Oddelenie daní a poplatkov


I

Názov a dátum zverejnenia Formát
F 301-0 Miestna daň za ubytovanie - vyúčtovanie daň.povinnosti
F 295-1 Oznámenie  zmeny údajov na  poplatku za KO PO na rok 2015
F 294-1 Oznámenie zmeny údajov  na  poplatku za KO FO na rok 2015
F 298 -1 Oznámenie údajov k plateniu poplatku za KO podnikatelia a právnické osoby
ico_xls_46
F 296-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO s TP alebo PP v PD na rok 2016 ico_xls_46
F 297-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO - TP mimo PD na rok 2016
F 287-1 Odpustenie poplatku za KO

F 304-0 Prihláška psa do evidencie mesta Prievidza
F 293-1 Žiadosť na oslobodenie od dane za psa
F 302-0 Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku
F 303-0 Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch
Zverejnené 20.1.2014

HAZARDNÉ HRY – výherné prístroje

Formát
F 341-0 Žiadosť - udelenie licencie na prevádzkovanie výherných prístojov  a DOKLADY rtf_file_extension_45
F 340-0 Žiadosť - zmena licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov rtf_file_extension_45

HAZARDNÉ HRY – kurzové stávky, videohry a rulety Formát
F 330-0 Žiadosť - súhlas s umiestnením stávkovej kancelárie
F 324-0 Hlásenie - 0,5% odvodu z hernej istiny  - kurzové stávky (hazardné hry – stávkové hry) rtf_file_extension_45
F 339-0 Žiadosť - vyjadrenie sa k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier rtf_file_extension_45

Číslo účtu pre úhradu odvodov (RULETY A VIDEOHRY) a základné povinnosti prevádzkovateľa

Povinnosti podľa § 37 ods. 7 zákona č. 171/2005 Z. Z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov:

1) zasielanie hlásenia o počte hazardných hier k 01.01. a k 01.07. podaného obci do 15 dní od uvedených dátumov

2) a úhrada odvodov k 01.05. a k 01.09. na účet mesta (do rozpočtu obce):
- RULETY (podľa § 37 ods. 1 písm. k) zákona č. 171/2005 Z. z.) .... 900,-€/1 ks/rok (t.j. 450,-€ k 1.5. a k 1.9.)
- VIDEOHRY (podľa § 37 ods. 1 písm. l) zákona č. 171/2005 Z. z.) .... 800,-€/1 ks/rok (t.j. 400,-€ k 1.5. a k 1.9.)

Číslo účtu mesta Prievidza pre úhradu odvodu (rulety, videohry): 16626382/0200 - účet je vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC kód: SUBASKBX variabilný symbol: 292 008 03.

Pozn.: podľa § 54 ods. 2 zákona č. 171/2005 sa úrok z omeškania uloží ak presiahol v úhrne 5 €/ rok.
Informácie o úhrade odvodov (rulety a videohry) na stiahnutie rtf_file_extension_45

Tlačivá – k vydaniu rybárskeho lístka Formát

Správne poplatky Rybárske lístky

Zverejnené 13.08.2012
ico_pdf_46

F 322-0 Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Zverejnené 05.09.2012
ico_pdf_46
F 321-0 Plnomocenstvo - rybárske lístky
Zverejnené 05.09.2012
F 320-0 Súhlas zák. zástupcu dieťaťa na vydanie rybárskeho lístka+plnomocenstvo
Zverejnené 05.09.2012