Dotácie na podporu športu z rozpočtu mesta


Dotácie z rozpočtu mesta Prievidza sa od 1. januára 2013 prideľujú na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza. Dotácie sa podľa VZN 131/2012 poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v rámci procesu schvaľovania rozpočtu schvaľuje výšku finančných prostriedkov s určeným účelom použitia na poskytovanie dotácií ako Dotačný program v príslušných programoch rozpočtu mesta - v oblasti športu v rozpočtovom programe Programe 10: ŠPORT. Žiadosti o poskytnutie dotácie pre subjekty v oblasti športu prerokúva Komisia športu pri MsZ v Prievidzi. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre konkrétny subjekt, konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia schvaľuje na základe odporučeného návrhu príslušnej komisie MsZ mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta.

Termíny podávania žiadostí

Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie:
a) v termíne do 30. 9. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. polroku  nasledujúceho kalendárneho roku,
b) v termíne do 31. 3. v príslušnom kalendárnom roku na aktivity, ktoré sa budú konať v 2. polroku príslušného kalendárneho roku,
c) v mimoriadnych prípadoch aj mimo termínov uvedených v bode 7 a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom období.

Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené aktivity.

Len na určenom formulári

Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti na určenom formulári (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). Žiadosť sa spolu s prílohami (viď. § 5 ods. 1 - 4 VZN č. 131/2012) zasiela poštou na adresu mesta alebo sa podáva do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom podacej pečiatky s dátumom podania. Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č. 1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť patrí a bude ju prerokovávať.

Predkladané doklady, uvedené v § 5, bode 1. písm. b) a c) VZN 131/2012, musia byť originály alebo overené kópie. Mesto uzná aj kópie týchto dokladov, ak žiadateľ v deň predloženia žiadosti do podateľne MsÚ predloží kópie dokladov zamestnancovi mesta v príslušnom útvare, ktorý plní funkciu zapisovateľa príslušnej komisie MsZ, a ktorý overí svojim podpisom a dátumom zhodnosť kópií s originálom. Žiadateľ predkladá doklady uvedené v bode 1. písm. a), b) a c) vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie. Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže namiesto dokladov uvedených v bode 1. písm. a), b) a c) predložiť notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.

Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012) ico_doc_46
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 2 k VZN č. 131/2012)
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej  z rozpočtu mesta (Príloha č. 5 k VZN 131/2012)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1 ico_pdf_46
Prílohy VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v archíve ZIP ts_46