2. Sociálno - posudková činnosť


Sociálno -  posudková činnosť vykonáva posúdenie fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z.o sociálnych službách. Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu alebo na službu poskytovanú v zariadení pre seniorov.

 

Po podaní žiadosti sociálny pracovník vykoná návštevu v domácnosti  žiadateľa za účelom posudzovania individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Následne posudzujúci lekár vydá lekársky posudok a určí stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. 

Sociálny pracovník vypracuje na základe sociálneho a lekárskeho posudku posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada posúdená fyzická osoba o uzavretie zmluvy na konkrétnu sociálnu službu (opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov)

 Tlačivá na stiahnutie: TU

 Kontakt:

  • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
  • Námestie slobody 14, Prievidza
  • Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej a posudkovej činnosti
  • Tel: 51 79 404, 0904 752 669