európska sieť viac ako 1360 inovačných centier/. BIC – TI Prievidza spolupracuje s ostatnými BICmi a agentúrami v Európe, čím sa získava možnosť informačného prepojenia na malé a stredné podniky celej Európy. BIC – TI Prievidza sa aktívne zapája do medzinárodných projektov ako Ouverture, Spin-off, Cepac, štrukturálne fondy a iné.

AK MÁTE ZÁUJEM PODPOROVAŤ REGIONÁLNY ROZVOJ:
Č.ú.: 0371987684/0900

BIC – TI Prievidza
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVAKIA
Tel.:++421/46/5426733
Fax: ++421/46/542 67 33
IČO: 36 119 598
DIČ: 2021843362
Číslo účtu: 0371987684/0900