Dokumenty v oblasti športu


1. Koncepcia  športu v meste  Prievidza na roky 2011 - 2015:

Koncepcia športu v meste Prievidza vyplýva z §6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzuje na Koncepciu športu v meste Prievidza z predchádzajúcich rokov.

Pôsobnosť koncepcie športu sa vzťahuje na vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport organizovaný a prevádzkovaný v aglomerácii mesta Prievidza. Koncepcia športu sa nevzťahuje na spravovanie majetku športových klubov, ak nie je ďalej uvedené inak, a na investičné aktivity klubov.

2. Zásady podpory:

Mestská rada v Prievidzi dňa 13.12.2005 schválila uznesením číslo 527/2005 základný dokument "Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza, ktoré riešia určitý koncepčný zámer mesta pri podpore a spolupráci činnosti športu, telovýchovy a turistiky v meste.

Na základe záverov a analýzy účinnosti všeobecných zásad ako aj zásad z rokov 2006 a 2007, komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi stanovuje Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008.

Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008 stanovujú úlohy strategického plánu a podmienky finančnej podpory pre rok 2008.

Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008 nadobúdajú účinnosť od 1.1.2008.

3. Celoštátne dokumenty v danej oblasti:
Podrobné informácie a dokumenty nájdete na adrese: http://www.minedu.sk/

4. Zákon 479/2008 – verejné telovýchovné podujatia:

5. Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia: