3. Sociálne služby


a) Opatrovateľská služba :

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí (v domácnosti) fyzickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 Tlačivo žiadosti na stiahnutie: TU

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2018 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2017 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2016 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2015 ico_pdf_46

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.00 h. Opatrovateľská služba sa v prípade, že žiadateľ je osamelý, nemá žiadnych príbuzných  poskytuje podľa potreby aj v čase od 15.00 h – 21.00 h, aj v sobotu, v nedeľu a vo sviatok do doby umiestnenia žiadateľa v zariadení pre seniorov alebo v inom zariadení sociálnych služieb.

Zoznam úkonov zabezpečovaných opatrovateľskou službou na stiahnutie: TU

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v hodinách za deň :

a) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 7.00 h – 15.00 h v sume 1,20 €/hodina pre obyvateľa s trvalým pobytom v meste Prievidza,
b) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 7.00 h – 15.00 h v sume 2,00 €/hodina pre obyvateľa s prechodným  pobytom v meste Prievidza,
c) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 15.00 h – 21.00 h v sume 1,60 €/ hodina pre obyvateľa s trvalým pobytom v meste Prievidza poskytovanej sociálnej služby,
d) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 15.00 h – 21.00 h v sume 2,20 €/hodina pre obyvateľa s prechodným pobytom v meste Prievidza poskytovanej sociálnej služby,
e) v sobotu, v nedeľu a vo sviatok v sume 2,50 € poskytovanej sociálnej služby.
f) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 7.00 h – 15.00 h v sume 2,50 €/ hodina pre ostatné fyzické osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu v meste.

Kontakt:

Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14, Prievidza (3. posch.)
Mgr. Michaela Bevelagua – referentka pre opatrovateľskú službu
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406, 0904 752 667
Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk , mariana.mazanova@prievidza.sk

b) Prepravná služba :

Prepravná  služba  je  sociálna  služba  poskytovaná  fyzickej  osobe  s  ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým, respektíve prechodným  pobytom  na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe  nepriaznivým zdravotným  stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine  alebo  po  schodoch  a obmedzenou  schopnosťou orientácie.

 Tlačivo žiadosti na stiahnutie: TU

Kontakt:

 • Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej, posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
 • Tel: 046/ 51 79 404, 0904 752 669
 • Email: emilia.cavojska@prievidza.sk

Prepravná služba sa poskytuje na území miest Prievidza a Bojnice v pracovných dňoch  v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 h do 15.00 hod. a v piatok od 7,00 do 13,00 hod. Mimoriadne je možné poskytnúť túto službu aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja po odporúčaní príslušného  vedúceho odboru MsÚ.

 

Objednávku na prepravnú službu nahlasuje fyzická osoba najmenej 24 hodín vopred     osobne alebo telefonicky dispečerovi sociálneho taxíka na tel. číslo: 046/51 79 402 v čase od 7,00 do 10,00 hod. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je : 0,30 € / km.

Dispečing prepravnej služby

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2018 ico_pdf_46

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na prepravnú službu podľa zákona 448/ 2008 Z. z. v platnom znení za rok 2017 ico_pdf_46

c) Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov :

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :

a)     dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo

b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie  o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu   žiadateľa.  Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a žiadosti o prijatie do Zariadenia pre seniorov sa podávajú na mestskom úrade.

Tlačivo žiadosti na stiahnutie: TU

Mesto Prievidza zároveň vedie evidenciu žiadateľov o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov. Žiadatelia sú prijímaní do zariadenia pre seniorov na základe IS č. 61 o postupe o prijímaní občanov do ZSS.

Kontakt:


 • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
 • Priemstav, 5. poschodie, budova B,
 • Hviezdoslavova 3, Prievidza
 •  Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej, posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
 •  Tel: 51 79 404, 0904 752 669
 •  Email: emilia.cavojska@prievidza.sk

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Prievidza podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Prílohou k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho majetku. Poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Ďalšie informácie na: www.zps-prievidza.sk

Kontakt:

 • Zariadenie pre seniorov
 • ul. J. Okáľa 6, Prievidza
 • Tel: 046/519 93 15 – riaditeľ, 046/519 93 19 – sociálny pracovník

d) Sociálna služba poskytovaná v Útulku :

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá  zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, sa poskytuje :

a)  ubytovanie na určitý čas,

b)  sociálne poradenstvo,

c)  nevyhnutné  ošatenie a obuv.

Utvárajú sa podmienky na:

a)  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

b)  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

c)  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

d) záujmovú činnosť.

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za ubytovanie.

Kontakt:

 • HARMÓNIA n.o. (nezisková organizácia)
 • Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
 • IČO: 36119679
 • Tel.: 0907 798 626
 • E-mail: kvrablova67@gmail.com
 • Štatutárny organ: Katarína Vráblová

Útulok:

 • Košovská cesta 15
 • 971 01 Prievidza

e) Odľahčovacia služba :

Odľahčovacia služba je sociálna služba,  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a  poberá peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z .z. počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.

Poskytuje sa fyzickej osobe:

a)     v pracovných dňoch najmenej 12 hodín denne formou opatrovateľskej služby v domácnosti fyzickej osoby;

b)     viac ako 12 hodín denne  formou pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby.  Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí  fyzická osoba podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.

Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby     výška úhrady je určená v sume 2,00  €/ hodina.

Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou pobytovej služby  v ZpS spôsob a výška úhrady sa určí v zmysle  VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Kontakt:

 • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
 • Priemstav, 5. poschodie, budova B,
 • Hviezdoslavova 3, Prievidza
 • Mgr. Michaela Bevelagua – referent pre opatrovateľskú službu
 • Tel: 046/51 79 406, 0904 752 667 
 • Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk

f) Denné centrum :

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,

b)     zabezpečuje záujmová činnosť.

V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).

Mesto Prievidza zriadilo 6 denných centier:

1.  Denné centrum Píly

Bojnická cesta 21, Prievidza tel. kontakt: 046/541 22 10

2.       Denné centrum  Bôbar

Ulica T. Vansovej 16, Prievidza tel. kontakt: 046/542 25 60

3.       Denné centrum Necpaly

Veĺkonecpalská 75/4, Prievidza, tel. kontakt: 0908 791 708

4.       Denné centrum Malá Lehôtka

M. Mišíka 10, Prievidza, tel. kontakt: 046/ 542 30 80