Zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre


Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný  formou vývozu 120 litrovej nádoby. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad obdrží domácnosť na základe podania „Žiadosti o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO)“ oddelenie výstavby a ŽP. Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len „nádoba na BRO“) je hnedej farby a je do nej povolené ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie  a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Zakázané je do hnedej nádoby na BRO ukladať iné odpady napr. zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne.

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude zabezpečený v mesiacoch marec až november 1x týždenne v rovnaký deň ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby).

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajneroch ostávajú zachované. Termíny zberu konárov budú zverejňované obvyklým spôsobom.

Do nádoby na BRO je povolené ukladať BRO v množstve zodpovedajúcemu kapacite nádoby na BRO (120 l) resp. kapacite jedného vreca na BRO. V prípade vzniku väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu ako je kapacita nádoby resp. jedného vreca, je odobratie BRO zabezpečené po predložení dokladu totožnosti v prevádzke zberného dvora na Garážovej 1 v Prievidzi v jeho prevádzkovom čase. (Po - Pi: 8,00 h. – 16,00 h., So: 8,00h – 13,00 h., Ne: neprevádzkuje sa).