Zoznamy daňových dlžníkov


Názov a dátum zverejnenia Forma
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 - právnické osoby     
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 – fyzické osoby - podnikatelia      
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 - fyzické osoby   

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2019..

Zverejnení sú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.