Oddelenie daní a poplatkov


I

Názov a dátum zverejnenia Formát
F 301-0 Miestna daň za ubytovanie - vyúčtovanie daň.povinnosti
F 295-1 Oznámenie  zmeny údajov na  poplatku za KO PO
F 294-1 Oznámenie zmeny údajov  na  poplatku za KO FO
F 298 -1 Oznámenie údajov k plateniu poplatku za KO podnikatelia a právnické osoby
ico_xls_46
F 296-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO s TP alebo PP v PD
ico_xls_46
F 297-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO - TP mimo PD
F 287-1 Odpustenie poplatku za KO
F 304-0 Prihláška psa do evidencie mesta Prievidza
F 293-1 Žiadosť na oslobodenie od dane za psa
F 302-0 Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku
F 303-0 Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch
Zverejnené 20.1.2014

Tlačivá – k vydaniu rybárskeho lístka Formát

Správne poplatky Rybárske lístky

Zverejnené 13.08.2012
ico_pdf_46
F 371 - Žiadosť o vydanie rybárskeho  lístka

F 322-0 Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Zverejnené 05.09.2012
ico_pdf_46
F 321-0 Plnomocenstvo - rybárske lístky
Zverejnené 05.09.2012
F 320-0 Súhlas zák. zástupcu dieťaťa na vydanie rybárskeho lístka+plnomocenstvo
Zverejnené 05.09.2012

 
USMERNENIE pre: VIDEOHRY, RULETY
 
Prehľad povinností:                   
a) predloženie hlásenia mestu a úhrada: k 01. 05. a k 31.12.           
b) zmeny v počtoch strojov: odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie o zmene    
 
c) RULETY úhrada min. 900,-€/1 ks/rok.. 2,50€/1deň/1ks
   VIDEOHRY úhrada min. 800,- €/ 1ks/rok.. 2,20 €/1deň/1ks            
d) do 31.03. predloženie ročného vyúčtovania (RV) odvodov mestu  za predchádzajúci kalendárny rok
e) úhrada nedoplatku (rozdiel vyúčtovania RV a uhradených preddavkov) do 30 dní po potvrdení RV
 
c) úrok z omeškania (0,1% x dlžná suma x počet dní omeškania)       
 
Podľa § 54 ods. 2 zák. č. 171/2005 Z. z. úrok z omeškania sa neuloží, ak nepresiahol v úhrne 5€/rok. Úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor.       
     
Číslo účtu mesta Prievidza pre úhradu odvodov z prevádzkovania hazardných hier (rulety, videohry):

- účet je vedený vo VÚB, a. s.
Číslo účtu         16 626 382/0200
IBAN               SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC kód            SUBASKBX
variabilný symbol: 292 008 03.