Aktuality- školské jedálne


Jedlá medzinárodnej kuchyne v školských jedálňach

Spestriť stravovanie v školských jedálňach o jedlá medzinárodnej českej a talianskej kuchyne je úlohou projektu Propagácia MSN - materiálno-spotrebných noriem, receptúr medzinárodnej kuchyne v školskom stravovaní.
Pre žiakov a deti vo vybraných 150 zariadeniach školského stravovania, ktoré sa doň zapojili, sú v týchto dňoch pripravované a zároveň podávané profesionálnymi kuchármi jedlá medzinárodnej kuchyne.
Projekt organizuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími partnermi ako napríklad so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov. Ambíciou tohto projektu je zvýšiť úroveň stravovanosti detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania prostredníctvom obohatenia registra materiálno-spotrebných noriem o receptúry medzinárodnej kuchyne. Projekt tiež poskytuje odborné vzdelávanie nepedagogických zamestnancov v oblasti prevencie výživou, ako aj zabezpečovanie aktivít podporujúcich výchovu k správnym stravovacím návykom. Projektom podporujeme zdravý životný štýl mladých ľudí.
Ministerstvo školstva zároveň odporúča školám zúčastniť sa na projekte organizovanom Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou - Hovorme o jedle, nad ktorým prevzal záštitu aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Bližšie informácie je možné nájsť na http://www.opotravinach.sk/talks. Podľa slov ministra Dušana Čaploviča: „Aj keď počet detí stravujúcich sa v školských jedálňach medziročne rastie, naďalej musíme pokračovať v zámeroch, ktoré zvýšia záujem detí o školské stravovanie a pritom spestria jedálny lístok tak, aby sledoval aj aspekty zdravej výživy.“
Okrem toho sa v mesiaci november 2013 uskutoční v Banskej Bystrici konferencia Zdravie detí, prevencia a vzdelávanie v školách. Jej súčasťou bude aj odovzdávanie čestných uznaní ministra školstva najaktívnejším odborníkom v oblasti výživy detí „Najlepší odborník vo výžive detí“.

http://www.minedu.sk/jedla-medzinarodnej-kuchyne-v-skolskych-jedalnach/

Národný projekt e - model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.decembra 1997 číslo 557/1998-100 Potravinový kódex Slovenskej republiky, ôsma hlava, § 256 písm. b, § 257 a 258 definuje princípy podmienok správnej výrobnej praxe s tým, že výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu, sú povinní rešpektovať tieto podmienky. Podľa § 26,ods.4, písm. c) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (vrátane prevádzkovateľov zariadení školského stravovania) povinní postupovať podľa Zásad správnej výrobnej praxe. Podobne sú povinní dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Tieto povinnosti sú tiež uvedené v čl.5 a 8 ods.1 Nariadenia (ES) číslo 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.
V zariadeniach školského stravovania boli od roku 1991 postupne zavádzané a uplatňované Zásady správnej výrobnej praxe vrátane HACCP. Väčšina doteraz publikovaných materiálov k tejto problematike bola spracovaná síce na vysokej odbornej teoretickej úrovni, často však pre prevádzkovateľov zariadení veľmi nezrozumiteľne. Všetky dostupné príručky a publikácie boli vypracovávané všeobecne pre rôzne typy zariadení spoločného stravovania a nezohľadňovali špecifiká výroby pokrmov v školskom stravovaní. V praxi dochádzalo k nejednotnej a často subjektívnej interpretácii hlavných zásad HACCP, čo v konečnom dôsledku svedčí o ich nepochopení a následne ich nesprávnom uplatňovaní.
MŠVVaŠ SR podľa §14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodickú príručku e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania ako záväznú dokumentáciu podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.