Stredné školy


Stredoškolské vzdelávanie a výchova

Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova je tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.

Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

Zoznam stredných škôl a kontakty :

Gymnázium V.B.N. Prievidza
Matice slovenskej č. 16, 971 01 Prievidza, IČO: 000160750
Tel.: 046/5425333 E-mail: skola@gympd.sk Web: www.gympd.sk
Obchodná akadémia Prievidza
F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, IČO: 000162094
Tel.: 046/543 81 18 E-mail: oaprievidza@centrum.sk Web: www.oaprievidza.eu
Stredná odborná škola
T. Vansovej č. 32, 971 01 Prievidza, IČO: 31924751
Tel.: 046/5424003 E-mail: stavpd@stavpd.sk Web: www.stavpd.sk
Spojená škola Nábr. J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka č. 1, 971 01 Prievidza, IČO: 158577
Tel.: 046/ 542 35 389 E-mail: skola@oupd.edu.sk Web: www.oupd.edu.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Tel: 046/  542 21 10 E-mail : info@kalina.tsk.sk web: www.kalina.sk
SSOŠ CA&TS   
Ul. Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza, IČO: 42022045
Tel.: 046/5472317 E-mail: info@ssoscats.sk Web: http://www.ssoscats.sk/