Separácia odpadov v častiach s individuálnou bytovou výstavbou.


Kalendár zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v roku 2018 (IBV)

Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v časti s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu plastových vriec jedenkrát mesačne. Jednotlivé časti mesta sú zaradené do Harmonogramu zberu s presným termínom zvozu vyseparovaných zložiek.

Ide o separáciu plastov (žlté vrece), skla (zelené vrece), papiera (modré vrece), viacvrstvových kombinovaných materiálov (nápojové obaly – mlieko, džús...), kovových obalov a kovov (čierne vrece).

Mesto Prievidza na zavedenie separovaného zberu získalo dotáciu z Recyklačného fondu, kde sa zaviazalo plniť záväzné limity množstiev jednotlivých vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, preto je potrebná pomoc každého obyvateľa na znížení zaťaženia životného prostredia separovaním odpadu.

V roku 2017 bude prebiehať zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v IBV nasledovne:

Zberový okruh č. 1 (štvrtok)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová , Podjavorinskej, Sitnianského, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mlynská, Tkáčska, Obuvnícka, Súkennícka, Klampiarska, Garbiarska, L. Štúra, Sládkoviča, Duklianska, Bojnická, Priechodná, Zadná, Stredná, Úzka, Riečna, Letisková, Átriová, Š. Závodníka, J. G. Tajovského, R. Jašíka, Tenisová, J. Kollára, M. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, Májová, Ciglianska, Sebedražská, Tulipánová, Snežienková, Nezábudková, Klinčeková, Fialková, Astrová, Narcisová, Konvalinková, Nedožerská, Slnečná, Na záhumní, Pod horou, Veľkonecpalská, Poľná, Malonecpalská

Zberový okruh č. 3 (sobota)

Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mariánska, Medzibriežková, Puškinova, Necpalská, Slančíkovej, Jánošíková, Kuzmányho, Odbojárov, Rovná, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Novackého, Koncová, J. Gramantíka, S. Mečiara, J. Záborského, M. Benku, Medveckej, Partizánska, C. Majerníka, Veterná, Prírodná, Včelárska, Hrnčiarska, Smreková, Rakytová, Lipová, Jedľová, Jaseňová, Hrabová, Bôrová, Buková, Dubová, Staničná, Železničiarska, Traťová, Kvetná, Krátka, Športová, Lúčna, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Vinohradnícka, Záhradnícka, Povstalecká, Stavbárov

Kontakt: MsÚ Prievidza 046/ 5179 625
Kontakt: T+T, a.s.: 0905 335 399, 0905 335 398

Zberný dvor

Odpady, ktoré z dôvodu ich veľkosti nie je možné odhodiť do na to určených nádob, je možné odovzdať do zberného dvora pre Prievidzu na adrese :

Zberný dvor T+T, a.s.
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. číslo: +421 905 335 398
Web: http://www.t-t.sk

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa