Matričný úrad


Vedie evidenciu:

1/ uzavretých manželstiev

Snúbenci k žiadosti o uzavretie manželstva predkladajú najmenej 7 dní vopred tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • rozvedení – právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovci – úmrtný list

Cudzinec je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave – nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Bližšie informácie snúbencom poskytne matričný úrad osobne, telefonicky resp. elektronickou poštou.

2/ úmrtí

Pozostalí predkladajú matričnému úradu:

 • všetky vyhotovenia listu o prehliadke mŕtveho
 • občiansky preukaz zomrelého

3/ narodených detí

Rodič dieťaťa predkladá matričnému úradu:

 • platný občiansky preukaz

Zabezpečuje:

A/ zamatrikovanie uzavretia manželstva v cudzine:

matričnému úradu treba doložiť:

 • cudzinecký sobášny list
 • platný občiansky preukaz resp. cestovný pas

podľa stavu: rozvedení – právoplatný rozsudok o rozvode; vdovci – úmrtný list

B/ zamatrikovanie narodenia a úmrtia v cudzine:

pri narodení žiadateľ predkladá:

 • cudzinecký rodný list dieťaťa
 • slobodná matka aj svoj rodný list, vydatá sobášny list
 • podľa stavu žiadateľa všetky doklady uvedené pod bodom A)
 • platný obč. preukaz resp. cestovný pas

pri úmrtí sa matričnému úradu predkladá:

 • cudzinecký úmrtný list                                
 • podľa stavu zomrelého všetky doklady uvedené pod bodom A)        
 • platný obč. preukaz resp. cestovný pas žiadateľa

Cudzinecké doklady musia byť opatrené príslušnými overeniami a preložené do jazyka slovenského súdnym tlmočníkom.

Bližšie informácie podá matričný úrad osobne, telefonicky resp. elektronickou poštou.

C) vydáva potvrdenie o zmene mena a priezviska

žiadateľ predkladá

 • platný občiansky preukaz
 • ďalšie doklady individuálne, podľa druhu zmeny mena a priezviska

D) vystavuje druhotný matričný doklad

žiadateľ predkladá platný občiansky preukaz

Poplatky:

Vystavenie druhotného matričného dokladu: 5 eur
Náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín: 30 eur
Náhrada za obrad mimo určenej obradnej miestnosti: 70 eur

Okrem uvedených náhrad je matričná agenda spoplatňovaná podľa Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.

Kontakt:

Mestský úrad, odbor starostlivosti o občana
Námestie slobody 14
Prievidza 971 01
Tel. kontakt: 046 / 5179 420
E-mail: tamara.skorvankova@prievidza.sk, elena.brodzianska@prievidza.sk