Referát obchodu a cestovného ruchu


Názov a dátum zverejnenia Formát
PREVÁDZKARNE NA ÚZEMÍ MESTA
Oznámenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta rtf_file_extension_45
Oznámenie o zmene údajov o spoločnosti rtf_file_extension_45
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne na území mesta rtf_file_extension_45
ATRAKCIE, ZÁBERY VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR
Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka
TRHY, AMBULANTNÉ PREDAJE
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánku s trvalým stanovišťom
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Prievidza rtf_file_extension_45
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)
Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
MESTSKÉ STÁNKY NA PRENÁJOM
Žiadosť o dočasné prenechanie hnuteľného majetku – mestských predajných stánkov
Protokol o odovzdaní/prevzatí predajných stánkov mesta
PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY ( Veľkonočné trhy,  Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých a Vianočné trhy)
Formuláre sú zverejnené na http://www.prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/ k dátumu konania podujatia.