Z našej činnosti


Súťaž v letnom reze


Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so  SOŠ obchodu a služieb - ,, Kalina,, organizuje súťaž v letnom reze dňa 26.8.2017 o 9.00 hod. v areáli školy.

Program :  1. Otvorenie, evidencia súťažiacich
               2. Inštruktáž k letnému rezu
               3. Súťaž v reze jabloní po zmladzovacom reze – 2 stromy
               4. Vyhodnotenie a odovzdanie cien
               5. Záver

 Podmienky súťaže :
- Súťaže sa môžu zúčastniť členovia ZO SZZ z okresu Prievidza – max. 4 za jednu ZO
- Hodnotiacu komisiu menuje OV SZZ
- Víťazi budú odmenení vecnými cenami a diplomom
Prihlásiť sa môžete tajomníkovi OV SZZ p.Polcerovi na č.t. 0904 315446, 0911 315446, alebo na emailovej adrese : ovopol@atlas.sk najneskôr do 20.8.2017.
Tešíme sa na Vašu účasť        
Emil  Pastierik – predseda OV SZZ

Prievidzská kytica

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestským úradom usporiadal  už 31.ročník v aranžovaní živých kvetov o pohár primátorky mesta Prievidza. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl, jedna stredná  a jedna špeciálna škola.

Celkovo 39 žiakov a študentov si donieslo živé kvety a tie v časovom limite naaranžovali podľa vlastného vkusu. Komisia následne vyhodnotila jednotlivé kytice.
Na 1. Mieste v súťaži ZŠ sa umiestnila Pravdová Katarína zo zš Bystričany, na 2.mieste Arvová Romana zo zš Energetikov z Prievidze, na 3.mieste Šimurková Diana zo zš Rastislavova z Prievidze. Zo stredných škôl  na 1.mieste skončila Ličková Katarína, na 2. Mieste Kalisová Helena, na 3. Mieste Minárová Denisa – všetky zo SOŠ Kalina. Zo špeciíalnej školy na 1.mieste sa umiestnila Tisajová Lívia z Handlovej. Súťažiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Na záver predseda OV SZZ  Pastierik Emil všetkým poďakoval za veľmi pekné kytice, ktoré spravili a poprial im mnoho úspechov.

Mladé floristky dosiahli úspech  v aranžovaní

Republikový výbor SZZ zorganizoval celoslovenskú amatérsku súťaž v aranžovaní v Trenčíne v rámci výstavy Záhradkár. Náš okres reprezentovali žiačky zo základnej školy z Bystričian.

Súťažilo sa v 2 kategóriach na tému – jarný venček a jarný pozdrav- 11 až 15 ročné. Aj napriek tomu , že sa takejto súťaži zúčastnili prvý krát umiestnili sa na druhom mieste – Karolína Radosová a na treťom mieste – Kristína Šteinerová . Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí aj p. učiteľke Mgr.Šteinerovej, ktorá žiačky na súťaž dobre pripravila. Bola vyhodnotená aj súťaž v maľovaní na tému ,,Príroda okolo nás,,. Výkresy boli posielané na RV SZZ , kde boli najkrajšie vybrané a vystavené na výstavisku. Na peknom ôsmom mieste sa umiestnila Terezka Tirindová  zo ZŠ Dobšinského z Prievidze. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu .

 Miloš Polcer  tajomník OV SZZ

Záhradkari súťažili v reze stromčekov

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb zorganizoval 11.3.2017 v areáli školy súťaž v reze. Akcie sa zúčastnilo 20 súťažiacich z 8 ZO SZZ. Každý súťažiaci musel orezať 2 stromy v časovom limite 60 minút.

Pred rezom bola urobená inštruktáž s názornou ukážkou, ktorej sa zúčastnili aj občania, ktorí mali záujem o rez. Rez bol zameraný hlavne na zníženie korún, zmladenie, opravný rez. Komisia hodnotila rez anonymne – stromy boli označené číslami, ktoré si vylosovali súťažiaci.
Na 1.mieste sa umiestnil - Fodora Boris zo ZO D.Vestenice, na 2.mieste –Adámik Milan zo ZO Opatovce nad Nitrou, na 3.mieste – Klinga Radoslav zo ZO Sad 600 ročnice.
V súťaži družstiev na 1.mieste - ZO Opatovce nad Nitrou.
Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Záhradkári pomohli škole pri reze a naoplátku pán riaditel zabezpečil bohaté občerstvenie. Spokojnosť s uvedenou akciou vyjadrili na záver predseda OV SZZ aj pán riaditeľ SOŠ obchodu a služieb.

Text: Miloš Polcer tajomník OV SZZ

   

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2017.
1,Porada predsedov ZO  z okr.Prievidza
T: 14.1.2017                                       
Z: predseda OV
2,Okr.súťaž v reze ovoc.stromov  na SŠ  HSaO  Kalinčiaka Prievidza

T: 11 alebo 18.3.2017                              
Z: tajomník OV
3,Okr.poradňa ochrany rastlín
T: 3.4. až28.9.2017                                
Z: Ing.Šidová
4,Vedomostná súťaž žiakov v Bojniciach
T: 15.5.2017                                       
Z: tajomní k+ pokladník OV
5,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov/Prievidzká kytica/-pohár prim.Prievidze
T: 5.6.2017                                        
Z: predseda + podpredseda OV
6,Okr.súťaž v letnom reze kôstkovýn /miesto bude upresnené /
T: 26.8.2017                                       
Z: tajomník OV
7,V prípade konania republ.súťaže žiakov v aranžovaní zabezpečiť účasť nášho družstva
T: september 2017                                  
Z: podpredseda OV
8,Okr.výstava ovocia,zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
T: október 2017                                    
Z:preds.,podpreds.,taj.,pokl. OV
9,Okr.súťaž o najkrajšie jablko-21 roč. a najkrajšiu hrušku HN-9 ročník
T: október 2017                                    
Z: preds.,podpreds.,taj.,pokl.OV
10,Účasť na celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko v Trenčíne
T: október 2017                                    
Z: predseda + tajomník OV
11,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov/Vianočný svietnik/-pohár prednostu MÚ
T: 4.12.2017                                       
Z:preds.,podpreds.,pokladník

Schválené na zasadnutí OV dňa 13.12.2016                     
Emil Pastierik – predseda OV SZZ

Súťaž v letnom reze

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval súťaž v letnom reze jabloní. Akcie sa zúčastnilo 7 základných organizácii. Celkovo súťažilo 18 záhradkárov.

Po inštruktáži a názornej ukážke,o letnom reze si súťažiaci vylosovali čísla označených stromov. Každý súťažiaci musel orezať 3 stromčeky v časovom limite 30 min.

V kategórii jednotlivcov sa  na 1.mieste umiestnil p. Linkeš L. zo ZO Handlová Boriny, na 2.mieste Minárik M. zo ZO Nováky a na 3.mieste p. Bobok M. zo ZO Opatovce nad Nitrou.

V súťaži družstiev sa na 1.mieste umiestnili Opatovce nad Nitrou – Bobok M. a Adámik M.

   

Okresná súťaž v reze jabloní

OV SZZ usporiadal súťaž v reze vo firme Idara v Koši. Akcie sa zúčastnilo 9 základných organizácii SZZ, súťažilo 19 záhradkárov o putovný pohár starostu Bystričian – v súťaži jednotlivcov. O putovný pohár primátora mesta Nováky – v súťaži družstiev. Po názornej ukážke rezu si súťažiaci vylosovali čísla s označenými stromami.
Každý musel orezať 4 stromy, v časovom limite 45 minút. Komisia vyhodnotila kvalitu rezu. V súťaži jednotlivcov na 1.mieste skončil – Minárik Milan zo ZO Nováky, 2.miesto – Minich Ľubomír zo ZO Opatovce nad Nitrou, 3.miesto – Gramblička Jaroslav zo ZO Sad 600 ročnica.
V súťaži družstiev  na 1.mieste  - ZO Opatovce nad Nitrou,  2.miesto – ZO Nováky, 3.miesto – ZO Sad 600 ročnica.
Putovné poháre odovzdal primátor mesta Novák Rndr.Daniš Daniel.

 

 

Ponukový list - Produkty na vápnenie : ico_pdf_46

Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko roku

Pekný úspech dosiahli záhradkári z nášho okresu v Trenčíne 22.10.2015 na Celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko roku.
Celkove bolo vystavených 1686 vzoriek jablk, ktoré boli rozdelené do 15 skupín, priemerne po 110  v jednej skupine podľa odrôd.

Na prvých troch miestach o najkrajšie jablko sa umiestnili :
1.miesto – Pánis Marek – odroda bohemia –ZO SZZ Lehota p.VT.
2.miesto – Minárik Milan – odroda karneval  - ZO SZZ Nováky
3.miesto – Lipovský František – odroda idared – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou.

V prvej desiatke sa ešte umiestnil na 7 a 8 mieste Minárik Milan s odrodou rubinola a pinova. V skupinách sa ešte na popredných miestach umiestnili:
Cagáň Jozef, Andel Miroslav, Kukla Jozef – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
Miština Marián, Minárik Milan – ZO SZZ Nováky
Radosa Ján – ZO SZZ Bystričany
OV SZZ víťazom gratuluje .

 

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2015


Záhradkári súťažili v reze broskýň

Záhradkári súťažili v reze ovocných stromkov

Zájazd okresného výboru záhradkárov