Mliečny program


3. Mliečny program :


Od novembra 2010 sa v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prievidza realizuje program „Školské mlieko“ (pomoc na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov).


Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prievidza sú zapojené do Mliečnej ligy Danone a do školského mliečneho programu s názvom „Školské mlieko“, (moderné riešenie – automat na mliečne výrobky), ktorý je dotovaný z národných zdrojov a podporovaný Európskou úniou.